Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2009/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 28 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 563/TTr-TP ngày 22 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 66 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành hết hiệu lực thi hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Hữu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân quận 3)

NĂM 1977

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CÔNG VĂN

1

34/UB

21/01/1977

Bổ sung ý kiến chỉ đạo việc vận động hộ khá giả tự nguyện đăng ký bớt mua gạo cung cấp của Nhà nước

2

499/UB-CN

21/9/1977

V/v chấn chỉnh việc thu tiền các tổ sản xuất và HTX

NĂM 1979

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CHỈ THỊ

3

197/CT-UB

27/9/1979

Chỉ thị về giải quyết xử lý các quán cà phê, giải khát vi phạm nếp sống văn hóa mới và an ninh trật tự xã hội

THÔNG BÁO

4

45/TB-UB

17/10/1979

Về việc nghiêm cấm nhân dân chơi số đề

5

54/TB-UB

26/12/1979

V/v tổ chức điểm bán cho những người mua bán đồ cũ ở khu vực Nguyễn Thông và Nguyễn Văn Trỗi

6

205/TB-UB

29/12/1979

Về cuộc họp của BCĐ giải tỏa chợ Đũi

NĂM 1980

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CÔNG VĂN

7

13/UB

18/01/1980

Về việc tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch mùa khô

8

35/UB

08/02/1980

Về hướng dẫn thực hiện CT 05/CT-UB của UBNDTP

9

92/UB

12/4/1980

 Thu tiền thay công lao động (không có trích yếu)

NĂM 1981

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CÔNG VĂN-THÔNG BÁO

10

05/TB-UB

07/01/1981

V/v tăng cường công tác QLTT

11

84/UB

20/01/1981

Về cấm sản xuất các loại pháo trái phép

12

21/TB-UB

14/5/1981

Thông báo bổ sung kế hoạch bài trừ văn hóa đồi trụy ngày 29/6/1981

NĂM 1982

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CHỈ THỊ

13

      /CT-UB

11/02/1982

Về thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn từ khiếu tố

14

189/CT-UB

10/8/1982

Về tổ chức học tập và triển khai thực hiện Pháp lệnh xét khiếu tố

15

198/CT-UB

25/8/1982

V/v kiểm tra ngăn ngừa việc mua bán thịt heo bệnh trên thị trường và thực hiện kiểm dịch theo quy định của Nhà nước

THÔNG BÁO

16

29/TB-UB

05/11/1982

V/v khẩn trương sắp xếp lại lề đường và giải toả lòng đường theo Chỉ thị 01/CT-UB

17

32/TB

12/11/1982

V/v đăng ký lại xe xích lô đạp và xe ba gác đạp

18

35/TB-UB

10/12/1982

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải toả, sắp xếp ổn định trật tự lòng lề đường

19

36/TB-UB

15/12/1982

V/v chấm dứt các hoạt động kinh doanh, cư trú tại khu vực Chợ Đũi

NĂM 1983

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CHỈ THỊ

20

02/CT-UB

19/9/1983

V/v chấn chỉnh và quy định việc giải quyết phép cho trại sinh đang học tập, lao động tại nông trường Duyên Hải Q3

CÔNG VĂN-THÔNG BÁO

21

35/TB-UB

15/10/1983

V/v tiếp tục hiện công tác ổn định TTGT, lòng lề đường và thu gom đối tượng TNXH

22

330/UB

20/12/1983

V/v tổ chức huy động lực lượng và thực hiện vệ sinh đường phố, ngõ hẻm

NĂM 1984

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CHỈ THỊ

23

03/CT-UB

15/8/1984

V/v tăng cường củng cố tổ chức và tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách các cơ quan, xí nghiệp

24

07/CT-UB

15/11/1984

Chỉ thị về việc sơ kết và tổ chức thực hiện 2 Nghị định 182/CP và 217/CP của HĐCP

25

08/CT-UB

22/11/1984

V/v thành lập BCĐ phân bổ lao động và dân cư

THÔNG BÁO

26

48/TB-UB

20/8/1984

V/v quản lý, thu mua và giết mổ thịt heo

27

53/TB

25/10/1984

V/v quản lý và điều chỉnh giá gạo trên thị trường

NĂM 1985

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CHỈ THỊ

28

06/CT-UB

17/8/1985

Về một số công tác cấp bách nhằm thực hiện tốt công tác bù giá các mặt hàng và công tác quản lý thị trường, giá cả

29

08/CT-UB

11/9/1985

V/v tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm cấp bách tích cực, chống buôn lậu, mua gom và quản lý giá

THÔNG BÁO

30

85/TB-UB

17/9/1985

Về một số công tác cấp bách trọng tâm trong việc quản lý sản xuất kinh doanh, QLTT, quản lý giá

NĂM 1987

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CÔNG VĂN-THÔNG BÁO

31

235/UB

01/9/1987

V/v tăng cường bảo vệ trật tự, an toàn xã hội

32

57/TB-UB

12/11/1987

V/v tổ chức đăng ký và cấp phép nghề nhiếp ảnh

NĂM 1988

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CHỈ THỊ

33

02/CT-UB

20/5/1988

Chỉ thị về việc thực hiện Thông tri 35/TT-TU của Thành ủy và Chỉ thị 01/CT-UB của UBND thành phố

NĂM 1989

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CÔNG VĂN

34

166/UB

12/6/1989

V/v phòng, chống mưa bão

NĂM 1990

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CÔNG VĂN

35

184/UB

02/6/1990

V/v Thực hiện bảo hiểm tuổi già cho người lao động KTQD

NĂM 1992

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

THÔNG BÁO

36

12/TB-UB

18/3/1992

Về một số quy định làm sạch rác trong địa bàn quận 3

37

32/TB-UB

18/5/1992

Về một số quy định giải quyết tình hình vi phạm trật tự công cộng và VS môi trường khu vực Nguyễn Đình Chiểu, CMT8

38

86/TB-UB

01/12/1992

Về các quy định phân công, phân cấp quản lý TTĐT

NĂM 1993

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

THÔNG BÁO

39

36/TB-UB

30/5/1993

Về việc phòng chống mưa bão

NĂM 1994

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

THÔNG BÁO

40

07/TB-UB

20/01/1994

V/v thực hiện phương án sử dụng bao thu rác

NĂM 1996

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

CHỈ THỊ

41

02/CT-UB

07/6/1996

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các NĐ 36/CP, NĐ 87-88/CP và Chỉ thị 841/TTg của Thủ tướng Chính phủ

NĂM 1997

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

QUYẾT ĐỊNH

42

08/QĐ-UB

19/3/1997

Về việc ban hành bản quy định về tổ chức và quản lý mạng lưới hành nghề thu lấy rác tư nhân trên địa bàn quận 3

CÔNG VĂN

43

546/UB

02/8/1997

V/v chấn chỉnh công tác thu gom, tập kết rác và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận

NĂM 1998

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

THÔNG BÁO

44

308/TB-UB

27/8/1998

V/v tăng cường giữ gìn trật tự vệ sinh đô thị và tổ chức làm sạch đẹp các tuyến đường trọng điểm

NĂM 2006

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

QUYẾT ĐỊNH

45

03/2006/QĐ-UBND

27/01/2006

Về điều chỉnh định mức khoán định biên, kinh phí hoạt động UBND P.14

46

04/2006/QĐ-UBND

27/01/2006

Về điều chỉnh định mức khoán định biên, kinh phí hoạt động UBND P.8

47

09/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động cho UBND P.1

48

10/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động cho UBND P.2

49

11/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.3

50

12/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.4

51

13/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.6

52

14/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.7

53

15/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.10

54

16/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.11

55

17/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.12

56

18/2006/QĐ-UBND

28/3/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên của UBND P.13

57

28/2006/QĐ-UBND

04/4/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.5

58

29/2006/QĐ-UBND

10/4/2006

Về phê duyệt đề án khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND P.9

59

33/2006/QĐ-UBND

26/5/2006

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 3

60

36/2006/QĐ-UBND

21/6/2006

Về ủy quyền cho Trưởng Phòng Nội vụ được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận

61

43/2006/QĐ-UBND

26/12/2006

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3

62

44/2006/QĐ-UBND

28/12/2006

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 3

CÔNG VĂN

63

787/UBND

16/5/2006

V/v thực hiện tiết kiệm điện

64

1640/UBND

30/8/2006

V/v kiểm tra, xử lý việc chiếm dụng lề đường để kinh doanh trong dịp lễ 2/9 và Tết Trung thu

NĂM 2007

Số TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

QUYẾT ĐỊNH

65

04/2007/QĐ-UBND

30/3/2007

Về ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận

66

07/2007/QĐ-UBND

13/6/2007

Về ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế được ký tên, đóng dấu UBND quận trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2009
Ngày hiệu lực05/10/2009
Ngày công báo15/10/2009
Số công báoSố 284
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

          • 28/09/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/10/2009

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/10/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực