Văn bản khác 158/KH-UBND

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2015 triển khai xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thành thùng xe tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 158/KH-UBND 2015 xử lý triệt phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá tải trọng Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/KH-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ TÌNH TRẠNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VI PHẠM CHỞ HÀNG QUÁ TẢI TRỌNG CHO PHÉP VÀ TỰ Ý HOÁN CẢI, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC THÀNH THÙNG XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013; Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 07/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt và Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 12/5/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định.

2. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải, lái xe, chủ hàng, các cơ sở sản xuất, cải tạo thùng xe, các Ban QLDA, các nhà thầu thi công, các nhà máy, chủ mỏ, chủ kho bãi có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các loại xe ô tô tải thay đổi kích thước thùng chở hàng trái phép nhằm chở hàng quá tải. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giảm tai nạn giao thông.

3. Tập trung chỉ đạo, xử lý tình trạng xe chở hàng quá tải trọng cho phép, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định lưu thông trên các tuyến đường (hoạt động lén lút vào ban đêm, né tránh các trạm kiểm tra tải trọng, Tổ kiểm tra liên ngành...) và xử lý tình trạng tiêu cực tại các Trạm cân, Tổ kiểm tra liên ngành cũng như hiện tượng “xã hội đen” thao túng, bảo kê hoạt động xe quá tải, xe cơi nới, hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định (nếu có).

4. Thực hiện nghiêm chủ đề Năm ATGT 2015 “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”. Quyết tâm xử lý nghiêm, đặt mục tiêu đến hết tháng 7/2015 cơ bản chấm dứt tình trạng phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá tải, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Các cấp ủy đảng, Chính quyền, các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định; tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiểm soát tải trọng xe, kiên quyết xử lý phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định.

2. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, lấy hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT nói chung và công tác chấn chỉnh, xử lý triệt để phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định nói riêng làm một trong các tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của người đứng đầu.

3. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể các cấp đối với công tác đảm bảo TTATGT, công tác chấn chỉnh, xử lý phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định.

4. UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và tự ý hoán, cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định tại địa phương.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định

6. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tuyên truyền pháp luật TTATGT sâu rộng đến cơ sở, từ xã, phường đến tận thôn, bản.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải

- Tập trung chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2015 “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc cắt thành, thùng xe đối với các trường hợp tự ý cải tạo cơi nới, hoán cải... nhằm mục tiêu đến tháng 7/2015 cơ bản không còn xe hoán cải, xe quá tải trọng lưu thông trên địa bàn.

- Chỉ đạo Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đảm bảo hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm về quá tải, vi phạm về kích thước thùng xe. Chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập về xử lý phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định đảm bảo hoạt động có hiệu quả, tăng cường phối hợp kiểm soát ngay tại nơi sản xuất, chế tác, nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, khoáng sản, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô vận tải và xử lý vi phạm về hoán cải nhằm tăng thể tích thùng xe trái quy định.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt biện pháp kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; Phối hợp với CSGT Công an tỉnh triển khai Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 về phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ. Chánh Thanh tra Sở, Lãnh đạo Trạm cân, Thanh tra viên và công chức Thanh tra giao thông thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai phạm tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ. Tổ chức ký cam kết và kiểm điểm trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu đến hết tháng 7/2015 không hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng xe tự ý cơi nới hoán cải thuộc phạm vi đơn vị phụ trách.

- Tiếp tục triển khai và tuyên truyền về các nội dung tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 về quy định xếp hàng hóa lên xe ô tô; Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ; Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 và Thông tư sửa đổi số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý Vận tải PTNL tăng cường quản lý công tác an toàn giao thông và điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe Container, giám sát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe. Yêu cầu chủ phương tiện cam kết không hoán cải phương tiện sai quy định. Lập mẫu biểu nội dung ký cam kết quy định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện quy định xếp hàng hóa lên xe ô tô và xe chở hàng không quá tải trọng.

2. Công an tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch xử lý chuyên đề về tải trọng phương tiện, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh.

- Lập chuyên án điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi tiêu cực tại các Trạm cân, Tổ kiểm tra liên ngành, các cán bộ, công chức thông đồng, dung túng, bao che cho hành vi chở hàng hóa quá tải trọng cho phép, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định.

- Chỉ đạo Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng công an các huyện, thành, phố, cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai phạm tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ. Tổ chức ký cam kết và kiểm điểm trách nhiệm trước Giám đốc Công an tỉnh nếu đến hết tháng 7/2015 không hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng xe quá tải thuộc phạm vi đơn vị phụ trách.

- Xây dựng các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác đảm bảo TTATGT.

- Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát tải trọng xe đối với các phương tiện lưu thông trên đường.

3. UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT; Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 7/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và Kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách, và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Trưởng Ban ATGT các huyện, TP: trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm soát tải trọng, hành vi tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định trên địa bàn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, nếu để xảy ra hiện tượng phương tiện chở quá tải trọng, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định và hoạt động “xã hội đen” thao túng, bảo kê cho hoạt động xe chở quá tải, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định tại địa phương mình.

- Chỉ đạo tăng cường quản lý tại địa phương đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất hoặc cung ứng vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, các đơn vị kho hàng bến bãi, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bốc xếp hàng hóa trên xe ô tô ngay tại khu vực đầu mối nguồn hàng do mình quản lý.

- Chỉ đạo, giao Công an huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thành lập các Tổ, Đội, Chốt kiểm tra liên ngành, mở đợt cao điểm đồng loạt tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý người điều khiển, xe ô tô chở hàng quá trọng tải thiết kế và chủ phương tiện tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe, tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe trái quy định. Bố trí lực lượng tuần tra, ca tuần tra, tuyến đường, địa điểm lập chốt kiểm tra, phối hợp xử lý về phương tiện chở quá tải trọng, tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định tại địa phương.

- Chỉ đạo phòng Hạ tầng kinh tế (Quản lý đô thị) phối hợp với UBND các phường, xã thống kê lập danh sách các chủ phương tiện có xe ô tô tải để tuyên truyền tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật không chở quá tải, tự ý hoán cải cơi nới thành tùng xe. Thành lập Tổ để quản lý theo dõi khi chủ phương tiện, lái xe vi phạm định kỳ thống kê và báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thôn, bản, tổ dân phố để người dân biết, giám sát.

4. Hiệp hội doanh nhân Lào Cai, Hội Doanh nhân trẻ Lào Cai, Hiệp hội vận tải ô tô Lào Cai:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm các quy định về tải trọng xe, về giới hạn kích thước thành thùng xe, xây dựng phương án vận tải đúng tải trọng để cam kết và thực hiện hợp đồng với chủ hàng.

5. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; các Ban quản lý dự án...

- Căn cứ theo chức năng, quyền hạn và lĩnh vực quản lý của ngành, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chỉ đạo cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất hoặc cung ứng vật liệu xây dựng, nông lâm nghiệp, khai thác tài nguyên khoáng sản... triển khai nghiêm Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh, đồng thời tổ chức ký cam kết không xếp hàng quá tải trọng và cương quyết không cho phương tiện chở hàng quá tải khi ra khỏi cơ sở sản xuất, khu vực mỏ, bến bãi, khu cửa khẩu.

- Đơn vị nào không thực hiện đúng nội dung đã cam kết hoặc không thực hiện ký cam kết sẽ buộc phải tạm dừng hoạt động. Các đơn vị cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép, chỉ được cấp khi đã ký cam kết không xếp hàng quá tải trọng. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm thời rút giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp khi vi phạm lần 2.

- Đối với các Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công các dự án thực hiện theo văn bản số 7275/BGTVT ngày 19/6/2014 của bộ GTVT về xử lý trách nhiệm khi để ô tô vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động tải trọng xe, xếp hàng hóa trên xe, tính chất nguy hiểm, thiệt hại do xe quá tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng gây ra, biểu dương kịp thời các điển hình trong công tác kiểm soát tải trọng xe, kiểm soát hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng xe trái quy định, tăng cường thời lượng trên các Báo, Đài.

7. Sở Tài chính:

Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí cho các đơn vị để triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT. Thẩm định, trình dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các lực lượng thực thi công vụ, trước mắt là trang bị cân xách tay kiểm tra tải trọng cho các huyện thành phố và phương tiện ô tô chuyên dụng cho 02 Tổ liên ngành của Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai: Tăng cường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua các chuyên mục, chương trình, nội dung về đảm bảo TTATGT, thường xuyên phát sóng, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các thông điệp, chuyên đề về ATGT.

9. Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện kiểm soát tải trọng xe, kiểm soát xe hoán cải trái quy định để nhân dân cùng đồng thuận với chính quyền trong việc xử lý tình trạng phương tiện chở quá tải trọng và tự ý hoán cải kích thước thùng xe trái quy định.

10. Văn phòng Ban ATGT tỉnh:

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan gửi bản cam kết đã được ký, định kỳ thống kê danh sách xe vi phạm chở quá tải, xe tự ý cơi nới thay đổi thành thùng và kết quả xử lý về UBND tỉnh để theo dõi tổng hợp; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu còn để tình trạng xếp hàng lên xe quá trọng tải, xe chở quá tải trọng hoạt động ngang nhiên làm hư hại hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng và sơ kết, tổng kết về UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường chỉ đạo, xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và tự ý hoán cải, thay đổi kích thước thùng chở hàng trái quy định, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBATGTQG;
-
TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành;
-
UBMTTQ tnh, các Đoàn thể tỉnh;
-
CA tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
-
Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tnh;
-
Các huyện ủy, Thành ủy Lào Cai;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
Thành viên Ban ATGT tỉnh;
-
Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
-
Hiệp hội DN tỉnh LC; Hiệp hội VT Lào Cai;
-
Cổng thông tin điện tử;
-
Lãnh đạo Văn phòng;
-
Trang TTĐT VP;
-
Lưu: VT, TH, QLĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Dương

 

MẪU CAM KẾT (Dành cho Thủ trưởng các đơn vị)

(Kèm theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ PHƯƠNG TIỆN CHỞ QUÁ TRỌNG TẢI CHO PHÉP, VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC, THÀNH, THÙNG XE

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh.

Tên tôi là:

Chức vụ: (Giám đốc Sở, hoặc Chủ tịch UBND các huyện, thành phố)

Hiện đang công tác tại:

Tôi là Lãnh đạo, Chỉ huy đơn vị, xin cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chính Phủ, UBATGTQG, bộ GTVT, Bộ Công An, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh về việc chấn chỉnh và xử lý triệt để phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá tải trọng cho phép và vi phạm kích thước thành thùng, cụ thể như sau:

1. Thường xuyên tổ chức quán triệt và đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ, nhân viên chấp hành nghiêm túc nội dung chỉ đạo, kế hoạch xử lý vi phạm về chuyên chở quá tải trọng phương tiện trên tuyến và địa bàn được giao quản lý.

2. Có kế hoạch tự kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, quy trình làm việc nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong khi làm nhiệm vụ.

3. Chủ động thực hiện hoặc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan ngăn chặn có hiệu quả, quyết tâm đến hết năm 2015 chấm dứt tình trạng xe chở hàng quá tải trọng và phương tiện hoán cải trên địa bàn tỉnh.

4. Tôi xin chấp hành đầy đủ các nội dung đã cam kết ở trên, nếu cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý có sai phạm, tiêu cực; hết năm 2015 không ngăn chặn được tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép, vi phạm quy định kích thước thành, thùng xe lưu thông trên địa bàn đơn vị phụ trách (nêu cụ thể địa bàn, phạm vi phụ trách); sẽ chịu trách nhiệm liên đới và tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo, tập thể cơ quan, nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Lào Cai, ngày ...tháng ... năm 2015
NGƯỜI LÀM CAM KẾT
(ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu158/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực23/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 158/KH-UBND 2015 xử lý triệt phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá tải trọng Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 158/KH-UBND 2015 xử lý triệt phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá tải trọng Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu158/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Thanh Dương
        Ngày ban hành23/06/2015
        Ngày hiệu lực23/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 158/KH-UBND 2015 xử lý triệt phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá tải trọng Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 158/KH-UBND 2015 xử lý triệt phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá tải trọng Lào Cai

         • 23/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/06/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực