Công văn 544/SXD-KTXD

Công văn 544/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/4/2014

Nội dung toàn văn Công văn 544/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 4 năm 2014


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/4/2014.

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở; Ban; Ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án công trình;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 735/UBND-XD2 ngày 21/02/2014 “V/v giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh Dự toán xây dựng công trình theo chế độ lương quy định tại nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính Phủ”. Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Lao động thương binh xã hội trực tiếp đi khảo sát giá nhân công xây dựng trên thị trường của một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở số liệu báo cáo giá nhân công xây dựng theo thị trường của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản lý dự án và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 01/4/2014, như sau:

I. Các căn cứ hướng dẫn điều chỉnh

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP;

Căn cứ văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng “V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại nghị định số 103/2012/NĐ-CP”;

Căn cứ Quyết định số 1788/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh về việc  ban hành quy định một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ văn bản số 735/UBND-XD2 ngày 21/02/2014 “V/v giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh Dự toán xây dựng công trình theo chế độ lương quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính Phủ”;

Căn cứ báo cáo giá nhân công xây dựng theo thị trường và ý kiến tham gia về nội dung dự thảo hướng dẫn điều chỉnh dự toán của các Sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các ban quản lý dự án và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

II. Điều chỉnh dự toán:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

- Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

+ Thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long thuộc vùng II: Mức lương tối thiểu là: 2.100.000 đ/tháng;

+ Thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều thuộc vùng III: Mức lương tối thiểu là: 1.800.000 đ/tháng;

+ Thị xã Quảng Yên, các huyện còn lại của tỉnh thuộc vùng IV: Mức lương tối thiểu là 1.650.000 đ/tháng.

- Mức lương tối thiểu chung để tính các phụ cấp kèm theo lương như: Phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại được sử dụng mức lương là: 1.050.000 đ/tháng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

- Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành hướng dẫn điều chỉnh bậc thợ, hệ thống tính đơn giá mức theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012, cho phép tạm thời áp dụng cách tính nhân hệ số theo hệ thống thang bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2. Hệ số điều chỉnh:

2.1. Dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lập theo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; Phần lắp đặt; Phần khảo sát xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 3482/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các công trình xây dựng lập dự toán thực hiện theo Quyết định số 1788/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh với mức lương tối thiểu là: 1.400.000 đ/tháng, chi phí nhân công và chi phí máy thi công được điều chỉnh như sau:

a. Điều chỉnh đối với chi phí nhân công:

- Vùng thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái: KĐCNC = 1,47.

- Vùng thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả; Huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều: KĐCNC =1,27.

- Thị xã Quảng Yên; Các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNC = 1,17.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Điều chỉnh phần nhân công trong chi phí thi công như sau:

- Vùng thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái: KĐCNC = 1,47

- Vùng Thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả; Huyện Hoành Hồ và huyện Đông triều: KĐCNC = 1,27.

- Thị xã Quảng Yên; Các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNC = 1,17.

2.2. Đối với dự toán đã lập theo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; Phần lắp đặt; Phần khảo sát xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo văn bản số 179/SXD-KTXD; văn bản số 180/SXD-KTXD; văn bản số 181/SXD-KTXD; văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng và các công trình xây dựng lập dự toán thực hiện theo Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh với mức tiền lương tối thiểu là: 450.000đ/tháng, chi phí nhân công và chi phí máy thi công được điều chỉnh như sau:

a. Điều chỉnh đối với chi phí nhân công:

- Vùng thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái: KĐCNC = 4,17.

- Vùng thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả; Huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều: KĐCNC =3,60.

- Thị xã Quảng Yên; Các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNC = 3,31.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Điều chỉnh phần nhân công trong chi phí thi công như sau:

- Vùng thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái: KĐCNC =4,17

- Vùng Thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả; Huyện Hoành Bồ và huyện Đông triều: KĐCNC = 3,60.

- Thị xã Quảng Yên; Các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNC = 3,31.

3. Một số chi phí khác:

Tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

Việc điều chỉnh giá giai đoạn, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 01/4/2014 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan đến điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

5. Hướng dẫn thực hiện

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ; theo Quyết định số 1788/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ đầu tư căn cứ vào khối lượng theo tiến độ trong hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu, tổ chức nghiệm thu khối lượng đã thực hiện đến hết ngày 31/3/2014 và điều chỉnh dự toán đối với khối lượng còn lại của dự án thực hiện từ ngày 01/4/2014 theo hướng dẫn này. Dự toán sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 và Quyết định số 1788/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực thi hành. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán xây dựng theo hướng dẫn này đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu trên cơ sở tiến độ thi công được chủ đầu tư phê duyệt trong hợp đồng đã ký kết thực hiện từ ngày 01/4/2014.

Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi áp dụng điều chỉnh dự toán công trình. Việc điều chỉnh dự toán thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 04 của thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (B/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở (B/c);
- Sở Lao động, thương binh & Xã hội (Ph/h);
- Sở Tài chính (Ph/h);
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (Th/h);
- Các Phòng QLĐT, Kinh tế - Hạ tầng (Th/h);
- Các Phòng Tài chính - Kế hoạch (Th/h);
- Lưu: VT, KTXD2.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 544/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu544/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2014
Ngày hiệu lực28/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 544/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 544/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 4 năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 544/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 4 năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu544/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýTrần Văn Hà
        Ngày ban hành28/03/2014
        Ngày hiệu lực28/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 544/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 4 năm 2014

         Lịch sử hiệu lực Công văn 544/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 4 năm 2014

         • 28/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực