Chỉ thị 38/CT-UBND

Chỉ thị 38/CT-UBND năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2018

Nội dung toàn văn Chỉ thị 38/CT-UBND 2017 giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2018.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 là: Đưa thành phố tiếp tục phát triển bứt phá với tốc độ cao và bền vững. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hướng tới xây dựng thành phố Cảng xanh, thông minh, hiện đại. Phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng; xây dựng một số doanh nghiệp lớn, có khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước. Bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật. Tập trung cao cho công tác thu, chi ngân sách và giải phóng mặt bằng. Phát triển y tế, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện hiệu quả việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động. Củng cố an ninh quốc phòng, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Năm 2018 là năm thứ ba thành phố tiếp tục thực hiện Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2018 là:

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng từ 15% trở lên so với năm 2017, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 2,75%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 20,5%; nhóm dịch vụ tăng 12,1%;

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 4.195 USD;

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22%;

(4) Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,77%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,37%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 6,28%.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 82.100 tỷ đồng;

(6) Thu nội địa 24.725 tỷ đồng;

(7) Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 107 triệu tấn;

(8) Kim ngạch xuất khẩu tăng 22 - 23%;

(9) Thu hút khách du lịch đạt khoảng 7,5 triệu lượt khách;

(10) Xây dựng nông thôn mới: toàn thành phố đạt bình quân 17 - 17,5 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia; phấn đấu có thêm 15 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

(11) Thu hút 1,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(12) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 3,96%;

(13) Giải quyết việc làm cho khoảng 54.500 lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 33%;

(14) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,5%;

(15) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 0,65%.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

(16) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%;

(17) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 97,6%; nông thôn đạt 88,5%;

(18) Tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%;

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018 là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được giao không chỉ là yêu cầu cho năm 2018 mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường, trong nước và thành phố còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh như vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Phần thứ nhất

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018

I. Tăng cường kỷ cương thu - chi ngân sách nhà nước:

1. Sở Tài chính chủ trì:

- Tham mưu, đề xuất, điều hành có hiệu quả dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 89/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng; triển khai huy động các nguồn vốn vay theo Nghị định để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố.

- Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả, hoạt động của bộ máy nhà nước về thu, chi ngân sách. Thực hiện quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, không bỏ xót các nguồn thu ngân sách.

- Tổ chức thực hiện tốt việc thu các loại phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

- Cơ cấu lại công tác chi ngân sách một cách hợp lý theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo chi cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội và giảm các khoản chi thường xuyên khác.

- Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi thường xuyên, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, ngoài nước, lễ hội, sử dụng xe công theo tinh thần triệt để tiết kiệm, hiệu quả.

- Thực hiện cổ phần hóa 03 công ty TNHH MTV: Thương mại đầu tư và phát triển đô thị, Môi trường đô thị, Thoát nước. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Kiên quyết giãn hoãn các khoản chi chưa cần thiết, không đề xuất các chính sách mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư thanh toán, giải ngân vốn đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt quyết toán, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức, đơn giá và quy định pháp luật hiện hành.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ đất, đấu giá các tài sản công để tạo nguồn thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của thành phố.

2. Cục Thuế thành phố chủ trì:

- Thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thuế vào ngân sách, phấn đấu thu vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao năm 2018.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tổ chống thất thu ngân sách. Rà soát lại các khoản phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí, đặc biệt là các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành.

- Có kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu, khí đốt, gỗ… trên địa bàn để thực hiện nghĩa vụ thuế với thành phố theo luật định.

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác khai thuế qua mạng Internet.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan quản lý chặt chẽ về số người nộp thuế kể từ khâu cấp mã số thuế, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế; có biện pháp quản lý đối với từng loại hình doanh nghiệp nhằm chống thất thu thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có mức nộp thuế không tương xứng với hoạt động sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh thuế khoán, các nhà hàng, khách sạn. Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, nhất là thanh tra kiểm tra chống chuyển giá, các doanh nghiệp FDI có hoạt động liên doanh, liên kết có dấu hiệu chuyển giá, các doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn nhưng đóng góp vào ngân sách nhà nước không đáng kể, các doanh nghiệp “âm thuế” giá trị gia tăng liên tục, doanh nghiệp lỗ lũy kế kéo dài, hoặc số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu nhưng vẫn mở rộng đầu tư…

- Xây dựng kế hoạch luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, nhất là cán bộ công chức ở những lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên phải tiếp xúc với người nộp thuế. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giáo dục đạo đức công vụ đối với cán bộ công chức ngành thuế, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ thuộc quyền, để có biện pháp xử lý nghiêm minh.

- Tăng cường quản lý việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các hành vi phạm về sử dụng hóa đơn, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý thu ngân sách nhà nước.

- Tăng cường phối kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, chính quyền địa phương rà soát lại toàn bộ các các dự án đấu giá đất, dự án kinh doanh phát triển nhà còn nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của cơ quan thanh tra và kiểm toán nhà nước, khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại trong lĩnh vực thuế đã được cơ quan thanh tra và kiểm toán nhà nước phát hiện, kiến nghị, truy thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phân cấp cho các địa phương trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra để ngăn ngừa, xử lý các hiện tượng tiêu cực trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đảm bảo minh bạch, công khai.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Thu hồi đất tại các dự án theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, xử lý vi phạm về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát, kịp thời ký lại các hợp đồng thuê đất của các doanh nghiệp.

- Rà soát các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện việc thuê đất theo quy định.

5. Cục Hải Quan thành phố chủ trì:

- Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu thu vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2018.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hải An thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.

- Rà soát, xử lý, kịp thời bổ sung công quỹ hàng hóa tịch thu do xuất nhập khẩu trái phép, hàng hóa vô chủ, hàng không thừa nhận theo quy định của pháp luật.

6. Công an thành phố chủ trì:

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cổ phần hóa, có dấu hiệu trốn thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, trốn thuế.

7. Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng chủ trì:

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản lý thu - chi ngân sách.

- Thực hiện khấu trừ đầy đủ, kịp thời các loại thuế đối với các dự án, công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách, vốn ODA thuộc đối tượng chịu thuế.

- Thực hiện trích nộp vào ngân sách nhà nước các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp, chủ dự án còn nợ ngân sách Nhà nước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Tăng cường giải pháp để rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các dự án đầu tư khi có đủ điều kiện giải ngân.

8. Thanh tra thành phố chủ trì:

- Thực hiện tốt chức năng thanh tra hành chính về quản lý thu - chi tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xử lý sai phạm tăng thu cho ngân sách.

9. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì:

- Tổ chức tuyên truyền, động viên và bằng các hình thức phong phú khác để hỗ trợ chống thất thu ngân sách, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018.

- Tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, cần xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của mình. Thành phố luôn tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế một cách minh bạch theo đúng luật pháp. Đây cũng là nghĩa vụ của các doanh nghiệp góp sức cùng thành phố, tạo lập một môi trường xã hội lành mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn môi trường sống người dân.

10. Sở Công thương chủ trì:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý, điều hành giá các mặt hàng nhà nước còn định giá, các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, các hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

11. Sở Nội vụ chủ trì:

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố giao cơ chế tự chủ về tài chính và thực hiện nhiệm vụ cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.

12. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ:

- Xác định việc thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

- Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

II. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ:

1. Sở Nội vụ chủ trì:

- Xây dựng Đề án, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Rà soát, tham mưu sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phấn đấu duy trì vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, địa phương, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, quận, huyện.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, thi tuyển công chức, viên chức gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm.

- Sửa đổi quy định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định của Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành liên quan và thực tế tại thành phố. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng người, hiệu quả, thực sự tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Hoàn thành xây dựng Đề án về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết.

- Thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai Đề án chính quyền điện tử. Phát huy hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền về kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố.

- Tổ chức tốt các cuộc đối thoại trực tuyến của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử thành phố về các lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì:

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, không để tình trạng lời nói không đi đôi với việc làm.

5. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện chủ trì:

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xóa bỏ cơ chế xin - cho, duyệt - cấp.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch; chống mọi hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng người, hiệu quả, thực sự tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

III. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn 2017-2018; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 5/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Đẩy nhanh tiến độ cổ phẩn hóa và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển để góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu năm 2020 toàn thành phố có trên 33.000 doanh nghiệp hoạt động.

- Tiếp tục tiếp nhận và đề nghị các sở ngành giải quyết tốt kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

- Rà soát, thu hồi các giấy chứng nhận đầu tư của các dự án vi phạm để đảm bảo môi trường đầu tư bình đẳng, lành mạnh.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018. Tập trung rà soát các dự án đầu tư công, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án và kiên quyết đề xuất dừng những dự án chưa thật cấp bách, kém hiệu quả, tập trung vốn cho các dự án cấp bách, các công trình trọng điểm, các dự án sử dụng vốn ODA.

- Đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư với từng dự án.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì:

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố đến năm 2020.

3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố chủ trì:

- Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của thành phố. Tăng cường hiệu quả và đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư. Coi trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua chăm sóc, hỗ trợ các nhà đầu tư. Tập trung xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các ngành, lĩnh vực thành phố quan tâm như: kinh tế biển, các khu thương mại, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

- Thực hiện các trình tự, thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, tài chính đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn đầu tư công, nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, từng bước rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

- Tích cực phối hợp với các Sở, ngành triển khai các biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân thành phố với các nhà đầu tư trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố năm 2016.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng chủ trì:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung đầu tư cho sản xuất, xuất khẩu, các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách; ưu tiên vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

5. Ban quản lý khu kinh tế chủ trì:

- Hoàn thành chỉ tiêu thu hút FDI 1,2 tỷ USD. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư và triển khai dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Xây dựng mới Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký giao dịch bảo đảm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở.

- Nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm triển khai sản xuất kinh doanh.

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì:

- Triển khai có hiệu quả Trang thông tin điện tử và đường dây nóng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp nhận và giải quyết kiến nghị doanh nghiệp.

8. Các Sở, ngành, quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ:

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn 2017-2018; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 5/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp; trong đó tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phương thức vận hành công việc. Cởi mở, thân thiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhận việc khó về phía chính quyền là phương châm hành động.

- Dành nhiều sự quan tâm hơn tới các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, với các dự án có giá trị kinh tế xã hội cao, vừa thúc đẩy việc hiện đại hóa hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố, vừa góp phần tạo thêm việc làm, và cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

IV. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, mở rộng không gian đô thị

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì:

- Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy hoạch mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe, Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục lập và hoàn thiện các quy hoạch: Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics, Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa và Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi.

- Tham mưu đề xuất ban hành quy định quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy; quy định quản lý bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung cao để hoàn thành dự án phát triển Giao thông đô thị (vốn vay World Bank), dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn (vốn vay JICA) theo đúng Hiệp định đã ký kết; hoàn thành dự án mở rộng Quốc lộ 10, cầu Bạch Đằng.

- Bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố đã triển khai như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (vốn đầu tư công hỗ trợ giải phóng mặt bằng); Dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

- Phối hợp đẩy nhanh công tác chuẩn bị để khởi công xây dựng mới các công trình: xây dựng nút giao Nam cầu Bính; nâng cấp đường 359; các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ phát triển du lịch trên đảo Cát Bà; dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi; Cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện 2.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình kết cấu hạ tầng giao thông. Thực hiện tốt duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình để đảm bảo giao thông.

- Đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo trì hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông.

- Tăng cường quản lý nhà nước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách công cộng, kiểm soát tải trọng xe.

- Xây dựng, điều chỉnh, ban hành các phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Đề xuất xây dựng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng Đề án khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

- Rà soát, bổ sung các biển báo hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường và từ các cửa ô về thành phố.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

2. Sở Xây dựng chủ trì:

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I. Tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2050.

- Triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng mới các chung cư xuống cấp nguy hiểm thành khu nhà ở hiện đại đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, như: khu chung cư Vạn Mỹ; chung cư HH1-HH2, HH3-HH4, phường Đồng Quốc Bình; A48 và A49 Lán Bè; Kiến An; Đồ Sơn; Nguyễn Thái Học...

- Nghiên cứu hoàn thiện các khu đô thị mới, văn minh, hiện đại; mở rộng không gian đô thị thành phố.

- Chuẩn bị tốt để xây dựng Nhà tang lễ thành phố tại 02 địa điểm: Trại tạm giam Công an thành phố tại số 128 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân và trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 tại xã An Đồng, huyện An Dương; Dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện tốt Chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố; Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường quản lý điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, môi trường, hướng tới đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Tập trung nguồn lực, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành và đảm bảo đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm năm 2018 của thành phố theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Đề xuất việc tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị trọng điểm, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa thành phố. Tăng cường huy động các nguồn vốn cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác đối với các dự án, công trình ngay từ khi triển khai.

- Tập trung chỉ đạo, có biện pháp xử lý sớm các dự án có sử dụng vốn nhà nước đầu tư lãng phí, kém hiệu quả, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tập trung huy động các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện sớm, đúng quy định trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm và đầu tư kinh doanh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

- Xây dựng kế hoạch, phương án chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống cột ăng ten trạm BTS năm 2018.

- Tiếp tục triển khai chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

6. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chủ trì:

- Tập trung nguồn lực, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành và đảm bảo đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm năm 2018 của thành phố theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì:

- Tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân và các doanh nghiệp thuộc vùng dự án ủng hộ, đồng thuận hợp tác với các cấp chính quyền, tạo thuận lợi bàn giao mặt bằng, quỹ đất đúng tiến độ để triển khai các dự án theo quy hoạch của thành phố, nhất là tại các quận, huyện: Đồ Sơn, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương.

- Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân phải di dời. Vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách trong quá trình đền bù, thu hồi đất. Các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng phải được xây dựng bảo đảm khang trang hơn nơi ở cũ, đáp ứng tốt hơn các điều kiện sinh hoạt của nhân dân; có trách nhiệm bảo đảm không để nhân dân bị thiệt thòi trong quá trình phát triển của thành phố.

- Thể hiện thái độ nghiêm khắc hơn với các hành vi thiếu tinh thần xây dựng, cố tình chây ỳ, cản trở việc giải phóng mặt bằng, gây rối trật tự trị an xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

V. Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

1. Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì:

- Triển khai Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu trong tốp 3 toàn quốc về học sinh giỏi quốc gia, có học sinh tham gia thi và đạt giải khu vực, quốc tế.

- Triển khai thực hiện trường THPT công lập tự chủ theo Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về “nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020”. Kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Có cơ chế tài chính hợp lý, bảo đảm giáo dục phổ cập; thực hiện phân luồng giáo dục nghề nghiệp.

- Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các trường chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường liên cấp của Tập đoàn VinGroup.

- Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh.

- Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp.

- Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Sở Khoa học và công nghệ chủ trì:

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Thành ủy về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016 - 2020 của các chương trình khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2020.

- Tiếp cận, xây dựng các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành thành phố.

- Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ; phát triển các tổ chức trung gian tư vấn, môi giới công nghệ. Phát triển mạnh các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập các tổ chức nghiên cứu và phát triển.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại và hàng giả, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ.

3. Ban quản lý khu kinh tế chủ trì:

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn, dự án sử dụng công nghệ cao trong khu kinh tế, các khu công nghiệp. Nghiên cứu và triển khai giải pháp bảo đảm nguồn lao động cho khu kinh tế, các khu công nghiệp của thành phố năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

VI. Thúc đẩy tăng trưởng gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Tổ chức triển khai Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện Đề án điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh việc xây dựng mới, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cần phải cập nhật xây dựng mới.

- Giám sát, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

2. Sở Công Thương chủ trì:

- Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng Đề án Quy hoạch công nghiệp hỗ trợ thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là các dự án lớn như: LG Electronics, LG Display, LG Innotek, Bridgestone... Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast của Tập đoàn Vingroup.

- Tập trung xúc tiến mở rộng thị thường, phát triển dịch vụ thương mại; đẩy mạnh hoạt động dự báo thị trường, phổ biến thông tin thị trường kịp thời. Phát triển mạnh thị trường trong nước, hệ thống bán lẻ gắn với tiêu thụ hàng nội địa. Tiếp tục triển khai các biện pháp đưa cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự đi vào cuộc sống, gắn với thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường bán lẻ, tổ chức lại chợ nông thôn, phát triển thương mại điện tử.

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các vi phạm. Có giải pháp đột phá, quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng “nhái”.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch bình ổn thị trường thành phố năm 2018. Điều tiết thị trường kịp thời, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là tại thời điểm lễ, Tết và ở những địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ.

- Đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

- Triển khai rộng rãi, có hiệu quả các đề án khuyến công đã được phê duyệt, thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề khu vực nông thôn.

3. Sở Du lịch chủ trì:

- Triển khai Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hải Phòng.

- Xây dựng các Đề án: Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại xã Phù Long, huyện Cát Hải; Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch thành phố.

- Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và ban hành Quy chế quản lý các vịnh, các địa điểm cho tàu du lịch lưu trú qua đêm và hoạt động tàu du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Thẩm định, cấp nhãn hiệu chứng nhận Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà cho các sản phẩm tại đảo Cát Bà.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2687/KH-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 12/10/2016 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Tập trung phát triển sản xuất nông, lâm, sản theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản xuất đảm bảo phát triển bền vững. Chủ động theo dõi tình hình, diễn biến các đối tượng dịch bệnh, triển khai phòng dịch ngay từ đầu vụ sản xuất, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng và mất mùa cục bộ do dịch bệnh gây ra. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh, khử trùng tiêu độc, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh.

- Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp. Hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào các lĩnh vực: sản xuất rau, sản xuất lợn giống, chăn nuôi bò Úc vỗ béo, sản xuất lúa chất lượng, sản xuất thủy sản tương ứng quy mô diện tích trên 500 ha. Rà soát, đề xuất chuyển đổi 500 ha diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và cây hàng năm có giá trị kinh tế cao.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Trong quý I/2018 hoàn thành và hạ thủy 13 tàu khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản có tổng công suất máy chính trên 800 CV được đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

- Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các năm tiếp theo, đồng loạt triển khai xây dựng nông thôn mới tại 65 xã còn lại, năm 2018 có ít nhất 15 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới toàn thành phố trước năm 2020.

5. Ban quản lý khu kinh tế chủ trì:

- Tập trung giải quyết các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp An Dương, khu vực đảo Cát Hải, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng để tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Đề xuất chính sách phù hợp để khuyến khích tích tụ ruộng đất gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Quy hoạch lại đất đai và cơ cấu sản xuất ở các vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn.

7. Sở Giao thông vận tải chủ trì:

- Tập trung phát triển dịch vụ cảng, vận tải biển, logistics, hàng không.

- Đề xuất và triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải.

8. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì:

- Hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, như: dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall; mở rộng sân golf 36 hố thành 72 hỗ tại đảo Vũ Yên của Tập đoàn Vingroup; dự án quần thể du lịch sinh thái tại Cát Bà của Tập đoàn Sungroup; dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 12 Trần Phú...

- Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

9. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chủ trì:

- Tiếp tục triển khai cơ chế một cửa quốc gia. Nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải, an ninh, kiểm dịch, hải quan, thuế, văn hóa, thể thao và du lịch, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại cảng biển theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng, đặc biệt là hoạt động nạo vét, đổ đất đúng vị trí trong quá trình thi công nạo vét, duy tu luồng hàng hải, nạo vét thủy diện cầu, bến cảng; đảm bảo an toàn hàng hải đối với các Dự án đang xây dựng trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giám sát thực thi Bộ luật Hàng hải năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết.

- Khai thác có hiệu quả Hệ thống quản lý hành hải VTS luồng Hải Phòng để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu thuyền, nhằm giảm thiểu tai nạn hàng hải trong khu vực.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện, tải trọng công-te-nơ tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống cảng biển Hải Phòng.

10. Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì:

- Phát huy hiệu quả của địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu Hải Phòng.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định; kiểm tra, giám sát, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

11. Công an thành phố chủ trì:

- Đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Hải quan Hải Phòng có giải pháp đột phá, quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng “nhái”.

12. Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của thành phố về phát triển kinh tế tập thể.

- Hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị.

- Xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp tác xã sau thực hiện việc chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tập trung xử lý giải thể dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, không liên lạc được.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các đơn vị thuộc thành phần kinh tế tập thể tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố và các địa phương khác. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật.

13. Ban Quản lý di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà chủ trì:

- Hoàn thiện hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới trình UNESCO.

14. Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Đề án điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố và ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

- Tập trung phát triển dịch vụ cảng, vận tải biển, logistics, hàng không, tài chính - ngân hàng, thương mại, du lịch.

- Chủ động, tập trung rà soát, đối thoại, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi trong các lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận vốn, đất đai, đầu tư xây dựng, đăng ký thành lập và giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi, giải thể Hợp tác xã theo quy định...

VII. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.

- Lồng ghép mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các quy định của quốc tế và các cam kết của Việt Nam vào các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành và địa phương.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu (COP21), các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng trưởng xanh.

- Triển khai việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước (giai đoạn 1); hoàn thành đề án xây dựng bộ cơ sở dữ liệu nguồn tài nguyên nước thành phố.

- Ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác năm 2018. Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức được cấp phép hoạt động khoáng sản thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

- Tiến hành phân loại các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để xây dựng lộ trình giảm thiểu ô nhiễm và lập kế hoạch di dời.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố đến năm 2025; Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và giám sát biển đổi khí hậu trên địa bàn thành phố; Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hoàn thành Quy hoạch không gian biển thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án điều tra, đánh giá và các giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn thành phố.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ và rừng ngập mặn.

4. Sở Ngoại vụ chủ trì:

- Chủ động hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác với thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) triển khai 15 dự án thí điểm tăng trưởng xanh.

5. Các cơ quan công an, quân sự chủ trì:

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng.

6. Các Sở, ban, ngành chủ trì:

- Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì:

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các tài nguyên, nhất là đất đai, mặt nước, bãi triều, nguồn nước ngọt bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm và cân bằng sinh thái.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường; quán triệt quan điểm phòng chống là chính với phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

VIII. Thực hiện hiệu quả việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

1. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì:

- Tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3849/KH-UBND ngày 09/09/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 29/5/2017 về việc thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong năm 2018, đón Tết Nguyên đán năm 2018, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018 và kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Lễ kỉ niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng.

- Triển khai dự án xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

- Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa xếp hạng cấp thành phố giai đoạn 2018-2025.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ thành ủy khóa XIII về phát triển văn hóa Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chủ trương mới về phát triển văn hóa.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2013- 2020”; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Xây dựng Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng và Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Khôi phục tổ chức hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn trong vườn hoa Nguyễn Du; xây dựng, triển khai Đề án tái tạo không gian văn hóa sân đình tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Kênh, quận Lê Chân.

- Triển khai Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục tổ chức tốt các môn thi đấu chính thức và các môn chào mừng trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VIII. Tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đạt kết quả cao nhất. Đăng cai tổ chức các giải thể thao toàn quốc tại thành phố.

2. Sở Y tế chủ trì:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; trong đó thực hiện giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

- Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Từng bước kiểm soát các bệnh lây nhiễm.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị trong ngành Y tế theo quy định: Sáp nhập Trung tâm y tế vào Bệnh viện đa khoa tại các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Tiên Lãng, Đồ Sơn; Trung tâm y tế Cát Hải với Bệnh viện Cát Bà, bệnh viện Đôn Lương; đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản; các bệnh viện đa khoa tuyến huyện Tiên Lãng, Hải An, An Dương; nâng cấp Trung tâm Da liễu thành Bệnh viện Da liễu Hải Phòng.

- Hoàn thiện Đề án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện phương án thí điểm cơ chế tự chủ Nhóm I đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ đầu năm 2018, bảo đảm theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể; thực hiện hiệu quả Đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố "Cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố giai đoạn 2017 - 2019”.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, ổn định mức sinh; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu và các đề án về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Xây dựng, điều chỉnh Qui hoạch phát triển ngành Y tế Hải Phòng đến năm 2030.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị quyết số 76/2013/QH13 của Quốc hội và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội. Chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội, hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng.

- Quan tâm công tác chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, bình đẳng giới.

- Phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng.

- Nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Chủ động đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao để cung cấp cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thực hiện nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tăng cường quản lý lao động nước ngoài đến làm việc tại thành phố.

- Chú trọng phòng chống tệ nạn xã hội.

4. Sở Xây dựng chủ trì:

- Chú trọng huy động các nguồn lực phát triển nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, nhà ở cho người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

5. Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì:

- Mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 84,5%, trong đó chú trọng đến một số nhóm đối tượng, gồm: hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; hộ gia đình cận nghèo; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lực lượng vũ trang của thành phố.

- Thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ và xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế kịp thời, đúng thời gian quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở khám chữa nhằm kịp thời phát hiện những hành vi, vi phạm luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chống lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội; phấn đấu đến hết năm 2018, toàn thành phố cân đối được quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

6. Ban quản lý khu kinh tế chủ trì:

- Triển khai xây dựng thiết chế thể thao văn hóa, nhà ở, công trình phúc lợi công cộng cho người lao động trong các khu công nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

7. Các Sở, ban, ngành chủ trì:

- Chủ động thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

8. Ủy ban nhân dân các quận huyện chủ trì:

- Chủ động thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh các hoạt động kết nối các sản phẩm, nông sản thực phẩm sạch, an toàn.

- Xử lý nghiêm việc kinh doanh, sử dụng chất cấm, nhất là trong sản xuất và chế biến nông sản.

IX. Nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Sở Tư pháp chủ trì:

- Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành; đổi mới, đa dạng hóa nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì:

- Thường xuyên rà soát, tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

3. Thanh tra thành phố chủ trì:

- Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. Rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ từ 85% trở lên; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Các Sở, ban, ngành chủ trì:

- Bảo đảm hiệu quả cải cách hành chính, tư pháp; Xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch; chống mọi hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Phát động toàn xã hội phong trào tiết kiệm rộng rãi, chống phô trương, xa hoa, lãng phí.

- Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

5. Các quận, huyện chủ trì:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch; chống mọi hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xóa bỏ cơ chế xin – cho, duyệt - cấp.

- Phát động toàn xã hội phong trào tiết kiệm rộng rãi, chống phô trương, xa hoa, lãng phí.

- Quản lý chặt chẽ chi tiêu NSNN, mua sắm, và sử dụng tài sản công, xe ô tô công, tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước.

X. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, liên kết vùng

1. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì:

- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tăng cường tiềm lực, trú trọng phát triển động viên công nghiệp quốc phòng trên địa bàn. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

- Phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, trú trọng các ngành kinh tế biển, hỗ trợ diêm dân, ngư dân ra khơi bám biển, người dân sinh sống trên các đảo gắn với bảo vệ chủ quyền.

- Triển khai xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Căn cứ hậu phương số 1 của thành phố giai đoạn 2016 - 2019. Hoàn chỉnh thủ tục danh mục các công trình dự án sử dụng đất vào mục đích quốc phòng năm 2018.

- Chỉ đạo quận Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh, huyện Tiên Lãng diễn tập khu vực phòng thủ; Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ; 100% các quận, huyện diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; 20 - 25% xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ; các quận, huyện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ đã được phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018, bảo đảm chất lượng, an toàn.

- Sẵn sàng ứng phó, khắc phục kịp thời hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

2. Công an thành phố chủ trì:

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, trong mọi tình huống không để “bị động, bất ngờ”. Bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố trong năm 2018.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, kiềm chế tội phạm, giảm các loại trọng án, giảm tội phạm, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh.

- Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự: quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

- Vận hành có hiệu quả Dự án Quản lý dân cư trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời.

- Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/5/2010 của Ban Thường vụ Thành ủy về ”Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hải cảng của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới”. Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

- Tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền, giám sát hoạt động nghề cá khu vực vùng biển Hải Phòng và khu vực 2 Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ bảo đảm đúng nguyên tắc và tuyệt đối an toàn.

- Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển và cửa khẩu cảng; phối hợp với các lực lượng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng; tổ chức lực lượng, phương tiện kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là phối hợp với các lực lượng thực hiện có hiệu quả thủ tục Biên phòng điện tử và cơ chế một cửa quốc gia tại cảng Hải Phòng.

- Phối hợp chặt chẽ với Biên phòng Quảng Ninh đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền vào neo đậu, hoạt động tại khu chuyển tải Hạ Long, Quảng Ninh và hoạt động của người, phương tiện, chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu vực biên giới biển, đặc biệt là đối với các dự án lớn của thành phố.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

4. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì:

- Thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phòng chống, khắc phục sự cố cháy, nổ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Triển khai thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân và người đứng đầu cơ sở. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy, khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn thành phố không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy; thực hiện đúng quy định về cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

5. Sở Ngoại vụ chủ trì:

- Xây dựng Nghị quyết về Chiến lược phát triển công tác đối ngoại thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

- Tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 29/5/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, mở rộng không gian kinh tế thành phố đến năm 2010, định hướng đến 2020.

- Rà soát, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, hữu nghị đã ký kết; xây dựng các thỏa thuận hợp tác quốc tế năm 2018.

- Triển khai kết quả Biên bản Hội nghị hợp tác hàng lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt Nam - Trung Quốc lần VIII (năm 2017).

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch ngoại giao văn hóa kết hợp xúc tiến điểm đến du lịch năm 2018.

- Tổ chức Chương trình liên hoan ngoại ngữ năm 2018.

- Triển khai Đề án Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố.

- Phối hợp hiệu quả trong hoàn thiện hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới trình UNESCO.

- Triển khai Đề án đăng ký Vịnh Lan Hạ là vịnh đẹp nhất thế giới, thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới.

- Tiếp tục triển khai công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2017, định hướng đến năm 2020; sơ kết vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2017. Xây dựng cơ sở dữ liệu Trang thông tin điện tử về viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Tham mưu thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 2017 - 2018.

7. Sở Công Thương chủ trì:

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế; các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do đã ký.

- Khai thác hiệu quả lợi thế từ Cộng đồng ASEAN. Xử lý hiệu quả các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực hiện các Hiệp định thương mại thế hệ mới. Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.

8. Các Sở, ban, ngành chủ trì:

- Tăng cường phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh.

9. Các quận, huyện chủ trì:

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương và thành phố.

XI. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về công tác báo chí truyền thông

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác báo chí, truyền thông. Đẩy mạnh triển khai Luật Báo chí.

- Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đúng đắn về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách mới, phương án giải phóng mặt bằng tái định cư, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo đồng thuận xã hội. Đấu tranh, kịp thời phản bác các thông tin sai trái.

- Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về báo chí.

- Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách gắn với sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử, khai thác tốt trang thông tin điện tử của các cấp, ngành để cung cấp thông tin và thu thập ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thành phố; tuyên truyền, tổ chức hội nghị phổ biến nội dung Luật an toàn thông tin mạng.

- Xây dựng Kỷ yếu tổng quan tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2018.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì:

- Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và những vấn đề xã hội quan tâm.

- Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để nghe, thu thập ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp, làm căn cứ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách và điều hành của bộ máy quản lý nhà nước các cấp.

3. Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng chủ trì:

- Tuyên truyền kịp thời, hiệu quả chủ đề năm 2018 của thành phố; các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của thành phố, đất nước.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, chất lượng kỹ thuật, hình thức thể hiện các chương trình phát thanh - truyền hình.

- Phát sóng chính thức kênh Truyền hình Thông tin và Giải trí tổng hợp THP2 (THP+) từ ngày 01/01/2018.

4. Các Sở, ngành, quận, huyện chủ trì:

- Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đúng đắn về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách mới, phương án giải phóng mặt bằng tái định cư, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo đồng thuận xã hội.

- Tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố.

XII. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân; Thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố và quy chế phối hợp của cơ quan, đơn vị; phát động hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chủ động, thường xuyên thống kê, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở, ngành, địa phương, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tại các Phiên họp thường kỳ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

2. Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng chủ trì:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động đồng bộ và mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm trong các cơ quan hành chính nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để tạo đồng thuận xã hội, quyết tâm cao, huy động hiệu quả sức sáng tạo, các nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Chủ động phát hiện các gương điển hình, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để khen thưởng và nhân rộng kịp thời. Quan tâm khen thưởng cấp cơ sở, người lao động trực tiếp, tập thể, cá nhân có sáng kiến hiệu quả.

3. Các Sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện:

- Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Thành ủy, các Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố.

Phần thứ hai

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân thành phố phân công đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố phụ trách các Sở, ngành, đơn vị và địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chỉ thị này.

2. Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2018 và các Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Trước ngày 15/01/2018 ban hành và triển khai ngay kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của Sở, ngành, đơn vị và địa phương; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì và phối kết hợp với các cấp, ngành, địa phương liên quan đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân thành phố giao; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2018.

b) Tập trung và chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2018, các Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị này.

c) Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện với các Bộ ngành Trung ương, các Sở, ngành, địa phương liên quan; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị.

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra; tổ chức giao ban hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện Chỉ thị, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

e) Đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị hàng tháng, hàng quý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tại Phiên họp thường kỳ hàng tháng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các Sở, ngành và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Chỉ thị này trong các ngành, các cấp và nhân dân.

4. Các Sở, ngành, quận, huyện, đơn vị có trách nhiệm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố năm tiếp theo, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2018 để tổng hợp, xây dựng Chỉ thị chỉ đạo điều hành năm tiếp theo, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng Chỉ thị chỉ đạo điều hành năm tiếp theo, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10/12/2018.

6. Giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng phối hợp với Sở, ngành, đơn vị và địa phương chủ động theo dõi tình hình, kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị này gắn với Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, kịp thời đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, tích cực và kịp thời phê bình, xử lý theo quy định đối với những đơn vị, cá nhân chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao.

7. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các vị đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, đơn vị.

8. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, phát huy quyền làm chủ các tổ chức xã hội, hiệp hội,... của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và các giải pháp điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- Đ/c BTTU;
TTTU, TTHĐND;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- Các Ban Đảng, các đoàn thể;
- Các Ban HĐNDTP;
- VP TU, VP ĐĐBQH&HĐNDTP;
- Các Sở, ban, ngành TP;

- UBND các quận, huyện;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng TP;
- Cục HQ TP, Cục Thuế TP, Cục TK TP;
- CN NHNN TP, CN PTM&CN VN TP;
- Cảng vụ Hàng hải HP;
- Các cơ quan Báo, Đài địa phương và Trung ương trên địa bàn; Cổng thông tin điện tử thành phố;
- CVP, PCVP;
- Phòng KTGSTĐ; Các CVUB;
- Các Phòng HC-TC, QT-TV;
- Trung tâm TT-TH;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu38/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 38/CT-UBND 2017 giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 38/CT-UBND 2017 giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu38/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 38/CT-UBND 2017 giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 38/CT-UBND 2017 giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng

             • 19/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực