Quyết định 06/QĐ-UBND

Quyết định 06/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng quyết định chỉ thị Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2012;

Theo đề nghị của các sở, ngành tỉnh và trên cơ sở thẩm tra, đề xuất của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo và phối hợp soạn thảo có trách nhiệm thực hiện đúng Chương trình công tác này và các quy định pháp luật có liên quan.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Tên văn bản

Sự cần thiết ban hành

Căn cứ pháp lý để ban hành

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời điểm trình

1

Quyết định ban hành Quy chế di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong nội thành, nội thị ra các Khu, cụm công nghiệp

Theo Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị

Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Sở Công Thương

Các cơ quan có liên quan

Quý I/2014

2

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn hộ gia đình, khu dân cư, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự

Nhằm xác định nguyên tắc, tiêu chí, phân loại, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

- Đối tượng điều chỉnh: Hộ gia đình, khu dân cư, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

- Phạm vi điều chỉnh: Địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công an tỉnh

Sở Tư pháp

Quý I/2014

3

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND trên địa bàn tỉnh

Do văn bản không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương mới ban hành

Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND năm 2004; các nghị định của Chính phủ: số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006; số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013

Tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2014

4

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Do văn bản không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương mới ban hành

Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; các Nghị định của Chính phủ: Số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008; số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013

Tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2014

5

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Để phù hợp với tình hình thực tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở

Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có liên quan

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Quý I/2014

6

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nhằm cho mọi công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và du khách có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Quý I/2014

7

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nhằm triển khai thực hiện việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức thực hiện

Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Quý I/2014

8

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ, đãi ngộ cho cán bộ, diễn viên các Đoàn nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển nền nghệ thuật truyền thống đúng theo hướng phát triển đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, đồng thời ổn định cuộc sống, gắn bó với nghệ thuật của cán bộ, diễn viên các Đoàn nghệ thuật tỉnh

Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin; Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin

Các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ban, ngành liên quan

Quý I/2014

9

Quyết định ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Luật Xây dựng 2003; Luật Quy hoạch đô thị 2009; Luật Nhà ở 2005; Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

- Các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện bảo trì công trình

- Các công trình sử dụng nhưng chưa thực hiện bảo trì công trình hoặc công trình đã hết tuổi thọ thiết kế có nhu cầu tiếp tục sử dụng

 

Sở Xây dựng

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Quý I/2014

10

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh

Nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị, tạo đường thông, hè thoáng thể hiện nếp sống văn minh đô thị, văn hóa giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị

- Quy định việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị tại các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tham gia các hoạt động có liên quan đến quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố

Quý I/2014

11

Quyết định ban hành Quy định cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Làm cơ sở pháp lý để cấp phép thi công các công trình trong phạm vi hành lang đường bộ và thi công công trình trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Tổ chức, cá nhân

- Hệ thống đường bộ do địa phương quản lý

Sở Giao thông vận tải

UBND cấp huyện

Quý I/2014

12

Quyết định ban hành Quy định xếp loại đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2014

Đánh giá công tác quản lý, bảo trì đường bộ và xác định cước vận chuyển đường bộ

Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hệ thống đường bộ do địa phương quản lý

Sở Giao thông vận tải

 

Quý I/2014

13

Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động

 

Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Cơ sở, doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Quý I/2014

14

Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp

- Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp được đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 để đi lại làm ăn sinh sống

- Phổ biến các quy định về an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008; Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Quy chế này quy định về nội dung, phương pháp đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đối tượng đủ 18 tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Giao thông vận tải

 

Quý I/2014

15

 

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Kiểm soát khai thác nguồn lợi thủy sản, kiểm soát môi trường nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái tự nhiên các thủy vực

- Đảm bảo hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; hoạt động khai thác thủy sản phải kết hợp với bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển và các vùng tự nhiên khác

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005; Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005; Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009; Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ

- Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (kể cả cơ quan Trung ương, tổ chức, cá nhân nước ngoài) có liên quan đến các hoạt động khai thác, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Bạc Liêu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Tháng 4/2014

16

Quyết định ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Duy trì và phát triển ngành nghề nông thôn

Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn nông thôn

Sở Công Thương

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2014

17

Quyết định quy định biên chế, trợ cấp hoạt động, trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trụ sở làm việc, chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chế độ, chính sách của lực lượng công an xã

Pháp lệnh Công an xã; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

- Đối tượng điều chỉnh: Lực lượng công an xã, phường, thị trấn (trừ lực lượng công an chuyên trách)

- Phạm vi điều chỉnh: Địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công an tỉnh

Sở Tư pháp

Quý II/2014

18

Quyết định về phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Việc ban hành Quy định là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị có liên quan đến hệ thống đường đô thị

Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị

Các hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì, nâng cấp và phát triển đường đô thị (từ đô thị loại 5 trở lên) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; công tác quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường đô thị (từ đô thị loại 5 trở lên) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; việc quản lý, khai thác, sử dụng các đường phố có chức năng đặc biệt (phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm) được thực hiện theo quy định riêng của UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

Quý II/2014

19

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức và phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Sở Xây dựng với UBND cấp huyện và cấp xã trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, nhằm đảm bảo thống nhất, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát huy sức mạnh và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Xây dựng; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở

Sở Xây dựng và UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý II/2014

20

Quyết định ban hành Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Làm cơ sở xác định hành lang luồng đường sông và công tác quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa (theo quy định tại Khoản 1, Điều 7)

Hệ thống đường thủy nội địa do địa phương quản lý

Sở Giao thông vận tải

UBND cấp huyện

Quý II/2014

21

Quyết định ban hành Quy định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Làm cơ sở cho công tác quản lý, khai thác có hiệu quả và tạo nguồn vốn phục vụ bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (theo quy định tại Khoản 1.b, Điều 9, Chương II)

Hệ thống đường bộ do địa phương quản lý

Sở Giao thông vận tải

UBND cấp huyện; Sở Tài chính

Quý II/2014

22

Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2014

Theo quy định để áp dụng công khai minh bạch

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ

Thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức đất ở; thu tiền thuê đất dự án dưới 10 tỷ đồng

Sở Tài chính

Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố

6 tháng đầu năm 2014

23

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tạo cơ sở pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành để đơn vị hoạt động

Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2014

24

Quyết định điều chỉnh Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tạo cơ sở pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành để đơn vị hoạt động

Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có khu công nghiệp

Quý III/2014

25

Quyết định về phân cấp quản lý thoát nước đô thị, khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Việc ban hành Quy định là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, quản lý hoạt động thoát nước

Các nghị định của Chính phủ: Số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007; số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010; Thông tư số 88/2007/NĐ-CP thoát nước đô thị khu công nghiệp">09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Quy định này quy định về phân cấp quản lý hoạt động thoát nước tại các đô thị, khu kinh tế và khu công nghiệp (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

 

Quý III/2014

26

Quyết định ban hành Quy định thủ tục hành chính về cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông

Làm cơ sở cho việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông

Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Tổ chức, cá nhân

- Toàn bộ hè phố, lòng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Giao thông vận tải

Sở Xây dựng; UBND cấp huyện

Quý III/2014

27

Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường đến năm 2020

Xác định vị trí một phần hè phố, lòng đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được cho phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông để làm cơ sở cấp phép

Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Tổ chức, cá nhân;

- Toàn bộ hè phố, lòng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Giao thông vận tải

Sở Xây dựng; UBND cấp huyện

Quý III/2014

28

Quyết định điều chỉnh Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tạo cơ sở pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành để các đơn vị hoạt động, phối hợp mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý nhà nước trong khu công nghiệp

Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có khu công nghiệp

Quý IV/2014

29

Quyết định về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực đất đai, việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu làm căn cứ để nhà nước thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tính thuế, tính giá trị quyền sử dụng đất… Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết

Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn, thẩm định, ban hành bản giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp

Đầu tháng 12/2014

30

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Luật NSNN

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật

Ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong năm 2014 sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua

31

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Thực hiện Luật NSNN

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật

Ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong năm 2014 sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua

32

Quyết định về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nhằm để nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho người dân tham gia bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn 2012 - 2020

Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Y tế

Trong năm 2014 sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua

33

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bạc Liêu

Là cơ sở để đầu tư xây dựng, nâng cấp đô thị của tỉnh Bạc Liêu

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phát triển đô thị

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2014 sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua

34

Quyết định điều chỉnh Quyết định số 28/2003/QĐ-UBND ngày 10/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (điều chỉnh mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất)

Thay thế mức phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất được ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-UBND ngày 10/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho phù hợp với quy định hiện hành

Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị thực hiện cấp quyền sử dụng đất, người sử dụng đất có liên quan đến việc đăng ký cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính

Trong năm 2014 sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/02/2014
Ngày hiệu lực 14/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng quyết định chỉ thị Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng quyết định chỉ thị Bạc Liêu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành 14/02/2014
Ngày hiệu lực 14/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng quyết định chỉ thị Bạc Liêu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng quyết định chỉ thị Bạc Liêu

  • 14/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực