Công văn 1084/SXD-KTXD

Công văn 1084/SXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Công văn 1084/SXD-KTXD dự toán xây dựng công trình mức lương tối thiểu từ 01/01/2013 Hậu Giang


UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1084/SXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động xây dựng.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 1669/UBND-KTTH ngày 24 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước của địa phương theo chế độ tiền lương mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các nội dung như sau:

I. Hệ số điều chỉnh:

1. Công trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang năm 2013 ban hành kèm theo các Công văn số 09/SXD-KTXD ngày 02/01/2013 V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, số 10/SXD-KTXD ngày 03/01/2013 V/v công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, số 11/SXD-KTXD ngày 04/01/2013 V/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

(Hệ số nhân công và hệ số máy thi công được điều chỉnh theo Phụ lục số 01 kèm theo Công văn này)

2. Công trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 227/SXD-GĐKT ngày 24/4/2008 của Sở xây dựng Hậu Giang và Bộ đơn giá dịch vụ công ích ban hành kèm theo Công văn số 455/SXD-KTXD ngày 23/6/2009 của Sở Xây dựng Hậu Giang.

(Hệ số nhân công và hệ số máy thi công được điều chỉnh theo Phụ lục số 02 kèm theo Công văn này)

Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong đó:

- Giá điện theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

- Giá xăng dầu theo Quyết định số 342/PLXCNHG-QĐG ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang về giá bán lẻ xăng dầu.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thì phải căn cứ vào hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ Sở (để b/c);
- Các chủ đầu tư;
- Các phòng KTHT, QLĐT;
- Các BQLDA huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VP, KTXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Chí Công

 

Phụ lục số 01

(Kèm theo Công văn số 1084/SXD-KTXD ngày 30/10/2013 của Sở Xây dựng Hậu Giang)

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang năm 2013

Vùng III (mức lương tối thiểu là 1.800.000 đ/tháng) áp dụng tại địa bàn: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV (mức lương tối thiểu là 1.650.000 đ/tháng) áp dụng tại địa bàn các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Hệ số nhân công (KNC)

Hệ số máy thi công (KMTC)

Hệ số nhân công (KNC)

Hệ số máy thi công (KMTC)

Phần xây dựng

1,000

1,000

0,920

0,990

Phần lắp đặt

1,000

1,000

0,920

0,978

Phần sửa chữa

1,000

1,000

0,920

0,976

Phần khảo sát

1,000

1,000

0,920

1,000

Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

1,000

1,000

0,920

1,000

Phần bưu chính viễn thông

1,000

1,000

0,920

0,972

Phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị

1,000

1,000

0,917

0,984

Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị

1,000

1,000

0,917

0,987

Phần duy trì cây xanh đô thị

1,000

1,000

0,917

0,973

Phần duy trì hệ thống chiếu sáng

1,000

1,000

0,917

0,980

 

Phụ lục số 02

(Kèm theo Công văn số 1084/SXD-KTXD ngày 30/10/2013 của Sở Xây dựng Hậu Giang)

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang

Vùng III (mức lương tối thiểu là 1.800.000 đ/tháng) áp dụng tại địa bàn: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV (mức lương tối thiểu là 1.650.000 đ/tháng) áp dụng tại địa bàn các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Hệ số nhân công (KNC)

Hệ số máy thi công (KMTC)

Hệ số nhân công khảo sát (KĐCNCKS)

Hệ số nhân công (KNC)

Hệ số máy thi công (KMTC)

Hệ số nhân công khảo sát (KĐCNCKS)

Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 227/SXD-GĐKT ngày 24/4/2008 của Sở xây dựng tỉnh Hậu Giang

4,633

2,139

4,633

4,262

2,099

4,262

Bộ đơn giá dịch vụ công ích ban hành kèm theo Công văn số 455/SXD-KTXD ngày 23/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

2,498

1,654

-

2,290

1,591

-

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1084/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1084/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2013
Ngày hiệu lực30/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1084/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 1084/SXD-KTXD dự toán xây dựng công trình mức lương tối thiểu từ 01/01/2013 Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1084/SXD-KTXD dự toán xây dựng công trình mức lương tối thiểu từ 01/01/2013 Hậu Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1084/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Chí Công
        Ngày ban hành30/10/2013
        Ngày hiệu lực30/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1084/SXD-KTXD dự toán xây dựng công trình mức lương tối thiểu từ 01/01/2013 Hậu Giang

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1084/SXD-KTXD dự toán xây dựng công trình mức lương tối thiểu từ 01/01/2013 Hậu Giang

         • 30/10/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/10/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực