Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 31/12/2012 đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2013/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 6 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 95/STP-KTVBQPPL ngày 25 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 31/12/2012 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 02/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Thọ)

I. NGHỊ QUYẾT

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

89/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2012/NQ-ND ngày 25/7/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

02

94/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về quy hoạch điều chỉnh phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2012

Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2012/NQ-ND ngày 17/12/2012

03

164/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 09/2012/NQ-ND ngày 25/7/2012

04

167/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Quy định mức chi cho công tác xây dựng các văn bản QPPL của HĐND,UBND và công tác kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 21/2012/NQ-ND ngày 14/12/2012

05

218/2010/NQ-HĐND

12/7/2010

Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư

Được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2012/NQ-ND ngày 25/7/2012

06

23/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012

Hết thời gian thực hiện

07

24/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

Hết thời gian thực hiện

08

28/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2012.

Hết thời gian thực hiện

09

29/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012

Hết thời gian thực hiện

10

30/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hết thời gian thực hiện

11

25/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

Hết thời gian thực hiện

Nghị quyết: 11

II. QUYẾT ĐỊNH

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày,tháng năm VB

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

2015/2009/QĐ-UBND

23/7/2009

Về việc phân cấp cơ chế đặc thù một số lĩnh vực cho Thành phố Việt Trì đến năm 2011

Hết thời gian thực hiện

02

347/2009/QĐ-UBND

19/2/2009

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và đào tạo.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 UBND tỉnh Phú Thọ

03

2446/2010/QĐ-UBND

11/8/2010

Về việc quy định chức danh số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư

Thực hiện theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

04

3529/QĐ-UBND

7/11/2011

Về việc sửa đổi khoản 2 điều 3 Quyết định 347/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã được thay thế bằng Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

05

28/2011/QĐ-UBND

28/12/2011

Về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2012, thời kỳ ổn định 2011-2015

Đã được thay thế bằng Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

06

03/2012/QĐ-UBND

12/01/2012

Về việc ban hành chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012

Hết thời gian thực hiện

07

22/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh

Hết thời gian thực hiện. Giá các loại đất năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND Phú Thọ

Quyết định: 07

III. CHỈ THI

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng năm VB

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

02/2003/CT-UB

23/01/2003

Về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thay thế bằng Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 01/11/2012

02

13/CT-UBND

27/8/2009

Về việc tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thay thế bằng chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 03/8/2012

03

07/CT-UBND

5/7/2011

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Hết thời gian thực hiện

04

12/2011/CT-UBND

24/8/2011

Về nhiệm vụ trong tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm 2011-2012

Thay thế bằng Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 20/8/2012

05

14/CT-UBND

13/9/2011

Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thay thế bằng Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 5/9/2012

06

16/CT-UBND

8/12/2011

Về tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước và sau tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012

Hết thời gian thực hiện

07

17/CT-UBND

15/12/2011

Về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012

Hết thời gian thực hiện

08

10/CT-UBND

8/8/2011

Về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thay thế bằng Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 17/8/2012

09

22/CT-UBND

26/4/2012

Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012

Hết thời gian thực hiện

10

19/CT-UBND

02/3/2012

Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2012

Hết thời gian thực hiện

11

21/CT-UBND

23/4/2012

Về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Hết thời gian thực hiện

Chỉ thị: 11

Tổng số: 29 văn bản (Trong đó: 11 Nghị quyết, 07 Quyết định, 11 Chỉ thị).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2013
Ngày hiệu lực16/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2013/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNguyễn Đình Cúc
       Ngày ban hành06/03/2013
       Ngày hiệu lực16/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2013/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2013/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 06/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực