Quyết định 424/QĐ-UBND

Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 424/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng Ủy ban Tiền Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (kèm theo danh mục văn bản).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TTT
U, TTHĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website t
nh;
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT:

01

Nghị quyết

Số 168/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế.

27/7/2015

02

Nghị quyết

Số 222/2009/NQ-HĐND ngày 04/12/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế.

27/7/2015

03

Nghị quyết

Số 239/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế.

27/7/2015

04

Nghị quyết

Số 04/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế.

27/7/2015

05

Nghị quyết

Số 24/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thư viện trong phạm vi các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế.

27/7/2015

II. QUYẾT ĐỊNH:

06

Quyết định

Số 43/2002/QĐ-UB ngày 12/11/2002

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

23/12/2015

07

Quyết định

Số 23/2004/QĐ-UBND ngày 25/5/2004

Ban hành quy định về quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s822/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

06/4/2015

08

Quyết định

Số 56/2005/QĐ-UBND ngày 09/11/2005

Ban hành quy định xử lý vi phạm về bảo vệ công trình lưới điện cao áp tại Tiền Giang.

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

27/02/2015

09

Quyết định

Số 61/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005

Ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh thay thế.

30/1/2015

10

Quyết định

Số 62/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005

Ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép trên địa bàn tỉnh.

Quyết định s31/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

26/9/2015

11

Quyết định

S34/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006

Xác định địa điểm cấm, khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s41/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh thay thế

25/12/2015

12

Quyết định

Số 28/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s822/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

06/4/2015

13

Quyết định

S04/2007/QĐ-UBND ngày 09/2/2007

Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của UBND tỉnh thay thế.

11/4/2015

14

Quyết định

Số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

23/12/2015

15

Quyết định

Số 46/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007

Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của UBND tỉnh thay thế.

11/4/2015

16

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh thay thế.

13/6/2015

17

Quyết định

Số 24/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh thay thế.

13/6/2015

18

Quyết định

Số 09/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010

Ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh thay thế.

19/01/2015

19

Quyết định

Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010

Về việc xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2010 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định s 23/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND thay thế.

13/7/2015

20

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s1508/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

15/6/2015

21

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011

Về mức thu phí giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô 3 bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh thay thế.

26/3/2015

22

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/02/2011

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

03/3/2015

23

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011

Về ưu đãi đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s415/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

27/02/2015

24

Quyết định

Số 32/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Ban hành về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

Quyết định s05/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh thay thế.

19/02/2015

25

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Về việc sửa đổi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s 21/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh thay thế.

13/6/2015

26

Quyết định

S 18/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Về việc bổ sung, sửa đổi Điều 7 quy định về ưu đãi đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh.

Quyết định s415/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

27/02/2015

27

Quyết định

S 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013

Ban hành quy định về phân cấp quản lý và cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s179/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

21/01/2015

28

Quyết định

Số 26/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013

Ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh thay thế.

19/02/2015

29

Quyết định

Số 34/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s1508/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

15/6/2015

30

Quyết định

Số 35/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013

Sửa đổi, bổ sung danh mục các địa điểm cấm và khu vực cấm ban hành kèm theo Quyết định s34/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh về xác định địa điểm cấm và khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s41/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh thay thế.

25/12/2015

31

Quyết định

Số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh thay thế.

26/3/2015

32

Quyết định

S 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

Về việc bổ sung một số nội dung của quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND.

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh thay thế.

13/6/2015

33

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s37/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh thay thế.

5/11/2015

34

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định s28/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh thay thế.

29/8/2015

35

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015

Sửa đi khoản 1, Điều 2 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

12/10/2015

III. CHỈ TH

01

Chỉ thị

Số 20/1998/CT.UB ngày 04/11/1998

Về việc phát huy vai trò giám sát và kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

23/12/2015

02

Chỉ thị

Số 15/2002/CT.UB ngày 27/6/2002

Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ

23/12/2015

03

Chỉ thị

Số 12/2005/CT-UBND ngày 10/8/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh thay thế.

26/9/2015

04

Chỉ thị

Số 17/2006/CT-UBND ngày 26/7/2006

Về việc tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang bãi bỏ.

23/12/2015

05

Chỉ thị

Số 09/2011/CT-UBND ngày 21/6/2011

Về tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến (game online) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ.

11/9/2015

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, Quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

QUYT ĐỊNH:

01

Quyết định

Số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2, Khoản 1.

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh sửa đổi.

12/10/2015

02

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút 100 trí thức tốt nghiệp đại học dự nguồn chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2016.

Điều 4, Khoản 1, Điểm c

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

19/02/2015

03

Quyết định

Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo him y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Điu 1.

- Điều 2, Khoản 2.

- Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6.

- Điều 10, Khoản 2, Khoản 3.

- Điều 11, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4.

- Điều 12, Điều 13, Điều 15

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

13/8/2015

04

Quyết định

Số 25/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 4, Khoản 1, Khoản 2

Điều 10, Khoản 1, Khoản 3.

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

22/02/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 424/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 424/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/02/2016
Ngày hiệu lực 22/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 424/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 424/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng Ủy ban Tiền Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 424/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng Ủy ban Tiền Giang 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 424/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành 22/02/2016
Ngày hiệu lực 22/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 424/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng Ủy ban Tiền Giang 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 424/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng Ủy ban Tiền Giang 2016

  • 22/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực