Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND kết quả rà soát văn bản Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2000 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3249/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực pháp luật theo thủ tục hành chính (Có danh mục kèm theo).

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới đối với 08 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới (Có danh mục kèm theo).

Điều 3. Cho kéo dài thời hiệu đối với 05 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, cụ thể:

1. Nghị quyết số 6d/2002/NQ-HĐND4 ngày 24 tháng 01 năm 2002 về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Nghị quyết số 2a/2005/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2005 về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 - 2010 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết việc thực hiện nghị quyết và xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào cuối năm 2011.

2. Nghị quyết số 3i/2006/NQBT-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2006 về chính sách bảo vệ nhà vườn giai đoạn 2006 - 2010; Nghị quyết số 6d/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2006 về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và dạy nghề giai đoạn 2006 - 2010 và Nghị quyết số 6f/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2006 về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010, được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết việc thực hiện nghị quyết và xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế để trình Hội đồng nhân dân tỉnh đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012.

Điều 4. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 (có danh mục kèm theo).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành phổ biến, triển khai, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 


DANH MỤC 02 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN NGÀY 31/12/2010 ĐƯỢC BÃI BỎ

(Kèm theo Nghị quyết số: 03/2011/ NQ -HĐND ngày 11/8/2011 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Nghị quyết

1b/2004/NQBT-HĐND5

07/09/2004

Về việc sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh

Theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP 03/12/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh thì thẩm quyền phê duyệt Đề án sắp xếp lại lâm trường quốc doanh thuộc Thủ tướng Chính phủ.

(Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 200/2004/NĐ-CP quy định trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Xây dựng Đề án sắp xếp lâm trường quốc doanh hiện có, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2005 và tổ chức chỉ đạo thực hiện”).

2

Nghị quyết

8e/2003/NQ/ HĐND4

27/01/2003

Về việc thu và đóng góp xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Khoản 2 Điều 92 Luật Giáo dục năm 1998 quy định về học phí, lệ phí tuyển sinh, tiền đóng góp xây dựng trường: Hội đồng nhân dân các cấp căn cứ vào nhu cầu phát triển giáo dục, tình hình kinh tế và khả năng đóng góp của nhân dân ở địa phương quy định mức đóng góp xây dựng trường, lớp trên cơ sở lấy ý kiến của nhân dân và đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Luật Giáo dục năm 2005 không quy định về nội dung đóng góp xây dựng trường.

(Khoản 1, Điều 105 Luật Giáo dục năm 2005 quy định về học phí, lệ phí tuyển sinh quy định: Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục. Học sinh tiểu học trường công lập không phải đóng học phí. Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác).

Luật Giáo dục năm 1998 thay thế Luật Giáo dục năm 2005.

 

DANH MỤC 08 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN NGÀY 31/12/2010 ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI

(Kèm theo Nghị quyết số:03/2011/NQ -HĐND ngày 11/8/2011 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

Nghị quyết

01BT/2002NQ-HĐND4

29/04/2002

Vận động nhân dân đóng góp bằng tiền, đất đai, tài sản khi Nhà nước thu hồi, giải tỏa để xây dựng, mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng.

Do căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã bị thay thế:

- Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng bị thay thế bởi Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã đã bị thay thế bởi Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và hiện nay Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thay thế Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003.

2

Nghị quyết

1c/2004/NQ-HĐND5

07/9/2004

Điều chỉnh mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và bán công.

Để phù hợp với các quy định của pháp luật, gồm:

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015.

3

Nghị quyết

1e/2004/NQBT-HĐND

07/9/2004

Về việc thu phí cảng cá Thuận An.

Do có Nghị quyết 15n/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, theo đó nội dung phí vệ sinh môi trường tại Nghị quyết 1e/2004/NQBT-HĐND không còn phù hợp.

4

Nghị quyết

3h/2006/NQBT-HĐND

10/4/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Do căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết đã bị sửa đổi, bổ sung, đó là:

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí đã bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ.

 - Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí đã bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính.

- Nghị quyết 3g/2004/NQ/BT2-HĐND5 10/12/2004 Về phí vệ sinh môi trường đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

- Để phù hợp với Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

Nghị quyết

4d/2006/NQCĐ-HĐND

04/11/2006

Về việc lập và quản lý hồ sơ địa chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một trong những căn cứ pháp lý ban hành NQ đã bị thay thế, đó là:

Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính đã bị thay thế bởi Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

6

Nghị quyết

4e/2006/NQCĐ-HĐND

04/11/2006

Về việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do căn cứ pháp lý đã bị thay thế:

 Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 đã bị thay thế bởi Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7

Nghị quyết

8e/2007/NQ-HĐND

15/8/2007

Về huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh.

Một số căn cứ pháp lý ban hành NQ đã bị thay thế, đó là:

- Pháp lệnh Dân quân tự vệ bị thay thế bởi Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ đã bị thay thế bởi Nghị định số 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

8

Nghị quyết

9m/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Một số căn cứ pháp lý ban hành NQ đã bị thay thế, đó là:

- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn đã bị thay thế bởi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 đã bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

 

DANH MỤC 53 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN NĂM 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Nghị quyết số: 03/2011/ NQ -HĐND ngày 11/8/2011 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

Lý do

1

Nghị quyết

2a/2000/NQ-HĐND4

25/02/2000

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

2

Nghị quyết

2b/2000/NQ-HĐND4

25/02/2000

Về dự toán ngân sách năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

3

Nghị quyết

2c/2000/NQ-HĐND4

25/02/2000

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

4

Nghị quyết

3a/2000 /NQ-HĐND4

27/07/2000

Về đẩy mạnh những mặt công tác trọng tâm trong sáu tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

5

Nghị quyết

3c/2000/NQ-HĐND4

27/07/2000

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

6

Nghị quyết

3e/2000/NQ-HĐND4

27/07/2000

Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình trong giai đọan mới (2001 -2010)

Hết hiệu lực về thời gian

7

Nghị quyết

4a/ 2001/ NQ/HĐND4

17/01/2001

Về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

8

Nghị quyết

4b /2001/NQ-HĐND4

17/01/2001

Về dự toán ngân sách năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

9

Nghị quyết

4c /2001/NQ-HĐND4

17/01/2001

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

10

Nghị quyết

4d/2001/NQ-HĐND4

17/01/2001

Về huy động và sử dụng quỹ ngày công lao động công ích năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

11

Nghị quyết

5a/2001/NQ/HĐND4

12/07/2001

Về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- xã hội năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

12

Nghị quyết

5c/2001/NQ/HĐND4

12/07/2001

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

13

Nghị quyết

5d/2001/NQ-HĐND4

12/07/2001

Về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (giai đoạn 2001-2005)

Hết hiệu lực về thời gian

14

Nghị quyết

6a/2002/ NQ/HĐND4

24/01/2002

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2002

Hết hiệu lực về thời gian

15

Nghị quyết

6b/2002/NQ/HĐND4

24/01/2002

Về dự toán ngân sách năm 2002

Hết hiệu lực về thời gian

16

Nghị quyết

6c/2002/NQ/HĐND4

24/01/2002

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2002

Hết hiệu lực về thời gian

17

Nghị quyết

7a/2002/NQ-HĐND4

27/07/2002

Về các chủ trương, biện pháp trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2002

Hết hiệu lực về thời gian

18

Nghị quyết

8a/2003/ NQ/HĐND4

27/01/2003

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003

Hết hiệu lực về thời gian

19

Nghị quyết

8b/2003/NQ-HĐND4

27/01/2003

Về dự toán ngân sách năm 2003

Hết hiệu lực về thời gian

20

Nghị quyết

8d/2003/NQ/HĐND4

27/01/2003

Về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế xã, phường thị trấn; y tế thôn, bản, tổ dân phố tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2003-2005)

Hết hiệu lực về thời gian

21

Nghị quyết

03BT2/2003/NQ-HĐND4

24/04/2003

Về huy động đóng góp của các chủ xe ô tô, mô tô, xe máy các loại để xây dựng quỹ phát triển hạ tầng giao thông.

Hết hiệu lực về thời gian (thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005- Mục IV NQ)

22

Nghị quyết

9b/2003/NQ/HĐND4

25/07/2003

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành phố Huế và xã, phường, thị trấn theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2002

Do đã có NQ số 4b/2006/NQCĐ-HĐND ngày 04/11/2006 Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010 và NQ số 7b/2006/NQ-HĐND 09/12/2006

Về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010 thay thế

23

Nghị quyết

10a/2003/NQ-HĐND4

10/12/2003

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004

Hết hiệu lực về thời gian

24

Nghị quyết

10b/2003/NQ-HĐND4

10/12/2003

Về định mức phân bổ ngân sách địa phương

Hết hiệu lực về thời gian vì mục II NQ quy định: Định mức phân bổ ngân sách địa phương quy định tại điều này áp dụng trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách địa phương (từ năm 2004 đến hết năm 2006)

25

Nghị quyết

10c/2003/NQ-HĐND4

10/12/2003

Về dự toán ngân sách năm 2004

Hết hiệu lực về thời gian

26

Nghị quyết

2c/2004/NQ-HĐND5

24/7/2004

Ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực về thời gian

27

Nghị quyết

3c/2004/NQ-HĐND5

10/12/2004

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004

Hết hiệu lực về thời gian

28

Nghị quyết

3g/2004/NQ/BT2-HĐND5

10/12/2004

Về phí vệ sinh môi trường.

Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh thay thế.

29

Nghị quyết

4a/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005, chuẩn bị kế hoạch năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006- 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

30

Nghị quyết

4e/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

Về khai thác hợp lý gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2005-2010.

Nghị quyết số 8i/2010/NQ-HĐND ngày 02/6/2010 về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020 thay thế.

31

Nghị quyết

5e/2005/NQ-HĐND

07/12/2005

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006-2010 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực về thời gian

32

Nghị quyết

3a/2006/NQ-HĐND

10/4/2006

Về việc qui định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.

Nghị quyết số 7k/2009/NQ-HĐND ngày 09/4/2009 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 thay thế

33

Nghị quyết

6b/2006/NQBT-HĐND

28/7/2006

Về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch

Nghị quyết số 7e/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09/4/2009 về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tư pháp thay thế.

34

Nghị quyết

6c/2006/NQ-HĐND

28/7/2006

Về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 -2010.

Hết hiệu lực về thời gian

35

Nghị quyết

4a/2006/NQCĐ-HĐND

04/11/2006

Về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian

36

Nghị quyết

4b/2006/NQCĐ-HĐND

04/11/2006

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010.

Nghị quyết số 15e/2010/ND-HĐND ngày 09/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015 thay thế.

37

Nghị quyết

7b/2006/NQ-HĐND

09/12/2006

Về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010

Nghị quyết số 15e/2010/ND-HĐND ngày 09/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011-2015 thay thế

38

Nghị quyết

8b/2007/NQ-HĐND

15/8/2007

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết số 15l/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

39

Nghị quyết

9a/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

40

Nghị quyết

9b/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

41

Nghị quyết

9d/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

42

Nghị quyết

9h/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

43

Nghị quyết

10a/2008/NQ-HĐND

11/7/2008

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

44

Nghị quyết

11a/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

45

Nghị quyết

11b/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

46

Nghị quyết

11e/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về giá các loại đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

47

Nghị quyết

11l/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

48

Nghị quyết

7k/2009/NQCĐ-HĐND

09/4/2009

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số căn cứ pháp lý ban hành NQ đã bị thay thế, đó là

- Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập và mục I Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 đã bị thay thế bởi Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

49

Nghị quyết

12a/NQ-HĐND

24/7/2009

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

50

Nghị quyết

13a/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010

- Hết hiệu lực về thời gian.

- Đã có Nghị quyết 15c/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.

51

Nghị quyết

13b/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010

- Hết hiệu lực về thời gian.

- Đã có Nghị quyết 15g/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011

52

Nghị quyết

13e/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010.

- Hết hiệu lực về thời gian.

- Đã có Nghị quyết 15i/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

53

Nghị quyết

14c/NQ-HĐND

23/7/2010

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2010.

- Hết hiệu lực về thời gian

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2011
Ngày hiệu lực21/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND kết quả rà soát văn bản Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND kết quả rà soát văn bản Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành11/08/2011
       Ngày hiệu lực21/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND kết quả rà soát văn bản Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND kết quả rà soát văn bản Thừa Thiên Huế

          • 11/08/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/08/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực