Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2010 bãi bỏ Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 30/6/2009

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 15 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/10/1991 ĐẾN 30/6/2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 07/TTr-TTHĐND ngày 08/7/2010 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 30/6/2009 và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bãi bỏ toàn phần 10 Nghị quyết, bãi bỏ một phần 03 Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 30/6/2009 (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

DANH MỤC

BÃI BỎ MỘT PHẦN NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/10/1991 ĐẾN 30/6/2009
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Số TT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Nội dung bị bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

1

15/2001/NQ-HĐND

17/01/2001

HĐND tỉnh Lào Cai

Về việc bãi bỏ quy định: Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng trường, lớp và đầu tư phát triển giao thông nông thôn. Triển khai thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khoản 3 Điều 1

Nghị quyết 02/2007/NQ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích.

 

2

23/2006/NQ-HĐND

19/7/2006

HĐND tỉnh Lào Cai

Phê chuẩn thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp trình kỳ họp thứ 7.

Khoản 7 mục III Điều 1

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

 

3

11/2007/NQ-HĐND

16/7/2007

HĐND tỉnh Lào Cai

Phê chuẩn phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Điểm 11.2 khoản 11 Điều 1

Lệ phí hộ khẩu và chứng minh nhân dân đã được quy định tại khoản II mục A và mục C Điều 1 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai.

 

 

DANH MỤC

BÃI BỎ TOÀN PHẦN NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN 30/6/2009
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Số TT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Nội dung bị bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

1

45/NQ-HĐND

31/12/1992

HĐND tỉnh Lào Cai

Về việc phê chuẩn chương trình chống tham nhũng, chống buôn lậu.

Toàn bộ văn bản

Các căn cứ ban hành Nghị quyết đã hết hiệu lực, Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp năm 2003 đã thay thế Luật Tổ chức HĐND - UBND các cấp năm 1989; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 đã thay thế Pháp lệnh phòng chống tham nhũng năm 1996; Một số quy định trong Nghị quyết không còn phù hợp với thực tế của địa phương và các quy định của văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.

 

2

04/NQ-HĐND

07/7/1995

HĐND tỉnh Lào Cai

Về việc phê chuẩn tờ trình "Dành tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp cho nhu cầu công ích xã".

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Luật Đất đai ngày 26/11/2003.

 

3

92/NQ-HĐND- K2KHT3

29/12/1995

HĐND tỉnh Lào Cai

Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 87/CP của Chính phủ về việc tăng cường quản lý thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh loại trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Toàn bộ văn bản

Vì không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và các quy định của pháp luật hiện hành; Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ đã hết hiệu lực.

 

4

05/NQ-HĐND

18/7/1996

HĐND tỉnh Lào Cai

V/v phê chuẩn kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ ở Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Luật Giáo dục năm 2005.

 

5

02/2000/NQ-HĐND

24/7/2000

HĐND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 26/7/2004 của HĐND tỉnh Lào Cai.

 

6

06/2000/NQ-HĐND

24/7/2000

HĐND tỉnh Lào Cai

V/v quy định phụ cấp cho Công an xã; bố trí nguồn dự phòng chi cho công tác chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2000.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 

7

16/2001/NQ-HĐND

17/01/2001

HĐND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Đảng trực thuộc chi, đảng bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 

8

22/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

HĐND tỉnh Lào Cai

Về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực từ nguồn ngân sách địa phương.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 26/10/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai phê chuẩn chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.

 

9

08/2003/NQ-HĐND

24/7/2003

HĐND tỉnh Lào Cai

V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; - Thời kỳ ổn định ngân sách, thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND tỉnh Lào Cai.

 

10

13/2003/NQ-HĐND

18/12/2003

HĐND tỉnh Lào Cai

V/v phê chuẩn kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động phổ cập giáo dục.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và Luật Giáo dục năm 2005.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2010
Ngày hiệu lực14/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Lào Cai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Lào Cai

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Lào Cai

       • 15/07/2010

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 14/07/2010

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực