Nghị quyết 13b/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 13b/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010

Nghị quyết 13b/2009/NQ-HĐND dự toán ngân sách Thừa Thiên Huế năm 2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND kết quả rà soát văn bản Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13b/2009/NQ-HĐND dự toán ngân sách Thừa Thiên Huế năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13b/2009/NQ-HĐND

Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 và Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư thuộc ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 với các chỉ tiêu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.750,000 tỷ đồng, gồm:

a) Thu cân đối NSNN gồm: 2.584,000 tỷ đồng;

- Thu nội địa: 2.474,000 tỷ đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 110,000 tỷ đồng;

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 166,000 tỷ đồng.

(Có phụ lục 1 kèm theo)

2. Thu ngân sách địa phương hưởng: 3.837,319 tỷ đồng, gồm:

 - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 2.467,000 tỷ đồng;

 Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 774,000 tỷ đồng;

 - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 166,000 tỷ đồng;

 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.204,319 tỷ đồng, gồm:

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách: 311,193 tỷ đồng;

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 669,145 tỷ đồng;

+ Thu bổ sung thực hiện chế độ, chính sách: 223,981 tỷ đồng.

 3. Tổng số chi ngân sách địa phương năm 2010: 4.002,000 tỷ đồng, gồm:

 - Chi ngân sách tỉnh: 2.526,582 tỷ đồng;

 - Chi ngân sách các huyện, thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn): 1.475,418 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh, mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện và thành phố Huế theo các phụ lục số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 kèm theo.

Phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung và tiền sử dụng đất, vốn hỗ trợ có mục tiêu xây dựng cơ bản Trung ương bổ sung cho tỉnh, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho từng công trình, dự án.

Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện và thành phố Huế; phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết định dự toán chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách các huyện và thành phố Huế năm 2010 trước ngày 20 tháng 12 năm 2009 và công khai dự toán theo đúng qui định của Luật ngân sách nhà nước.

Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đối với những khoản chi chưa đủ điều kiện để phân bổ ngay từ đầu năm, giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhu cầu thực tế, điều kiện ghi vốn, các qui định quản lý tài chính hiện hành để phân bổ.

Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật qui định; động viên sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; kiên quyết chống thất thu; chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát… Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, nhất là chi xây dựng cơ bản, chi hành chính; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP: CT nước, QH, CP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, các PCT, UVTT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- VP và các Ban của Tỉnh ủy;
- GĐ các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP Huế;
- VP: Lãnh đạo và các chuyên viên HĐND tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13b/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13b/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13b/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13b/2009/NQ-HĐND dự toán ngân sách Thừa Thiên Huế năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13b/2009/NQ-HĐND dự toán ngân sách Thừa Thiên Huế năm 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13b/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực20/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13b/2009/NQ-HĐND dự toán ngân sách Thừa Thiên Huế năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13b/2009/NQ-HĐND dự toán ngân sách Thừa Thiên Huế năm 2010