Văn bản khác 48/KH-UBND

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 1361/VPCP-VI ngày 03/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND các tỉnh, thành phố; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai; xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, kỷ cương, theo hướng hiện đại.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Yêu cầu:

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp đối với từng đối tượng; trọng tâm là triển khai, phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013; các văn bản hướng dẫn thi hành đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được quy định trong Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phải triển khai thực hiện ngay sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

- Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, tăng cường công tác quản lý đất đai.

- Rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là việc hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư; công tác điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai; công tác định giá đất; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai...

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai:

1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013 cấp tỉnh. Thời gian thực hiện: Cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đất đai năm 2013 cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban liên quan thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2014.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan, chuẩn bị tài liệu phục vụ việc phổ biến, giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật đất đai năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh theo Kế hoạch này.

1.2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013 (cấp huyện) cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2014.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đất đai năm 2013 cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban liên quan trực thuộc; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính cấp xã

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật đất đai năm 2013 đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thời gian thực hiện, từ tháng 7 đến hết năm 2014.

1.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc. Thời gian thực hiện, từ tháng 6 đến hết năm 2014

1.4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trong các tổ chức đảng các cấp, các ngành và nhân dân.

1.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tinh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai đến toàn thể đoàn viên, hội viên.

2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND các cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện, thực hiện rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai do UBND tỉnh ban hành trước đây; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới về đất đai thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của UBND tỉnh được quy định trong Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến hết tháng 9/2014.

- UBND cấp huyện theo thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành cho phù hợp với các quy định của pháp luật đất đai năm 2013. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến hết tháng 9/2014.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức rà soát tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác quản lý đất đai, tham mưu cho UBND tỉnh:

- Kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện việc định giá đất cụ thể khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2014.

- Xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2014.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn (ở cả cấp huyện và cấp xã), đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật đất đai năm 2013. Báo cáo UBND tỉnh (gửi Sở Nội vụ 01 bản) trước ngày 01/7/2014 và định kỳ hằng năm trước ngày 31/12.

4. Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu cho UBND tỉnh: Duy trì việc công bố công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Hướng dẫn UBND cấp huyện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4.2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Hoàn thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp huyện, nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh xét duyệt trong tháng 5 năm 2014.

- Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015, tổng hợp danh mục các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2014 để UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua.

- Thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn (2016 - 2020) theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Công bố công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai.

5. Tổ chức thực hiện Luật Đất đai, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai.

5.1. Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố các sở, ngành có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chặt chẽ quy trình chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; khắc phục tình trạng các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất, nhưng không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực đất đai; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; chủ yếu thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh những mặt còn yếu kém trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, trước hết tập trung cho những dự án trọng điểm của tỉnh; kiên quyết thu hồi những diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành liên quan:

+ Rà soát toàn bộ diện tích đất đang sử dụng của các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông trường, lâm trường, có văn bản hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2014.

+ Rà soát, tổng hợp danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/6/2014 để xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

5.2. Đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về đất đai; đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại theo quy định của pháp luật đất đai, đảm bảo trước năm 2016, cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ động xây dựng Kế hoạch Tổng điều tra về đất đai, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện, để trong năm 2015 hoàn thành tổng điều tra về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/8/2012, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật đất đai.

5.3. Thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất và định giá đất.

Ngay sau khi Chính phủ công bố khung giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, thực hiện công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng bảng giá đất theo quy định của pháp luật đất đai năm 2013.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ gắn việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai với công tác kiểm tra thi hành pháp luật về đất đai và kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quân lý nhà nước về đất đai.

- Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch thực hiện và tăng cường chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, tập trung cho những khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trước mắt rà soát các đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài từ năm 2013 trở về trước, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trước ngày 01/7/2014; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; xử lý dứt điểm tình trạng để đất hoang hóa, lãng phí; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đất đai; đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra của các tổ chức, cá nhân đã được thanh tra, kiểm tra. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và 15 tháng 12 hằng năm.

- Ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất; tổ chức thực hiện đánh giá việc thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tác động của chính sách, pháp luật đến kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện việc triển khai thi hành pháp luật đất đai năm 2013 theo các nội dung trên do ngân sách nhà nước đảm bảo.

- Tại cấp tỉnh, các Sở, ngành căn cứ các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch này, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, lập dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Trước mắt, các đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện các công việc được giao thực hiện trong năm 2014, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 5/2014.

- Tại cấp huyện, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nguồn kinh phí ngân sách của địa phương được phân bổ trong năm 2014, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; hằng năm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo việc triển khai thi hành pháp luật đất đai năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, định kỳ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 6 và 15 tháng 12 hằng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành, thuộc tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (t/h);
- Đài PT & TH, Báo Thanh Hóa (t/h);
- Lưu: VT, NN5904.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu48/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu48/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 tỉnh Thanh Hóa

           • 08/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực