Nghị định 48/2005/NĐ-CP

Nghị định 48/2005/NĐ-CP về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

Nội dung toàn văn Nghị định 48/2005/NĐ-CP giảm thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thực hiện thoả thuận giữa VN Thái Lan liên quan đến việc hoãn thực hiện Hiệp định CEPT


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2005/NĐ-CP

Hả Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 48/2005/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG ĐỂ THỰC HIỆN THOẢ THUẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ THÁI LAN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VIỆT NAM HOÃN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CEPT CỦA CÁC NƯỚC ASEAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG PHỤ TÙNG, LINH KIỆN XE MÁY VÀ XE Ô TÔ TẢI NHẸ NGUYÊN CHIẾC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-UBTVQH9 ngày 08 tháng 11 năm 1995 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN;
Để giải quyết đề nghị của Thái Lan do việc Việt Nam hoãn thực hiện CEPT/AFTA đối với một số mặt hàng là phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc với tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 05 tấn.

Điều 2. Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định này chỉ áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu từ Thái Lan có đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT.

Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN khác có trong Danh mục này tiếp tục được áp dụng các mức thuế suất đã ban hành kèm theo các Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003; Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2004 và Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định của Nghị định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 theo văn bản thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan.

Điều 4. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM
ĐỂ THỰC HIỆN THOẢ THUẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ THÁI LAN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VIỆT NAM HOÃN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG PHỤ TÙNG, LINH KIỆN XE MÁY VÀ XE Ô TÔ TẢI NHẸ NGUYÊN CHIẾC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 48/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất CEPT

2005

2006

2007

2309

 

 

Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật

 

 

 

2309

90

20

- - Chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn

0

0

0

2523

 

 

Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulfat và xi măng chịu nước (xi măng thuỷ lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke

 

 

 

2523

10

10

- - Để sản xuất xi măng trắng

5

5

5

2523

10

90

- - Loại khác

5

5

5

6910

 

 

Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho phụ nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ đi tiểu nam và các sản phẩm vệ sinh tương tự gắn cố định bằng gốm, sứ

 

 

 

6910

10

00

- Bằng sứ hoặc bằng sứ China

5

5

5

6910

90

00

- Loại khác

5

5

5

8415

 

 

Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt

 

 

 

8415

10

20

- - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

10

5

5

8415

10

30

- - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75kW

5

5

5

8415

10

40

- - Có công suất trên 52,75 kW

5

5

5

8415

81

11

- - - - Có công suất không quá 21,1 kW

10

5

5

8415

81

12

- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

10

5

5

8415

81

13

- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75kW

0

0

0

8415

81

14

- - - - Có công suất trên 52,75 kW

0

0

0

8415

81

22

- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

5

5

5

8415

81

23

- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW

0

0

0

8415

81

24

- - - - Có công suất trên 52,75 kW

0

0

0

8415

81

31

- - - - Có công suất không quá 21,1 kW

5

5

5

8415

81

32

- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

5

5

5

8415

81

33

- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW

5

5

5

8415

81

34

- - - - Có công suất trên 52,75 kW

5

5

5

8415

81

91

- - - - Có công suất không quá 21,1 kW

5

5

5

8415

81

92

- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

5

5

5

8415

81

93

- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW

5

0

0

8415

81

94

- - - - Có công suất trên 52,75 kW

5

0

0

8418

 

 

Máy làm lạnh, máy làm đá và thiết bị làm lạnh hoặc làm đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15

 

 

 

8418

10

10

- - Loại dùng cho gia đình

10

5

5

8418

10

90

- - Loại khác

0

0

0

8418

21

00

- - Loại nén

10

5

5

8418

29

00

- - Loại khác

10

5

5

8450

 

 

Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô

 

 

 

8450

11

10

- - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

10

5

5

8450

11

20

- - - Loại có sức chứa trên 6 kg vải khô một lần giặt

10

5

5

8450

12

10

- - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

10

5

5

8450

12

20

- - - Loại có sức chứa trên 6 kg vải khô một lần giặt

10

5

5

8450

19

10

- - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

10

5

5

8450

19

20

- - - Loại có sức chứa trên 6 kg vải khô một lần giặt

10

5

5

8450

20

00

- Máy có sức chứa từ 10kg vải khô trở lên một lần giặt

10

5

5

8450

90

10

- - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8450.20

10

5

5

8450

90

20

- - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8450.11, 8450.12 hoặc 8450.19

10

5

5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2005/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu48/2005/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2005
Ngày hiệu lực27/04/2005
Ngày công báo12/04/2005
Số công báoTừ số 9 đến số 10
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2005/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 48/2005/NĐ-CP giảm thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thực hiện thoả thuận giữa VN Thái Lan liên quan đến việc hoãn thực hiện Hiệp định CEPT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 48/2005/NĐ-CP giảm thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thực hiện thoả thuận giữa VN Thái Lan liên quan đến việc hoãn thực hiện Hiệp định CEPT
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu48/2005/NĐ-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành08/04/2005
     Ngày hiệu lực27/04/2005
     Ngày công báo12/04/2005
     Số công báoTừ số 9 đến số 10
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị định 48/2005/NĐ-CP giảm thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thực hiện thoả thuận giữa VN Thái Lan liên quan đến việc hoãn thực hiện Hiệp định CEPT

      Lịch sử hiệu lực Nghị định 48/2005/NĐ-CP giảm thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thực hiện thoả thuận giữa VN Thái Lan liên quan đến việc hoãn thực hiện Hiệp định CEPT

      • 08/04/2005

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 12/04/2005

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 27/04/2005

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực