Nghị quyết 14c/NQ-HĐND

Nghị quyết 14c/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nghị quyết 14c/NQ-HĐND 2010 giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội Huế đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND kết quả rà soát văn bản Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14c/NQ-HĐND 2010 giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14c/NQ-HĐND

Huế, ngày 23 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010:

Mặc dầu vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng qua đã đạt được kết quả tương đối toàn diện, nổi bật trên một số lĩnh vực sau:

- Tăng trưởng kinh tế đạt 11,96%, cao hơn 2,78% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách đạt 1.374,6 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm, tăng 25% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 4.668 tỷ đồng, bằng 51,9% kế hoạch năm. Các khu vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác triển khai thực hiện Kết luận 48/KL của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 được chú trọng. Hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai đúng kế hoạch các dự án lớn: khu du lịch Laguna Huế, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, mở rộng kho dầu và xây dựng cảng dầu 30.000 DWT...

- Đã tổ chức thành công Festival Huế 2010. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức có quy mô lớn, chất lượng cao. Y tế, giáo dục được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao.

- Công tác quốc phòng, quân sự tiếp tục được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, Festival Huế 2010 góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế:

- Chất lượng sản phẩm công nghiệp chưa cao, cơ cấu sản xuất chuyển dịch chậm. Sản phẩm du lịch thiếu yếu tố mới.

- Việc thực hiện Chương trình phát triển tổng hợp vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; tái định cư dân vạn đò, thủy diện còn bất cập trong chuyển đổi nghề để đảm bảo sinh kế và cải thiện bền vững cuộc sống của nhân dân.

- Một số dự án có tổng mức đầu tư lớn, có tính quyết định đến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2010 và những năm tiếp theo vẫn chậm so với yêu cầu. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, đô thị còn bất cập.

- Tình trạng thất thu thuế, nhất là khu vực dân doanh, hộ cá thể vẫn xảy ra, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống và kinh doanh thương nghiệp...

- Công tác quản lý tài nguyên và môi trường vẫn còn chồng chéo. Một số ngành, địa phương chưa phối hợp để chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong quản lý tài nguyên và môi trường. Nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững còn hạn chế. Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành chưa đồng bộ, chưa theo kịp định hướng phát triển kinh tế xã hội.

- Việc phân công, phân cấp và công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ. Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, trình độ, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm:

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 12%, cùng cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01 và Nghị quyết 18 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Kết luận số 48 - KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị, ngoài việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 6 tháng cuối năm 2010 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường:

- Lĩnh vực dịch vụ: Tiếp tục xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với tuyên truyền quảng bá về văn hóa Huế, thành phố Festival. Khai thác, phát triển các tour du lịch về văn hóa, du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, phát huy giá trị các hoạt động lễ hội... Đôn đốc tiến độ các dự án du lịch, trung tâm thương mại dịch vụ, các dự án cung cấp dịch vụ thông tin trên mạng, dự án công nghệ thông tin...

- Lĩnh vực công nghiệp: Theo dõi, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp; đôn đốc và hỗ trợ các dự án công nghiệp trọng điểm. Rà soát tính khả thi của các dự án khai thác khoáng sản, thủy điện..., đối với các dự án tác động đến nhiều hộ dân cư, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường hoặc triển khai quá chậm cần xem xét để thu hồi chủ trương đầu tư.

- Lĩnh vực nông nghiệp: Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, phấn đấu thu hoạch lúa trước ngày 30 tháng 8 để hạn chế thiệt hại do lụt bão gây ra. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng. Thực hiện tốt kế hoạch trồng và chăm sóc rừng năm 2010. Tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp nò sáo kết hợp “treo thuyền” trên vùng đầm phá tại huyện Quảng Điền, Phú Lộc; đôn đốc hoàn thành sớm các dự án cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

2. Chú trọng công tác quản lý đầu tư xây dựng và quy hoạch:

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện... Hoàn chỉnh hạ tầng các khu tái định cư dân vạn đò thành phố Huế, các khu định cư dân thủy diện; giải quyết vướng mắc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng gắn với thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ giải quyết vướng mắc và đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án ODA. Tăng cường quản lý công tác đấu thầu. Chỉ đạo, kiểm soát công tác thanh quyết toán, giải ngân nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Xây dựng cơ chế quản lý và hỗ trợ các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên, dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Chỉ đạo thực hiện 7 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm và các dự án lớn của năm 2010 đạt kết quả cao nhất. Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai và môi trường trong các khu đô thị, khu quy hoạch.

Rà soát, điều chuyển kịp thời vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án mới của năm 2011, các dự án đăng ký vốn trái phiếu Chính phủ thời kỳ 2011 - 2015. Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch ngân sách năm 2011. Chủ động triển khai một số công tác phối hợp chuẩn bị thực hiện các dự án của Trung ương trong thời kỳ 2011 - 2015.

3. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hoàn thành sớm các đề án quy hoạch chi tiết xây dựng quan trọng, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng các khu tái định cư... Đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án đã cấp phép, đặc biệt là Khu du lịch Laguna Huế và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, dự án mở rộng kho dầu và xây dựng cảng dầu của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

4. Tăng cường quản lý tài chính, tạo nguồn thu từ quỹ đất:

Tăng cường công tác quản lý tài chính; thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác đấu giá giao quyền sử dụng đất; rà soát các dự án đã được giao đất để có kế hoạch thu vào ngân sách. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Tăng cường kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - xã hội:

Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các chính sách và đội ngũ giáo viên cho năm học 2010-2011. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm; chỉ đạo lập Đề án phục hồi sinh kế, chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho các hộ dân thuộc diện định cư thủy diện và vạn đò sông Hương. Thực hiện tốt việc chăm sóc đối tượng chính sách và đối tượng xã hội.

6. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ:

Tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cho 3 cấp tỉnh, huyện, xã gắn với thực hiện thống kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Kiểm tra tình hình sử dụng đất đã giao, cho thuê. Thực hiện nghiêm các giải pháp chấn chỉnh trật tự trong khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Tăng cường công tác quản lý khoa học, công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, quản lý sở hữu trí tuệ, công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; hoàn thành sớm Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; lập Đề án thành lập khu công nghệ cao; thành lập “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”. Đôn đốc dự án ”Bảo tàng thiên nhiên khu vực duyên hải miền Trung”, dự án GIS Huế.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là triển khai quyết liệt giai đoạn 3 Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng; đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, đặc biệt là công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Chuẩn bị tốt các phương án phòng chống bão lũ, chủ động ứng phó với thiên tai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân tỉnh nhà nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14c/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14c/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2010
Ngày hiệu lực23/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14c/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14c/NQ-HĐND 2010 giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14c/NQ-HĐND 2010 giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14c/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành23/07/2010
        Ngày hiệu lực23/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 14c/NQ-HĐND 2010 giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội Huế

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14c/NQ-HĐND 2010 giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội Huế