Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND Mức thu quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 168/2008/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQHK10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 và Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ; Thông tư số 04/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc lập bản đồ;
Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 174/BC-BKTNS ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Đối tượng thu

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất.

- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính còn áp dụng đối với các trường hợp đo đạc để thực hiện các quyền của người sử dụng đất hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án để phục vụ cho công tác xét xử, thi hành án.

2. Mức thu

a) Đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 200m2, mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính không quá 1.000 đồng/m2.

b) Đối với các thửa đất có diện tích trên 200m2 đến 10.000m2, mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính cho mỗi m2 tăng thêm được tính như sau:

- Khu vực đô thị: không quá 500 đồng/m2;

- Khu vực nông thôn: không quá 350 đồng/m2.

c) Đối với các thửa đất có diện tích trên 10.000m2, mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính cho mỗi m2 tăng thêm được tính như sau:

- Khu vực đô thị: không quá 250 đồng/m2;

- Khu vực nông thôn: không quá 200 đồng/m2.

3. Quản lý và sử dụng tiền thu phí

Cơ quan thu phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 19/2000/NQ/HĐND-K3 ngày 21 tháng 7 năm 2000 quy định mức thu tiền chi phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- UB. Tài chính - Ngân sách (QH);
- UB. Kinh tế (QH);
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng cục thuế;
- Vụ Công tác đại biểu;
- Vụ IV Văn phòng Chính phủ; 
- Cơ quan TT BNV;
- TT Tỉnh ủy; UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VP. Tỉnh uỷ, VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh TG;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện;
- Báo Ấp Bắc, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu168/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu168/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực13/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang