Quyết định 761/QĐ-UBND

Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 công bố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hóc Môn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 50/TTr-TP ngày 12 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hồng Thắng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Ngày hết hiệu lc

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

24/QĐ-UB-1998-TH Ngày 07/02/1998

Về việc ban hành bảng nội quy của trụ sở HĐND-UBND huyện Hóc Môn

12/3/2009

Đã ban hành văn bản thay thế (Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 12/3/2009)

2

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND Ngày 24/02/2014

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014

19/01/2015

Chỉ thị thực hiện trong năm 2014

3

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 20/3/2013

Về ban hành quy định tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội huyện Hóc Môn

15/9/2015

Đã ban hành văn bản thay thế (Quyết định số 5974/QĐ-UBND ngày 15/9/2015)

4

Nghị quyết

01/2006/NQ-HĐND Ngày 25/7/2006

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

5

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND Ngày 25/7/2006

Về việc thông qua đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ đối với dự án nâng cấp mở rộng Hương lộ 60, Hương lộ 70 và đường Nguyễn Thị Sóc

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

6

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND Ngày 25/7/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

7

Nghị quyết

01/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

8

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

9

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn thuộc huyện Hóc Môn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

10

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2007

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

11

Nghị quyết

05/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006-2010) định hướng đến năm 2020

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

12

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

13

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về thực hiện cơ chế hành chính huyện Hóc Môn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

14

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

15

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007-2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

16

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

17

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

18

Nghị quyết

21/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về thẩm quyền quyết định việc sửa chữa, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

19

Nghị quyết

22/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

20

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

21

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

22

Nghị quyết

46/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

23

Nghị quyết

47/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

24

Nghị quyết

48/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về bổ sung dự toán ngân sách năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

25

Nghị quyết

49/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

26

Nghị quyết

50/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2008 nguồn vốn ngân sách thành phố cấp vốn cho huyện

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

27

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND Ngày 13/6/2007

Công tác nắm hiện trạng năng lực sản xuất, sửa chữa các doanh nghiệp chuẩn bị động viên công nghiệp năm 2007

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

28

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND Ngày 09/7/2007

Về việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao tham gia hội thao quốc phòng thành phố năm 2007

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

29

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND Ngày 26/3/2008

Về việc tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên từ năm 1996 đến năm 2008

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

30

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

Về phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

31

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND Ngày 07/7/2008

Về việc tiếp tục thực hiện BHYT tự nguyện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BHYT-BTC

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

32

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND Ngày 12/6/2009

Về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

33

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND Ngày 12/6/2009

Về ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

34

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND Ngày 12/8/2011

Tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

35

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND Ngày 12/3/2008

Về nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp Tổ nhân dân, Tổ dân phố tại các xã - thị trấn

24/12/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

36

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND Ngày 09/7/2007

Về việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao tham gia hội thao quốc phòng thành phố năm 2007

22/4/2016

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật

37

Chỉ thị

11/2009/CT-UBND Ngày 11/11/2009

Về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hóc Môn

22/4/2016

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật

38

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND Ngày 30/12/2010

Về xây dựng hộ nhóm, tổ nhân dân, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự

22/4/2016

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật

39

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND Ngày 04/7/2013

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức

22/4/2016

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật

40

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND Ngày 05/5/2009

Về đổi tên Văn phòng HĐND và UBND thành Văn phòng UBND thuộc UBND huyện Hóc Môn

11/8/2016

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 03/5/2017 Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn

Khoản 2 Điều 1; Khoản 10, Điều 2

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; theo đó, Phòng Tư pháp huyện không còn thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (chuyển giao cho Văn phòng HĐND-UBND huyện).

01/01/2018

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 03/5/2017

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

10/5/2017

 

2

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 03/5/2017

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Hóc Môn

10/5/2017

 

3

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 03/5/2017

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn

10/5/2017

 

4

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 03/5/2017

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn

10/5/2017

 

5

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND Ngày 31/7/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

14/8/2017

 

6

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND Ngày 25/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

08/9/2017

 

7

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND Ngày 31/7/2017

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn

01/10/2017

 

8

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND Ngày 22/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

01/01/2018

 

9

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND Ngày 22/12/2017

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn

01/01/2018

 

10

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 09/2/2018

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn

25/02/2018

 

11

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 03/5/2018

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn

10/5/2018

 

12

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 20/9/2018

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Hóc Môn

01/10/2018

 

Tổng số: 12 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2019
Ngày hiệu lực18/02/2019
Ngày công báo15/03/2019
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 công bố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hóc Môn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 công bố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hóc Môn Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu761/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýDương Hồng Thắng
       Ngày ban hành18/02/2019
       Ngày hiệu lực18/02/2019
       Ngày công báo15/03/2019
       Số công báoSố 16
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 công bố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hóc Môn Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 công bố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hóc Môn Hồ Chí Minh

           • 18/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực