Công văn 8227/BGDĐT-GDTrH

Công văn 8227/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2007-2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 8227/BGDĐT-GDTrH nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2007-2008


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8227/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2007-2008

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2007-2008, Bộ GD&ĐT hư­ớng dẫn thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trung học như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và 4 nội dung của cuộc vận động “Hai không của Bộ GD&ĐT. Tăng cường hiệu lực quản lý, nền nếp, kỷ c­ương, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, kiểm tra đánh giá, trong quản lý dạy thêm học thêm và khắc phục bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phân ban ở lớp 10 và lớp 11 trung học phổ thông (THPT) theo Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT. Quán triệt nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 cho cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) và giáo viên (GV). Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS, bảo đảm yêu cầu thí nghiệm, thực hành, hướng nghiệp và tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình trường THPT kỹ thuật.

Từng bước hoàn thiện mạng l­ưới tr­ường trung học cơ sở (THCS), trường THPT, xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các trường chuyên, trường năng khiếu để đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi, HS năng khiếu tạo tiền đề cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng các trường ngoài công lập. Trong năm học này, phải tiến hành một số giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo đảm tiến độ và bảo đảm chất lượng đích thực trong việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS).

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Tổ chức thực hiện phân ban ở lớp 10 lớp 11 cấp THPT

a) Các trường THPT xây dựng phương án phân ban (PAPB) áp dụng cho lớp 10 sau khi tuyển sinh vào trường. Việc sắp xếp HS vào các ban và sắp xếp HS ở ban CB vào các hình thức dạy học phân hoá thực hiện theo quy trình sau đây:

- Hiệu trưởng các trường THPT cùng tập thể lãnh đạo thảo luận, xây dựng PAPB trên cơ sở điều kiện đội ngũ GV, CSVC, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương và kinh nghiệm tổ chức dạy học phân hoá trong năm học vừa qua. Dự thảo PAPB được lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ chủ chốt trước khi quyết định.

- Hiệu trưởng báo cáo PAPB với UBND cấp huyện nơi trường đóng và trình Sở GD&ĐT phê duyệt;

- Các Sở GD&ĐT họp với Hiệu trưởng các trường THPT để thống nhất phương hướng hoàn thiện PAPB trước khi phê duyệt cho từng trường;

- Các trường THPT họp với HS (HS), cha mẹ HS lớp 10 để thông báo PAPB, giải thích về mục đích phân ban, hướng dẫn HS lựa chọn ban và lựa chọn hình thức học tập phân hoá ở ban CB cho phù hợp với năng lực học tập, nguyện vọng lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT;

- Sắp xếp HS vào các ban và các hình thức dạy học phân hoá trong ban CB theo năng lực và nguyện vọng, trước hết phải phù hợp với năng lực học tập của HS. Nếu xét thấy cần thiết, căn cứ chất lượng HS được tuyển, Hiệu trưởng các trường THPT có thể điều chỉnh PAPB và trình Sở GD&ĐT phê duyệt lại.

b) Tổ chức bồi dưỡng GV theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, giúp đỡ GV mới ra trường chưa qua bồi dưỡng chuyên môn, bảo đảm cho GV dạy lớp 10, 11 nắm vững CT-SGK, có kỹ năng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị dạy học, nắm vững phân phối CTGDPT và nắm vững hệ thống chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học đã quy định trong CTGDPT.

Các Sở GD&ĐT chủ động chuẩn bị kịp thời thiết bị dạy học lớp 11, bổ sung thiết bị dạy học lớp 10, không để chậm cung ứng thiết bị dạy học.

c) Thực hiện dạy học tự chọn ở lớp 10 và lớp 11:

+ Đối với ban KHTN và ban KHXH-NV: Toàn bộ thời lượng dạy học tự chọn trong Kế hoạch giáo dục được sử dụng để dạy học chủ đề tự chọn bám sát nhằm ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng cho HS.

+ Đối với ban CB, sử dụng thời lượng dạy học tự chọn theo một trong hai cách sau đây:

Cách 1: Dạy học từ 1 đến 3 môn nâng cao trong số 8 môn có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ). Các môn này có thể dạy theo SGK nâng cao hoặc SGK chương trình chuẩn kết hợp với các chủ đề tự chọn nâng cao. Thời lượng dạy học tự chọn còn lại dành để dạy các chủ đề bám sát.

Cách 2: Dạy tất cả các môn theo SGK chương trình chuẩn và chủ đề bám sát của các môn học có trong Kế hoạch giáo dục.

d) Bố trí lớp cho HS chuyển ban, chuyển hình thức học tập phân hoá trong ban CB và HS lưu ban các lớp 10, 11:

- Xem xét, giải quyết nguyện vọng chuyển ban, chuyển hình thức học tập phân hoá trong ban CB cho những HS lên lớp 11 có đơn đề nghị trước khi khai giảng năm học 2007-2008 theo nguyên tắc sắp xếp theo năng lực học tập và bảo đảm sự ổn định tổ chức dạy học của nhà trường.

- Sắp xếp HS lưu ban lớp 10, lớp 11 phù hợp với năng lực học tập của HS.

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục ở lớp 12

a) Việc thí điểm phân ban thực hiện Kế hoạch giáo dục tại Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/3/2002 và công văn hư­ớng dẫn số 7067/GDTrH ngày 18/8/2003 của Bộ GD&ĐT.

b) Các trường thực hiện chương trình không phân ban thực hiện Kế hoạch giáo dục hiện hành theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Triển khai thí điểm tr­ường trung học phổ thông kỹ thuật

Từ năm học 2005-2006, Bộ GD&ĐT đã triển khai thí điểm mô hình trường THPT kỹ thuật tại 4 trường của các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Phú Thọ, Quảng Bình, Cần Thơ và từ năm học 2007-2008 thêm 1 trường THPT kỹ thuật ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Các Sở GD&ĐT nói trên phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện CT-SGK, tài liệu kỹ thuật nghề cho các trường này. Các Sở GD&ĐT tham m­ưu với UBND tỉnh, thành phố phối hợp các nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng phòng học, xưởng trường và thiết bị dạy kỹ thuật. Tăng cường đội ngũ GV dạy kỹ thuật nghề, GV dạy các môn văn hoá cho các trường THPT kỹ thuật.

4. Thực hiện các hoạt động giáo dục và các môn tin học, ngoại ngữ

a) Các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thực hiện đủ các môn học và các hoạt động giáo dục. Thực hiện các hoạt động giáo dục được quy định trong Kế hoạch giáo dục (giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông) để bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Tạo bước chuyển biến rõ rệt trong giáo dục hướng nghiệp theo Chỉ thị số 33/2003/CTGDPT-BGD&ĐT ngày 23/7/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cấp THCS và THPT, đặc biệt chú trọng hoạt động tư vấn hướng nghiệp góp phần phân luồng HS sau mỗi cấp học.

Các trường THCS, THPT phối hợp với các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (KTTH-HN) để bố trí, phân công hợp lý đội ngũ GV thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông (có hướng dẫn cụ thể kèm theo). Đầu tư CSVC, thiết bị, đội ngũ GV cho các trung tâm KTTH-HN theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

- Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở lớp 9 và lớp 10, phổ biến kinh nghiệm qua áp dụng thí điểm mô hình “Trường trung học cơ sở thân thiện” ở một số địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trong đó, chú trọng mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm tích cực trong nhà trường, kết hợp tốt hơn giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- Tập trung giáo dục về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền, giáo dục và có biện pháp phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh giáo dục môi trường và hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.

c) Dạy học các môn tin học, ngoại ngữ (có hướng dẫn cụ thể riêng kèm theo):

Chuẩn bị đội ngũ GV, CSVC dạy môn tin học ở trường THPT theo yêu cầu tại công văn số 3209/BGD&ĐT-GDTrH ngày 21/4/2006 và công văn số 1440/BGDĐT-GDTrH ngày 14/02/2007 của Bộ GD&ĐT.

Tạo điều kiện để HS học một ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc) từ cấp THCS và được học tiếp ngoại ngữ đó ở cấp THPT. Hạn chế để đi đến chấm dứt việc thi tốt nghiệp môn khác thay thế môn ngoại ngữ. Các Sở GD&ĐT thí điểm dạy tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GD&ĐT.

5. Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh

Thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ HS theo Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2001/BGD&ĐT ngày 3/5/2001. Tổ chức theo dõi sức khoẻ và sự phát triển thể chất của HS ngay từ lớp đầu cấp; hàng năm, cuối khoá học cần tổng kết đánh giá. Từng bước đưa giáo dục thể chất vào nền nếp, kết hợp với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường. Các trường phải đảm bảo có đủ nước uống sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/2/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng. (Việc bố trí kế hoạch dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh, môn thể dục, thực hiện theo hướng dẫn tại phân phối chương trình).

6. Dạy học tự chọn ở cấp THCS, lớp 12 cấp THPT và công tác giáo dục trẻ khuyết tật

Có hướng dẫn riêng của Bộ GD&ĐT.

II. CỦNG CỐ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP, XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA VÀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC

1. Củng cố mạng lưới trường lớp

Các Sở GD&ĐT tham mưu với UBND tỉnh, thành phố khẩn trương lập đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS, THPT, từng bước xây dựng CSVC theo định hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Cần chủ động đề xuất biện pháp giải quyết đất đai trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia và giải quyết dứt điểm thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất.

2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo văn bản số 08/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) và văn bản số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 về việc hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia. Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia phải đảm bảo tăng về số lượng đồng thời phải đảm bảo chất lượng đích thực theo chuẩn quy định.

Các trường đã đạt chuẩn quốc gia cần phát huy những thuận lợi về CSVC, thiết bị dạy học, đội ngũ GV để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT cần lập kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2010 trình Uỷ ban nhân dân các cấp phê duyệt.

3. Thực hiện phổ cập giáo dục

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội (Khóa X), Chỉ thị 61-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Bộ GD&ĐT về công tác PCGDTHCS. Phát huy kết quả phổ cập của giai đoạn I, các Sở GD&ĐT tham mưu với chính quyền biện pháp kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện các mục tiêu PCGDTHCS. Phải bảo đảm chất lượng PCGDTHCS, chống chạy theo thành tích, hạ thấp chất lượng, làm phát sinh tiêu cực.

Đối với địa phương đã đạt chuẩn PCGDTHCS, cần có biện pháp để củng cố kết quả, phấn đấu 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn, từng bước nâng cao chất lượng PCGDTHCS. Các địa phương này, cần tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục trung học theo hướng dẫn tại văn bản số 3420/THPT ngày 23/4/2003 và văn bản số 10819/GDTrH ngày 17/12/2004 của Bộ GD&ĐT.

III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho GV, CBQLGD về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Thực hiện phương châm: “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức và tự học” đã nêu trong Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nói trên. Coi trọng việc chuẩn hoá GV, CBQLGD, tăng tỷ lệ đạt trình độ đào tạo trên chuẩn theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Các Sở GD&ĐT tham mưu với UBND tỉnh, thành phố để thực hiện Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGDĐT-BNV về biên chế của trường phổ thông công lập, phải có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu GV, nhất là các môn tin học, ngoại ngữ, mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ, thể dục, quốc phòng và an ninh, viên chức phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.

IV. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC

Các Sở GD&ĐT chủ động có kế hoạch xây dựng CSVC trường, lớp, kết hợp nguồn kinh phí ngân sách với các nguồn kinh phí khác để mua sắm thiết bị dạy học, trước hết là thiết bị dạy học lớp 10, lớp 11 phục vụ đổi mới CT-SGK.

Nâng cấp các phòng thí nghiệm, thực hành, xây dựng phòng học bộ môn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Quản lý tốt thiết bị dạy học theo quy định tại Quy chế thiết bị giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/01/2000 của Bộ GD&ĐT. Xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn theo Quy chế hoạt động thư viện trường học ban hành theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT. Hằng năm, các Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra công nhận thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia, tổ chức thi cán bộ thư viện giỏi theo hướng dẫn tại công văn số 7594/GDTrH ngày 07/5/2004.

V. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. Đổi mới cách phân phối chương trình

Từ năm học 2007-2008, Bộ GD&ĐT đổi mới cách phân phối chương trình các môn học cấp THCS và THPT, chỉ ban hành quy định khung thời lượng cho từng chương áp dụng cho các trường học 1 buổi/ngày. Trên cơ sở quy định khung đó, các Sở GD&ĐT phân bố các tiết học cụ thể, bảo đảm thời lượng dạy lý thuyết, ôn tập, luyện tập, thực hành và kiểm tra định kỳ cho phù hợp với đặc điểm của các loại hình trường THCS, THPT (công lập, ngoài công lập), trường học 1 buổi/ngày hoặc học trên 6 buổi/tuần, theo nguyên tắc bảo đảm tiến độ thực hiện CTGDPT theo quy định của biến chế năm học.

Các trường THCS, THPT học trên 6 buổi/tuần có thể đề xuất để Sở GD&ĐT chuẩn y việc điều chỉnh phân phối chương trình cho phù hợp với thời lượng học tập, chế độ lao động của GV và khả năng bố trí kinh phí chi trả thù lao giờ dạy vượt tiêu chuẩn quy định cho GV.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá

a) Phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT làm cơ sở để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, bảo đảm khách quan, thống nhất. Các Sở GD&ĐT phải cung cấp cho GV các trường THCS, THPT tài liệu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học cả cấp học đã quy định tại CTGDPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và chỉ đạo việc áp dụng vào hoạt động dạy học.

b) Các cấp quản lý giáo dục phải tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, phổ biến tài liệu hướng dẫn Đổi mới phương pháp dạy học do Bộ GD&ĐT ban hành cho từng GV để vận dụng vào hoạt động dạy học. Việc đổi mới phương pháp dạy học phải gắn với thực tiễn, rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học cho HS, chú trọng sử dụng thiết bị dạy học, rèn luyện kỹ năng thực hành cho HS, bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng đã quy định tại CTGDPT.

c) Phải đặc biệt coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS, tạo động lực thực sự thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, phổ biến tài liệu hướng dẫn về đổi mới kiểm tra, đánh giá do Bộ GD&ĐT ban hành đến từng GV. Kiên quyết khắc phục tình trạng tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, đánh giá.

Tiếp tục kết hợp hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm; đổi mới cách ra đề kiểm tra theo hướng đòi hỏi HS phải thông hiểu, có kỹ năng vận dụng kiến thức, hạn chế việc chỉ đánh giá mức độ ghi nhớ kiến thức. Các Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường học và GV khai thác sử dụng dữ liệu về đề kiểm tra, đề thi trên Website của Bộ GD&ĐT để phục vụ dạy học.

Việc đánh giá, xếp loại HS cấp THCS và HS lớp 10, lớp 11, thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ GD&ĐT. Việc xếp loại HS lớp 12 thí điểm phân ban thực hiện theo văn bản số 7714/GDTrH ngày 28/8/2003; xếp loại HS lớp 12 không phân ban thực hiện theo Thông tư số 29-TT ngày 06/10/1990 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HS cấp II PTCS, phổ thông trung học và Thông tư số 23-TT ngày 7/3/1991 về việc bổ sung và điều chỉnh một số quy định về đánh giá xếp loại HS cấp II phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.

d) Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT tổ chức cho HS thi thực hành giải toán bằng máy tính bỏ túi; thi làm đồ dùng dạy học, thi khéo tay kỹ thuật và sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành, thi nghề phổ thông.

e) Có kế hoạch chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, hỗ trợ sử dụng thiết bị dạy học, nhất là sử dụng thiết bị có nghe nhìn trong dạy học ngoại ngữ. Các Sở GD&ĐT tham gia Chương trình giáo dục của Công ty Intel thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Phải đảm bảo thực hiện đủ các bài luyện tập, thí nghiệm, thực hành quy định trong CT-SGK.

3. Tăng cường kỷ cương, nền nếp

a) Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT.

b) Thiết lập kỷ cương, nền nếp trong kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng theo tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và 4 nội dung của cuộc vận động “Hai không”. Các cơ quan QLGD và các trường THCS, THPT không được tuỳ tiện đặt ra các kỳ thi, thi thử ngoài quy định của Bộ GD&ĐT.

c) Chấm dứt việc mở lớp bán công trong trường THPT công lập.

d) Tăng cường quản lý việc thực hiện CTGDPT, bảo đảm thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục đã quy định trong CT cấp học.

Các trường THCS, THPT không có điều kiện thực hiện đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục quy định tại CTGDPT phải báo cáo kịp thời với cơ quan chủ quản và các Sở GD&ĐT phải báo cáo bằng văn bản với Bộ GD&ĐT.

4. Coi trọng việc giúp đỡ học sinh yếu kém trong học tập, rèn luyện

Các Sở GD&ĐT chỉ đạo chặt chẽ các cấp quản lý giáo dục rà soát, giúp đỡ HS học lực yếu kém, giáo dục HS hạnh kiểm yếu trong cả năm học. Nhà trường cần bàn bạc thống nhất với gia đình để có biện pháp giúp đỡ HS yếu kém.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục

Cần tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về xã hội hoá giáo dục. Tiếp tục củng cố và phát triển các trường ngoài công lập, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo chặt chẽ thực hiện kế hoạch giáo dục để bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường phải phối hợp với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục tích cực, lành mạnh.

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Từ năm học 2007-2008, trên cơ sở tiêu chí thi đua về giáo dục trung học, các Sở GD&ĐT phải có kế hoạch phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác một cách thực chất. Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, động viên khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2007-2008. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, các cấp quản lý phải coi trọng việc thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu chất lượng từ cơ sở giáo dục.

2. Các Sở GD&ĐT cần chấp hành chế độ báo cáo theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học (biên chế năm học), báo cáo đầy đủ nội dung và đúng thời hạn. Trong công tác thi đua, Bộ GD&ĐT sẽ chú trọng đánh giá các mặt hoạt động quan trọng phản ánh hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý giáo dục như: việc tổ chức thực hiện phân ban; thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, quản lý văn bằng chứng chỉ; thực hiện tiến độ và bảo đảm chất lượng phổ cập giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD; xã hội hoá giáo dục; xây dựng trường chuẩn quốc gia và chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhận được văn bản này, các Sở GD&ĐT lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục khác và tổ chức quán triệt đến cán bộ, GV, nhân viên, HS để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời để Bộ GD&ĐT chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Sở GD&ĐT (để th/hiện);
- Các CQ thuộc Bộ (để th/hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8227/BGDĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8227/BGDĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8227/BGDĐT-GDTrH

Lược đồ Công văn số 8227/BGDĐT-GDTrH nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2007-2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn số 8227/BGDĐT-GDTrH nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2007-2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8227/BGDĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Văn Vọng
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn số 8227/BGDĐT-GDTrH nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2007-2008

             Lịch sử hiệu lực Công văn số 8227/BGDĐT-GDTrH nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2007-2008

             • 06/08/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/08/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực