Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN

Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 về rà soát, đánh giá huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN 2017 rà soát đánh giá huyện nghèo


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3407/LĐTBXH-VPQGGN
V/v rà soát, đánh giá huyện nghèo

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân………………………

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ở cuộc họp ngày 12/7/2017 tại trụ sở Chính phủ với Lãnh đạo các Bộ, cơ quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ) về việc công nhận, bổ sung một số huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao vào danh mục các huyện nghèo giai đoạn 2017-2020 (theo Thông báo số 320/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 30a và các văn bản liên quan trên địa bàn; những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị của địa phương.

2. Căn cứ theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020, chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá lại đối với các huyện nghèo trên địa bàn (bao gồm các huyện đang được hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo và các huyện nghèo khác theo các Quyết định bổ sung của Thủ tướng Chính phủ) và các huyện khác có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao.

Tổ chức rà soát, đánh giá dữ liệu, số liệu thống kê trong cả giai đoạn 2015- 2017, trong đó:

+ Đánh giá thời điểm cuối năm 2015: so sánh mức tăng, giảm về số liệu hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ) và giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ); so sánh số liệu đầu kỳ giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020; nêu rõ nguyên nhân của các diễn biến tăng, giảm.

Nếu có thay đổi về số liệu rà soát, đánh giá theo nội dung địa phương đã báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 4604/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị địa phương có báo cáo giải trình cụ thể đối với nội dung báo cáo lại.

+ So sánh số liệu các thôn (bản, ấp...), xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi (xã khu vực III) và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn huyện trước và sau khi có Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Báo cáo danh sách, số lượng các xã trên địa bàn đã hoàn thành, được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tính đến thời điểm hiện nay và dự kiến số xã trên địa bàn đạt tiêu chí nông thôn mới vào thời điểm cuối năm 2020.

+ Đánh giá thời điểm cuối năm 2017: xác định dựa trên số liệu dự báo về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017.

Văn bản báo cáo của các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (báo cáo nhanh gửi qua email: trongnghia@gmail.com) trước ngày 15/9/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NNPTNT, TP;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

 

Thuộc tính Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3407/LĐTBXH-VPQGGN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN

Lược đồ Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN 2017 rà soát đánh giá huyện nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN 2017 rà soát đánh giá huyện nghèo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3407/LĐTBXH-VPQGGN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành15/08/2017
        Ngày hiệu lực15/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN 2017 rà soát đánh giá huyện nghèo

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN 2017 rà soát đánh giá huyện nghèo

         • 15/08/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực