Công văn 477/SXD-QH

Công văn 477/SXD-QH năm 2013 công tác quản lý quy hoạch và cấp Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 477/SXD-QH năm 2013 quản lý quy hoạch cấp Giấy phép xây dựng Kon Tum


UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 477/SXD-QH
V/v công tác quản lý quy hoạch và cấp Giấy phép xây dựng.

Kon Tum, ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
- Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, TuMơRông, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Plông, Kon Rẫy.

 

Trong thời gian qua, triển khai Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 19/1/2012 về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã, đẩy mạnh việc phân cấp về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (gọi tắt là quy hoạch xây dựng); quản lý kiến trúc trật tự xây dựng và cấp Giấy phép xây dựng. Qua đó, làm cho các công tác này có nhiều chuyển biến tích cực: Các đô thị đã được lập, rà soát điều chỉnh quy hoạch chung, cơ bản phủ kín quy hoạch hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; khu vực nông thôn đã phủ kín quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, từng bước triển khai quy hoạch chi tiết trung tâm xã, các điểm dân cư, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị - nông thôn, quản lý trật tự xây dựng, công tác cấp Giấy phép xây dựng được đẩy mạnh; thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, góp phần tích cực vào phát triển đô thị, nông thôn và kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị - nông thôn, cấp Giấy phép xây dựng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về quản lý quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng chưa được chú trọng; quản lý quy hoạch xây dựng tại một số nơi chưa quan tâm đúng mức như: Tình trạng công trình, dự án đầu tư xây dựng sai quy hoạch, không phép và sai phép vẫn xảy ra; việc thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, kiến trúc đô thị chưa kiên quyết, chưa kịp thời và còn bất cập.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, kiến trúc đô thị - nông thôn. Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum quan tâm triển khai tốt một số nội dung sau:

I. Về công tác quản lý quy hoạch xây dựng:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ ý nghĩa và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn mình quản lý.

2. Tăng cường công tác lập quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị (đối với khu vực đô thị đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng của các lô đất) để cụ thể hóa quy hoạch chung và làm cơ sở để cấp Giấy phép Xây dựng theo quy định tại Điều 32 Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

3. Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng sau khi được phê duyệt, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp: Công bố, công khai quy hoạch xây dựng để nhân dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch; Triển khai cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; Lập, ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật xây dựng. Cụ thể như sau:

3.1. Về công tác công bố công khai quy hoạch: Thực hiện theo quy định tại Điều 53, 54 Luật Quy hoạch Đô thị; Điều 32 Luật Xây dựng; Điều 38, 39 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng và Hướng dẫn Liên ngành số 05/HDLN-SXD-SNNPTNT-STNMT ngày 14/12/2011 của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn một số nội dung của Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNV-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.2. Về công tác triển khai cắm mốc giới quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; Điều 57 của Luật Quy hoạch Đô thị và Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

3.3. Về công tác lập, ban hành quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Quy hoạch đô thị và Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3.4. Chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị (UBND thành phố Kon Tum); Phòng Kinh tế Hạ tầng (UBND các huyện) tham mưu thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin về quy hoạch: Chứng chỉ quy hoạch, Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch xây dựng được duyệt theo quy định tại Điều 33 Luật Xây dựng, Điều 41, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; Điều 55, 56, 70 Luật Quy hoạch đô thị và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 2123/UBND-KTN ngày 08/10/2009 về việc thỏa thuận, giới thiệu địa điểm xây dựng; số 891/UBND-KTN ngày 12/5/2010 về việc thỏa thuận, giới thiệu địa điểm, giao đất cho các nhà đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

II. Về công tác cấp Giấy phép xây dựng:

Chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác cấp Giấy phép xây dựng. Cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân các xã thực hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 19/1/2012 về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lai và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục, biểu mẫu về cấp Giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 353/QĐ-CT ngày 14/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý. Kiên quyết đình chỉ thi công và xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép, trái quy hoạch xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện nghiêm các quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Như trên;
- Lưu VT, PQH.tcthiện.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 477/SXD-QH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu477/SXD-QH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2013
Ngày hiệu lực29/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 477/SXD-QH

Lược đồ Công văn 477/SXD-QH năm 2013 quản lý quy hoạch cấp Giấy phép xây dựng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 477/SXD-QH năm 2013 quản lý quy hoạch cấp Giấy phép xây dựng Kon Tum
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu477/SXD-QH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐỗ Hoàng Liên Sơn
        Ngày ban hành29/07/2013
        Ngày hiệu lực29/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 477/SXD-QH năm 2013 quản lý quy hoạch cấp Giấy phép xây dựng Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Công văn 477/SXD-QH năm 2013 quản lý quy hoạch cấp Giấy phép xây dựng Kon Tum

           • 29/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực