Nghị quyết 46/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 46/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 46/2008/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008 CỦA HUYỆN HÓC MÔN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX - kỳ họp lần thứ 9;
Qua báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008, các công tác trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2008; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 và giải pháp thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hóc Môn…; báo cáo thẩm tra các Nghị quyết của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân;
Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX - kỳ họp lần thứ 10 thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008;

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn 6 tháng đầu năm 2008

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn 6 tháng đầu năm 2008 được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đôn đốc và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn quan tâm tổ chức thực hiện, nhìn chung kết quả đạt được khá cao. Cụ thể trên một số lĩnh vực quan trọng như sau:

1. Về kinh tế:

Các chi tiêu về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 42,2%, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2007, thương mại - dịch vụ: về nội thương đạt 49,62% tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2007; ngoại thương tổng kim ngạnh xuất khẩu đạt 2.112.200 USD, giảm 9,59% so với cùng kỳ. Đối với sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp về trồng trọt diện tích sạ cấy lúa tăng 26,3ha so với cùng kỳ năm 2007; về chăn nuôi, thú y, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện tiếp tục tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh gia súc, gia cầm tái phát; tuy nhiên người chăn nuôi hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do các chi phí chăn nuôi tăng liên tục nhưng giá tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi không tăng tương ứng.

2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:

Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản từ đầu năm đến nay đạt 58% kế hoạch, sở dĩ kết quả như vậy do có sự tập trung giải quyết của các ngành. Nhìn chung, việc thực hiện công tác xây dựng cơ bản có chiều hướng phát triển tiến độ giải quyết các công trình được nâng lên. Tuy nhiên, có một số công trình còn thi công chậm do giá cả vật tư tăng cao.

3. Quản lý đất đai, xây dựng:

- Mặc dù có quan tâm tổ chức thực hiện nhưng kết quả còn thấp, chỉ mới cấp được hơn 100 trường hợp ở ấp 5, xã Xuân Thới Sơn và 17 trường hợp ấp 6, xã Xuân Thới Thượng. Đây là kiến nghị bức xúc của cử tri đã nhiều năm chưa thực hiện được, cần tập trung hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đối với việc cấp giấy nói trên.

- Đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý đất đai, xây dựng, từ đó đã làm hạn chế các vụ vi phạm.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng, hoạt động các ấp, khu phố văn hóa còn có mặt hạn chế. Lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm thực hiện.

5. Lĩnh vực cải cách hành chính:

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được một số kết quả, chấn chỉnh được một số khâu, quy trình, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, giảm đáng kể việc gây phiền hà, hiệu quả công tác tiếp dân được nâng cao hơn trước. Tuy nhiên, lĩnh vực này người dân còn nhiều bức xúc về thủ tục liên thông; công tác đo vẽ nhà, đất thời gian chiếm rất nhiều có thể một bảng vẽ nhà 6 tháng chưa có.

6. An ninh quốc phòng:

Nhiệm vụ an ninh quốc phòng tiếp tục được quan tâm thực hiện, giữ vững được thành tích, thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết đã đề ra.

Điều 2. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008

- Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn thống nhất theo phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, trong quá trình điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2008 trên các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu trong ngành thương mại - dịch vụ và thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi.

2. Hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện nhiệm vu quy hoạch chung 1/10.000 và hoàn thành các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000; tích cực thực hiện khoanh vùng khu dân cư nông thôn, dân cư đô thị và xác định những khu vực chung ổn định để làm cơ sở triển khai quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu dân cư đô thị hoàn tất từ nay đến cuối năm 2008.

3. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó ưu tiên cho việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực ấp 50 - xã Xuân Thới Sơn, ấp 6 - xã Xuân Thới Thượng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, không để xảy ra tình trạng tự phân lô làm phá vỡ quy hoạch chung; giải quyết kịp thời các đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Tập trung thực hiện các công trình trọng điểm trong năm 2008, đẩy mạnh xã hội hóa việc xây dựng các trường học, cơ sở thể dục thể thao, xây dựng - sửa chữa chợ.

6. Có biện pháp mạnh và kiên quyết, xử lý dứt điểm hoặc di dời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư;

7. Tạo sự chuyển biến nhận thức và hành vi trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả, tạo tiền đề cho việc xây dựng văn minh đô thị cho những năm tiếp theo. Chú trọng việc tổ chức thực hiện ở cơ sở tổ nhân dân, tổ dân phố, ấp, khu phố. Tăng cường xử phạt, xử lý nghiêm các vi phạm.

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tìm biện pháp đẩy nhanh công tác giáo dục phổ cập bậc trung học.

9. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh, tăng cường việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm đạt kết quả cao.

10. Tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa cho cơ sở nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

11. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm trong năm 2008, nâng cao số lượng lao động có tay nghề. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1% vào cuối năm 2008.

12. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính với các biện pháp cụ thể hơn, hiệu quả hơn, thực hiện kiên quyết hơn Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

13. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng, ban quản lý nhà nước cấp huyện và các xã - thị trấn.

14. Giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, tìm biện pháp kéo giảm các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2008.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn phối hợp hoạt động, tăng cường công tác giám sát, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên và Đài Truyền thanh, Bản tin Hóc Môn tuyên truyên, phổ biến động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực25/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 46/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu46/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/07/2008
        Ngày hiệu lực25/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 46/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn