Quyết định 27/QĐ-HĐND

Quyết định 27/QĐ-HĐND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 27/QĐ-HĐND 2011 công bố văn bản Thừa Thiên Huế hết hiệu lực


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2000 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 55 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực pháp luật (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH MỤC

55 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN NĂM 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số: 27/QĐ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

Nghị quyết

2a/2000/NQ-HĐND4

25/02/2000

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

2

Nghị quyết

2b/2000/NQ-HĐND4

25/02/2000

Về dự toán ngân sách năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

3

Nghị quyết

2c/2000/NQ-HĐND4

25/02/2000

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

4

Nghị quyết

3a/2000/NQ-HĐND4

27/07/2000

Về đẩy mạnh những mặt công tác trọng tâm trong sáu tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

5

Nghị quyết

3c/2000/NQ-HĐND4

27/07/2000

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2000

Hết hiệu lực về thời gian

6

Nghị quyết

3e/2000/NQ-HĐND4

27/07/2000

Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình trong giai đọan mới (2001 -2010)

Hết hiệu lực về thời gian

7

Nghị quyết

4a/2001/ NQ/HĐND4

17/01/2001

Về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

8

Nghị quyết

4b/2001/NQ-HĐND4

17/01/2001

Về dự toán ngân sách năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

9

Nghị quyết

4c/2001/NQ-HĐND4

17/01/2001

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

10

Nghị quyết

4d/2001/NQ-HĐND4

17/01/2001

Về huy động và sử dụng quỹ ngày công lao động công ích năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

11

Nghị quyết

5a/2001/NQ/HĐND4

12/07/2001

Về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

12

Nghị quyết

5c/2001/NQ/HĐND4

12/07/2001

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2001

Hết hiệu lực về thời gian

13

Nghị quyết

5d/2001/NQ-HĐND4

12/07/2001

Về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (giai đoạn 2001-2005)

Hết hiệu lực về thời gian

14

Nghị quyết

6a/2002/ NQ/HĐND4

24/01/2002

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2002

Hết hiệu lực về thời gian

15

Nghị quyết

6b/2002/NQ/HĐND4

24/01/2002

Về dự toán ngân sách năm 2002

Hết hiệu lực về thời gian

16

Nghị quyết

6c/2002/NQ/HĐND4

24/01/2002

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2002

Hết hiệu lực về thời gian

17

Nghị quyết

7a/2002/NQ-HĐND4

27/07/2002

Về các chủ trương, biện pháp trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2002

Hết hiệu lực về thời gian

18

Nghị quyết

8a/2003/NQ/HĐND4

27/01/2003

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003

Hết hiệu lực về thời gian

19

Nghị quyết

8b/2003/NQ-HĐND4

27/01/2003

Về dự toán ngân sách năm 2003

Hết hiệu lực về thời gian

20

Nghị quyết

8d/2003/NQ/HĐND4

27/01/2003

Về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế xã, phường thị trấn; y tế thôn, bản, tổ dân phố tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2003-2005)

Hết hiệu lực về thời gian

21

Nghị quyết

8e/2003/NQ/HĐND4

27/01/2003

Về việc thu và đóng góp xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã bãi bỏ Nghị quyết số 8e/2003/NQ/HĐND4

22

Nghị quyết

03BT2/2003/NQ-HĐND4

24/04/2003

Về huy động đóng góp của các chủ xe ô tô, mô tô, xe máy các loại để xây dựng quỹ phát triển hạ tầng giao thông.

Hết hiệu lực về thời gian (thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005- Mục IV NQ)

23

Nghị quyết

9b/2003/NQ/HĐND4

25/07/2003

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành phố Huế và xã, phường, thị trấn theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2002

Do đã có NQ số 4b/2006/NQCĐ-HĐND ngày 04/11/2006 Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính

Về tỷ lệ phân chia các khoản thu quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010 và NQ số 7b/2006/NQ-HĐND 09/12/2006 giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010 thay thế

24

Nghị quyết

10a/2003/NQ-HĐND4

10/12/2003

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004

Hết hiệu lực về thời gian

25

Nghị quyết

10b/2003/NQ-HĐND4

10/12/2003

Về định mức phân bổ ngân sách địa phương

Hết hiệu lực về thời gian vì mục II NQ quy định: Định mức phân bổ ngân sách địa phương quy định tại điều này áp dụng trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách địa phương (từ năm 2004 đến hết năm 2006)

26

Nghị quyết

10c/2003/NQ-HĐND4

10/12/2003

Về dự toán ngân sách năm 2004

Hết hiệu lực về thời gian

27

Nghị quyết

2c/2004/NQ-HĐND5

24/7/2004

Ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực về thời gian

28

Nghị quyết

1b/2004/NQBT-HĐND5

07/09/2004

Về việc sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã bãi bỏ Nghị quyết số 1b/2004/NQBT-HĐND5

29

Nghị quyết

3c/2004/NQ-HĐND5

10/12/2004

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004

Hết hiệu lực về thời gian

30

Nghị quyết

3g/2004/NQ/BT2-HĐND5

10/12/2004

Về phí vệ sinh môi trường.

Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh thay thế.

31

Nghị quyết

4a/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005, chuẩn bị kế hoạch năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

32

Nghị quyết

4e/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

Về khai thác hợp lý gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2005-2010.

Nghị quyết số 8i/2010/NQ-HĐND ngày 02/6/2010 về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020 thay thế.

33

Nghị quyết

5e/2005/NQ-HĐND

07/12/2005

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006-2010 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực về thời gian

34

Nghị quyết

3a/2006/NQ-HĐND

10/4/2006

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.

Nghị quyết số 7k/2009/NQ-HĐND ngày 09/4/2009 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 thay thế

35

Nghị quyết

6b/2006/NQBT-HĐND

28/7/2006

Về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch

Nghị quyết số 7e/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09/4/2009 về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tư pháp thay thế.

36

Nghị quyết

6c/2006/NQ-HĐND

28/7/2006

Về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 -2010.

Hết hiệu lực về thời gian

37

Nghị quyết

4a/2006/NQCĐ-HĐND

04/11/2006

Về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian

38

Nghị quyết

4b/2006/NQCĐ-HĐND

04/11/2006

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010.

Nghị quyết số 15e/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015 thay thế.

39

Nghị quyết

7b/2006/NQ-HĐND

09/12/2006

Về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010

Nghị quyết số 15e/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011-2015 thay thế

40

Nghị quyết

8b/2007/NQ-HĐND

15/8/2007

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết số 15l/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

41

Nghị quyết

9a/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

42

Nghị quyết

9b/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

43

Nghị quyết

9d/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

44

Nghị quyết

9h/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

45

Nghị quyết

10a/2008/NQ-HĐND

11/7/2008

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

46

Nghị quyết

11a/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

47

Nghị quyết

11b/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

48

Nghị quyết

11e/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về giá các loại đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

49

Nghị quyết

11l/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

50

Nghị quyết

7k/2009/NQCĐ-HĐND

09/4/2009

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số căn cứ pháp lý ban hành NQ đã bị thay thế, đó là

- Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập và mục I Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 đã bị thay thế bởi Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

51

Nghị quyết

12a/NQ-HĐND

24/7/2009

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

52

Nghị quyết

13a/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010

- Hết hiệu lực về thời gian.

- Đã có Nghị quyết 15c/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.

53

Nghị quyết

13b/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010

- Hết hiệu lực về thời gian.

- Đã có Nghị quyết 15g/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011

54

Nghị quyết

13e/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010.

- Hết hiệu lực về thời gian.

- Đã có Nghị quyết 15i/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

55

Nghị quyết

14c/NQ-HĐND

23/7/2010

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực29/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 27/QĐ-HĐND 2011 công bố văn bản Thừa Thiên Huế hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/QĐ-HĐND 2011 công bố văn bản Thừa Thiên Huế hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/QĐ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành29/08/2011
       Ngày hiệu lực29/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/QĐ-HĐND 2011 công bố văn bản Thừa Thiên Huế hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/QĐ-HĐND 2011 công bố văn bản Thừa Thiên Huế hết hiệu lực

           • 29/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực