Công văn 7513/TCHQ-TXNK

Công văn 7513/TCHQ-TXNK năm 2017 về trả lời vướng mắc trong công tác quản lý hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7513/TCHQ-TXNK 2017 trả lời vướng mắc trong công tác quản lý hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7513/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc trong công tác quản lý hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn 2164/HQĐNa-GSQL ngày 05/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc về công tác quản lý hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (Hội nghị giao ban trực tuyến quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

I. Về lĩnh vực thuế:

1. Vướng mắc về xử phạt khai bổ sung thuế xuất khẩu quá 60 ngày (điểm 2.1 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL):

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan: Khoản 2 quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó bao gồm trường hợp: Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu.

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP thì: Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện:

a) Cá nhân, tổ chức chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó;

b) Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn, xác định mã số, thuế suất hàng hóa đó hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng.

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định các trường hợp khai bổ sung bao gồm:

“a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Theo báo cáo rà soát của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, từ 01/9/2016 đến 03/11/2016 phát sinh một số tờ khai xuất khẩu của Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai; đến ngày 26/12/2016, Công ty đã khai bổ sung nộp thuế đầy đủ cho 40 tờ khai xuất khẩu, trong đó có 28 tờ khai khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫn và thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, ngày 27/10/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6995/TCHQ-PC hướng dẫn vướng mắc về khai sai mã số thuế suất lần đầu (gửi kèm), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tham khảo công văn số 6995/TCHQ-PC nêu trên để thực hiện.

2. Vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK (điểm 2.2 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL):

Để xử lý vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK, Tổng cục Hải quan đã xin ý kiến các đơn vị trong Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế, Kho Bạc nhà nước). Trên cơ sở ý kiến các đơn vị trong Bộ, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất.

3. Về xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư khi tiêu thụ nội địa phải kê khai nộp thuế với cơ quan hải quan nhưng doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa (điểm 2.3 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL) Bộ Tài chính đã có công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26/10/2017 hướng dẫn. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu công văn số 14475/BTC-TCHQ nêu trên để thực hiện.

4. Vướng mắc số liệu kế toán theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC (điểm 2.4 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL) Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và sẽ nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng Thông tư số 174/2015/TT-BTC.

5. Vướng mắc về việc xác định mã số HS xe 4 bánh có gắn động cơ chở người hoạt động trong phạm vi hạn chế (điểm 2.5 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL) Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ Tài chính. Khi nhận được ý kiến các đơn vị, Tổng cục Hải quan sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính để có văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất.

6. Về việc tái giám định mẫu hàng hóa đã hủy của Công ty cổ phần Nguyên Cường, (điểm 2.6 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL) ngày 18/10/2017, Cục Kiểm định hải quan đã có công văn số 1493/KĐHQ-TMXL hướng dẫn (gửi kèm theo công văn số 1493/KĐHQ-TMXL).

II. Về lĩnh vực Giám sát quản lý

1. Vướng mắc về kiểm tra cơ sở sản xuất (tại điểm 1.2 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL): Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6435/TCHQ-TXNK ngày 02/10/2017 hướng dẫn, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thực hiện.

- Về kiến nghị sửa Thông tư số 38/2015/TT-BTC Tổng cục Hải quan đã ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC để trình Bộ phê duyệt, ban hành.

2. Vướng mắc về doanh nghiệp chế xuất thuê kho (điểm 1.1 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL)

Đối với vướng mắc doanh nghiệp chế xuất thuê kho ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu tại các công văn số 251/HQĐNa-GSQL ngày 04/02/2016, 377/HQĐNa-GSQL ngày 02/03/2016, 1640/HQĐNa-GSQL ngày 26/07/2016, 2097/HQĐNa-GSQL ngày 27/09/2017, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có các văn bản trả lời số 221/GSQL-GQ2 ngày 23/02/2016, số 382/GSQL-GQ2 ngày 22/03/2016, số 2392/GSQL-GQ2 ngày 06/10/2017.

Về kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai liên quan đến quy định tại Điều 80 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính dựa trên nội dung dự thảo phiên bản cũ, Tổng cục Hải quan đã ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và cập nhật vào dự thảo phiên bản mới nhất để trình Bộ phê duyệt, ban hành.

3. Vướng mắc về tờ khai chưa xác nhận qua khu vực giám sát (điểm 1.3, công văn số 2164/HQĐNa-GSQL)

Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 2040/GSQL-GQ5 ngày 08/9/2017 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan để phối hợp, xử lý.

Ngoài ra, trong cuộc họp ngày 11/10/2017 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục trưởng đã chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng container, tờ khai chưa được xác nhận trên Hệ thống hải quan khi triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan tại cảng Tân cảng - Cát Lái; theo đó, trong thời gian tới các đơn vị nêu trên có trách nhiệm xử lý dứt điểm vướng mắc tờ khai tồn đọng chưa được xác nhận qua khu vực giám sát qua cảng Cát Lái.

Trong thời gian xử lý, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc có liên quan tiếp tục theo dõi, rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin lô hàng (như số tờ khai, ngày đăng ký tờ khai, đơn vị đăng ký tờ khai, số hiệu container...) qua cảng Cát Lái gửi Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh để phối hợp, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tồn đọng các tờ khai chưa được xác nhận qua khu vực giám sát trên Hệ thống hải quan.

4. Về việc xác minh xuất xứ (điểm 1.4 công văn số 2164/HQĐNa-GSQL)

Đối với các trường hợp xác minh Giấy chứng nhận xuất xứ theo danh sách đính kèm công văn số 2164/HQĐNa-GSQL ngày 05/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đôn đốc, xác minh với cơ quan cấp để sớm có kết quả. Ngay khi có kết quả xác minh, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết.

Kiến nghị từ chối C/O đối với những trường hợp C/O quá 150 ngày chưa có kết quả xác minh theo Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được tổng hợp để quy định trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về xuất xứ hàng hóa.

5. Rà soát các công văn theo Bảng kê văn bản kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kèm theo công văn số 2164/HQĐNa-GSQL

- Đối với các công văn số 1482/HQĐa-GSQL ngày 05/7/2017, 2118/HQĐNa-GSQL ngày 29/09/2017, Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có văn bản trả lời số 5964/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2017, số 2040/GSQL-GQ5 ngày 08/9/2017.

- Đối với công văn số 1997/HQĐNa-GSQL ngày 13/9/2017, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có văn bản trả lời số 2601/GSQL-GQ1 ngày 25/10/2017.

- Đối với các công văn số 377/HQĐNa-GSQL ngày 02/03/2016, 1640/HQĐNa-GSQL ngày 26/07/2016, 2097/HQĐNa-GSQL ngày 27/09/2017, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có các văn bản trả lời số 382/GSQL-GQ2 ngày 22/03/2016, số 2392/GSQL-GQ2 ngày 06/10/2017.

- Đối với công văn số 2050/HQĐNa-GSQL ngày 22/9/2017, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có văn bản trả lời số 2334/GSQL-GQ1 ngày 03/10/2017.

- Đối với công văn số 2027/HQĐNa-GSQL ngày 20/9/2017, Cục Giám sát quản lý đã có Điện rõ đi số 153 ngày 24/10/2017 yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo, đề xuất công tác kiểm tra, giám sát và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7513/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7513/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7513/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7513/TCHQ-TXNK 2017 trả lời vướng mắc trong công tác quản lý hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7513/TCHQ-TXNK 2017 trả lời vướng mắc trong công tác quản lý hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7513/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 7513/TCHQ-TXNK 2017 trả lời vướng mắc trong công tác quản lý hải quan

         Lịch sử hiệu lực Công văn 7513/TCHQ-TXNK 2017 trả lời vướng mắc trong công tác quản lý hải quan

         • 15/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực