Văn bản khác 3064/KH-UBND

Kế hoạch 3064/KH-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3064/KH-UBND 2018 công tác quản lý người nghiện ma túy cai nghiện ma túy Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3064/KH-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2017; Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác quản lý học viên trong các cơ sở cai nghiện ma túy; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy với hình thức và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

2. Từng bước kiềm chế, tiến tới làm giảm số người, số địa bàn có ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy được tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến; mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn/năm.

3. Hàng năm, 100% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; 100% người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát đang có mặt tại địa phương được tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp hoặc tham gia chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bng Methadone; hạn chế mức thấp nhất việc phát sinh người nghiện mới. Ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1763/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1474/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt đối với công tác phòng, chng ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị, địa phương để tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp (Ban Chỉ đạo 138). Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác phòng, chng ma túy; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy theo định kỳ, đánh giá đúng thực trạng tình hình người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn; rút ra những tn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy trong thời gian tiếp theo.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

- Tiếp tục đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn, đối tượng; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phòng ngừa, đu tranh với tệ nạn ma túy; trong đó chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở; kết hợp lồng ghép, phối hợp với các chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan nhà nước các cp với các tổ chức chính trị - xã hội.

- Kết hợp các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, các hoạt động văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, chú trọng những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp.

- Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc pháp luật về phòng, chống ma túy. Phối hợp với các đoàn thể vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy.

3. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hp pháp về ma túy

- Tăng cường quản lý tại các cơ sở y tế, tổ chức có liên quan không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích; chủ động rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Kiện toàn Tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đngăn chặn việc tht thoát các tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy trái phép.

4. Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy và mở hồ sơ quản lý. Tổng hợp so sánh với số liệu hiện có của địa phương về người nghiện; phân tích đánh giá về nhân thân, lai lịch, tiền án, tiền sự, nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, dân tộc của người sử dụng ma túy; loại ma túy sử dụng, nguồn cung cấp ma túy; phân loại nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện, nghiện ma túy tổng hợp; nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sử dụng ma túy... Trên cơ sở đó, tăng cường các biện pháp quản lý người nghiện ma túy, nhất là số đối tượng ở ngoài xã hội, số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, ảo giác.

- Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, điểm, ổ nhóm buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng các chất ma túy trên địa bàn, từng bước làm giảm "nguồn cung" cho người nghiện ma túy.

5. Công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh và Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018. Thực hiện có hiệu quĐề án đi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy.

- Sửa đổi và bổ sung quy định chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, dạy nghề cho học viên nhằm chuẩn bị tốt cho việc tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện.

- Mở rộng các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Tiến hành điều trị Methadone cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong điều trị các chất dạng thuốc phiện bng Methadone.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện; lập sổ theo dõi, đánh giá quá trình sau cai nghiện; phân công tổ chức, người giúp đỡ, hướng dẫn người sau cai nghiện cách ly môi trường ma túy, phòng, chống tái nghiện; hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tạo điều kiện để người sau cai nghiện tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, đánh giá tỷ lệ tái nghiện một cách cụ thể, chính xác làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế chính sách một cách hợp lý.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ch trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện, bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, tại gia đình và cộng đồng; tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị đnh s94/2009/NĐ-CP; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện.

- Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, dạy nghề, việc làm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách, giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe, gia đình, xã hội và an ninh trật tự.

- Chỉ đạo Cơ sở cai nghin ma túy của tỉnh hoạt động có hiệu quả; phối hợp với các lực lượng có liên quan đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống học viên cai nghiện gây rối, bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai, thực hiện kế hoạch này.

2. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trấn" khi có hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy và mở hồ sơ theo dõi theo quy định của Bộ Công an. Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy, các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; tham gia truy tìm học viên là người nghiện ma túy đang cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện bỏ trốn.

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các điểm, ổ, nhóm, đường dây hoạt động phạm tội về ma túy, tiến tới làm giảm các địa bàn trọng điểm v ma túy.

3. Sở Y tế

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

- Ứng dụng các loại thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới.

- Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Cung cấp danh sách số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở điều trị cho lực lượng Công an để thống kê số người nghiện ma túy trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hp pháp liên quan đến ma túy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020".

- Lồng ghép công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác trên toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy; khen thưởng, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy.

5. Sở Công Thương

- Theo nhiệm vụ, chức năng của ngành, căn cứ danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp do Chính phủ, Bộ Công thương ban hành để kiểm soát việc phân phối, mua bán, trao đổi tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của Chính phủ, Bộ Công thương về quản lý, sử dụng tin chất trong lĩnh vực công nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp nhằm ngăn chặn, không để tội phạm li dụng sản xuất trái phép ma túy tổng hợp.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan căn cứ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, khả năng cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn hp pháp khác tham mưu cho UBND tỉnh btrí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các tổ chức thành viên

- Tham gia thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào của các tổ chức thành viên trên địa bàn dân cư.

- Phối hợp với các ngành có liên quan quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy, sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế tái nghiện.

8. Các Sở, ban, ngành tnh

Có trách nhiệm phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung công tác phòng, chống ma túy gắn với chức trách, nhiệm vụ của ngành mình.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, xác định tình trạng nghiện cho số người nghi nghiện ma túy; kịp thời thống kê, phân loại người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và mở hồ sơ để theo dõi, quản lý, nhất là sđối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, ảo giác "ngáo đá".

- Tổ chức tuyên truyền về hiểm họa ma túy đối với thế hệ trẻ; chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy, nhất là các loại ma túy mới xuất hiện tới mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, nội dung đa dạng. Tuyên truyền cho người nghin ma túy hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác điều trị, cai nghiện ma túy.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về phòng, chống ma túy năm 2018 và Kế hoạch số 381/KH-UBND , ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Duy trì, giữ vững những xã đã đạt không có tệ nạn ma túy, phấn đấu tăng thêm xã không có tệ nạn ma túy.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, các đoàn thể tỉnh và yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định, Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, phát sinh, kịp thời tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đđược giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- T
T. Tỉnh y (b/c);
- TT. HĐND t
nh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh, các đoàn thể tnh;
- Các Sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- L
ưu: VT, KGVX(LVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3064/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3064/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3064/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3064/KH-UBND 2018 công tác quản lý người nghiện ma túy cai nghiện ma túy Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3064/KH-UBND 2018 công tác quản lý người nghiện ma túy cai nghiện ma túy Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3064/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3064/KH-UBND 2018 công tác quản lý người nghiện ma túy cai nghiện ma túy Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3064/KH-UBND 2018 công tác quản lý người nghiện ma túy cai nghiện ma túy Điện Biên

           • 23/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực