Văn bản khác 12/KH-BCĐ150

Kế hoạch 12/KH-BCĐ150 năm 2014 thực hiện Quyết định 150/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12/KH-BCĐ150 2014 thực hiện 150/QĐ-TTg xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin


BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC
VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ

CÒN THIẾU THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-BCĐ150

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 150/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 150);

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 150 xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan; tổ chức thực hiện thống nhất, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường công tác quản lý mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp của các cơ quan liên quan; phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất.

B. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Nội dung, biện pháp

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện:

- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

- Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

- Quyết định số 241/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, văn bản quy định của Nhà nước và kế hoạch của Ban Chỉ đạo đến cơ sở.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì:

- Các Bộ, ngành liên quan;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố.

b) Cơ quan phối hợp:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 năm 2014 và thường xuyên.

II. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

1. Nội dung, biện pháp

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; các kế hoạch hàng năm;

b) Ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

c) Ban hành Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về công tác quản lý mộ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ;

d) Xây dựng Thông tư liên tịch của liên Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các nội dung chi đặc thù của Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

đ) Xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan về các nội dung thực hiện Đề án theo phạm vi, chức năng.

2. Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

3. Thời gian thực hiện:

- Quý I năm 2014: Ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về công tác quản lý mộ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ;

- Quý II năm 2014: Ban hành Thông tư liên tịch của liên Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các nội dung chi đặc thù của Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

- Bổ sung, sửa đổi hàng năm.

III. ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

1. Nội dung, biện pháp

a) Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của nhân dân, đồng đội, thân nhân liệt sĩ báo tin và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, mộ và hài cốt liệt sĩ.

b) Tăng cường tuyên truyền thông qua các tổ chức truyền thông, các kênh thông tin khác như: Tạp chí, ấn phẩm, trang web trực tuyến, chương trình “Trở về từ ký ức” “Nhắn tìm đồng đội”, phát thanh định kỳ trên truyền thanh xã, phường,... để thu thập, tổng hợp, phân tích; đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình trao đổi, thu thập thông tin; phát triển hệ thống cung cấp thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, bộ phận tổ chức thực hiện trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

b) Cơ quan phối hợp:

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tổ chức có liên quan.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 trở đi.

IV. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG LẤY MẪU SINH PHẨM HÀI CỐT VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ TẬP TRUNG ĐỂ PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH ADN XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh/thành phố và các đơn vị giám định gen (Viện Công nghệ sinh học, Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ, Viện Pháp y quân đội) tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt và thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định gen xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy định;

- Thành viên Ban Chỉ đạo 150 có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành mình trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Cơ quan phối hợp:

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Bộ Chỉ huy quân sự, Công an các tỉnh, thành phố.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 trở đi.

V. THU THẬP, KẾT NỐI, XỬ LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ; TỔ CHỨC THÔNG BÁO, THÔNG TIN VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Điều tra, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc; hoàn thiện danh sách và quản lý hồ sơ liệt sĩ;

b) Thu thập, kết nối thông tin, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

c) Xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; cung cấp và tiếp nhận thông tin qua cổng thông tin điện tử do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) quản lý bảo đảm chính xác, thuận lợi.

d) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo liên quan đến xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;

đ) Tra cứu, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ; báo tin các trường hợp mộ liệt sĩ xác định được, đầy đủ thông tin cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

(Cục Người có công thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm thu thập, kết nối và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ).

b) Cơ quan phối hợp:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; các tổ chức, đoàn thể có liên quan.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 trở đi.

VI. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

1. Nội dung, biện pháp

a) Đẩy mạnh hoạt động xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên cơ sở khớp nối thông tin hồ sơ liệt sĩ, thông tin tìm kiếm, quy tập; thông tin của đồng đội liệt sĩ, của người dân và chính quyền địa phương nơi liệt sĩ chiến đấu, hy sinh...

b) Thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ thực hiện giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

c) Xây dựng kho lưu trữ ADN hài cốt và thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác đối chiếu, so sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;

d) Thực hiện đầu tư, nâng cấp các đơn vị giám định;

đ) Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đặc biệt là các giám định viên làm nhiệm vụ giám định ADN.

2. Cơ quan chủ trì, thực hiện

a) Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

b) Cơ quan thực hiện: Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng); Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 trở đi.

VII. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

1. Nội dung, biện pháp

a) Tăng cường hợp tác quốc tế song phương, đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để tiếp cận thông tin, vận động, thu hút nhằm trao đổi kinh nghiệm, thăm quan, nghiên cứu, trao đổi, học tập, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và các các nguồn lực khác cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Argentina, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Pháp...).

b) Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước giải quyết xác định hài cốt người mất tin, mất tích trong chiến tranh (Nga, Hàn Quốc, Đức...)

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 trở đi.

VIII. KIỂM TRA, SƠ KẾT, TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

1. Nội dung, biện pháp

a) Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ các nội dung, nhiệm vụ liên quan;

b) Sơ kết 6 tháng, 01 năm triển khai thực hiện;

c) Sơ kết giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2011 - 2013 vào năm 2014; tổng kết giai đoạn 2013 - 2015 vào năm 2015; giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2020;

d) Khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan.

b) Cơ quan phối hợp:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 trở đi.

C. MỘT SỐ NỘI DUNG, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

1. Tập trung nghiên cứu, hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Quý I năm 2014).

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013, các kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 150 (Quý I/2014 và thường xuyên).

3. Các Bộ, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin trao đổi kinh nghiệm về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kịp thời biểu dương các cá nhân tiêu biểu, các cơ quan đơn vị có thành tích xuất sắc; phê phán thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học; đấu tranh với hành vi sai trái trong việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

4. Thực hiện nâng cấp 03 cơ sở giám định; tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ làm công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (năm 2014).

5. Điều tra, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Hoàn thành xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (năm 2014).

6. Thực hiện giám định ADN xác định hài cốt liệt; lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ mới được quy tập và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân tại các địa phương thực hiện phân tích ADN và lưu giữ tại ngân hàng gen.

7. Xây dựng ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ và thân nhân để phục vụ so sánh, đối chiếu xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (năm 2014 trở đi).

8. Tổng kết giai đoạn năm 2013 - 2015; bổ sung kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Điều 2 Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung phân công tác của Kế hoạch này, thành viên Ban Chỉ đạo 150, các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xây dựng các văn bản hướng dẫn và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ban Chỉ đạo 150 (qua Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 150;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, BCĐ150 (3b).KN

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/KH-BCĐ150

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12/KH-BCĐ150
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/KH-BCĐ150

Lược đồ Kế hoạch 12/KH-BCĐ150 2014 thực hiện 150/QĐ-TTg xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12/KH-BCĐ150 2014 thực hiện 150/QĐ-TTg xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12/KH-BCĐ150
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 12/KH-BCĐ150 2014 thực hiện 150/QĐ-TTg xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12/KH-BCĐ150 2014 thực hiện 150/QĐ-TTg xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

            • 17/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực