Công văn 3723/BNV-VP

Công văn số 3723/BNV-VP về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3723/BNV-VP xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ 16/2007/NQ-CP


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3723/BNV-VP
V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Bộ Công thương có công văn số 3912/BCT-KHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2007 về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bộ Nội vụ xin báo cáo việc triển khai thực hiện một số nội dung công việc trong Nghị quyết 16/2007/NQ-CP thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ như sau:

1. Về Đề án sắp xếp lại các cơ quan nhà nước theo yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực:

Đề án Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII đã hoàn thành và trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội khóa XII. Quốc hội đã quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ XII tại Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31/7/2007.

Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để hoàn chỉnh và trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ.

2. Về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001:

Bộ đã hoàn chỉnh dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ sẽ xem xét việc xây dựng và trình Quốc hội dự thảo Luật này sau khi tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được về cải cách hành chính trong các ngành, lĩnh vực khi kết thúc Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010.

3. Về Luật Phân cấp – Trung ương – Địa phương:

Bộ Nội vụ đã tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ các báo cáo về tình hình phân cấp quản lý nhà nước Trung ương – Địa phương: Báo cáo kết quả thực hiện phân cấp quản lý nhà nước Trung ương – Địa phương giai đoạn 2003-2006 (Số 273/BC-BNV ngày 29/01/2007); Báo cáo về tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước Trung ương – Địa phương theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 20/6/2004 của Chính phủ (số 1168/BC-BNV ngày 27/4/2007). Các báo cáo đã tổng hợp kết quả đạt được trong việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực cụ thể; đồng thời, đề xuất và kiến nghị một số nội dung cần tiếp tục phân cấp giữa các bộ, ngành và địa phương, phân cấp giữa các bộ, ngành và đơn vị trực thuộc.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không cần ban ngành Luật Phân cấp Trung ương – Địa phương. Những quy định và nội dung phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và Địa phương sẽ được thể hiện trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành.

4. Về Chương trình cải cách đơn vị sự nghiệp dịch vụ công:

Bộ đã hoàn chỉnh đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công giai đoạn 2006-2010 (Tờ trình số 3396/TTr-BNV ngày 13/9/2006).

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo không ban hành riêng Chương trình cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công mà giao cho các bộ, ngành xây dựng.

5. Về xây dựng Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Bộ đã chuẩn bị các nội dung cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật này và xác định kế hoạch nghiên cứu giai đoạn 2008-2010.

Để làm cơ sở đề xuất cho việc sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Bộ đã triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án không tổ chức HĐND ở cấp quận, huyện, phường; Đề án thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã.

Dự kiến, từ năm 2008-2009 là quá trình tổng kết việc thi hành Luật hiện hành, khảo sát thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng dự án Luật mới trình Quốc hội vào năm 2010.

6. Về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn:

Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng và báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong phiên họp ngày 20/4/2007. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh này. Đến nay, Dự thảo đã hoàn chỉnh, dự kiến trình Chính phủ ký liên tịch với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quý I/2008.

7. Về Dự án Luật Công vụ:

Bộ đã trình Chính phủ Dự thảo Dự án Luật Công vụ vào tháng 12 năm 2007 và đang xin ý kiến tham gia góp ý trên mạng Website Chính phủ. Dự kiến trình Quốc hội thảo luận và cho ý kiến vào năm 2008 và thông qua vào năm 2009.

Vì đã xây dựng dự án Luật Công vụ nên Bộ không nghiên cứu, sửa đổi Pháp lệnh cán bộ, công chức như quy định trong Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP.

8. Về hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, ngạch viên chức:

Đây là quá trình liên tục, vừa nghiên cứu vừa sửa đổi những điểm bất hợp lý và bổ sung những nội dung mới vào hệ thống đã có để hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức.

9. Về nội dung cải cách chính sách tiền lương:

Bộ đang chủ trì hoàn chỉnh Đề án cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2008-2012 để trình Hội nghị Trung ương 6 khóa X. Trong đó, chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì) là một nội dung của Đề án này. Bộ cũng đã cử cán bộ tham gia Ban Soạn thảo xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì).

10. Nghị định về tổ chức, hoạt động của Quỹ Xã hội, Quỹ Từ thiện:

Nghị định này đã được ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2007.

11. Về công tác đào tạo cán bộ, công chức:

- Bộ đang xây dựng Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt vào Quý I năm 2008.

- Bộ sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010.

- Thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010, Bộ sẽ xây dựng Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2020.

12. Về văn bản thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế ‘một cửa’:

Ngày 22 tháng 6 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế ‘một cửa’.

13. Về sơ kết thí điểm cơ chế một cửa tại một số bộ, ngành trung ương:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1734/TTg-CCHC ngày 27/10/2006, Bộ đã có công văn số 2945/BNV-CCHC và số 2946/BNV-CCHC ngày 15/10/2007 gửi các Bộ thí điểm cơ chế một cửa tại một số bộ, ngành trung ương. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ làm điểm, Bộ Nội vụ đang hoàn chỉnh Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

14. Về xây dựng Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trình Hội nghị Trung ương 5 khóa X:

Hội nghị Trung ương 5 khóa X đã thông qua Đề án này (Nghị quyết số 17-NQ/TW).

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Chính phủ đã có Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 7/11/2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X.

15. Báo cáo công tác cải cách hành chính:

Bộ đã có công văn số 409/BNV-CCHC ngày 12/2/2007 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo hàng tháng để Bộ tổng hợp, báo cáo tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ các báo cáo cải cách hành chính kịp tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Trên đây là báo cáo của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện một số nội dung công việc trong Nghị quyết 16/2007/NQ-CP Đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3723/BNV-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3723/BNV-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3723/BNV-VP xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ 16/2007/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3723/BNV-VP xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ 16/2007/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3723/BNV-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Hữu Thắng
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3723/BNV-VP xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ 16/2007/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3723/BNV-VP xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ 16/2007/NQ-CP

           • 24/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực