Quyết định 10/2015/QĐ-UBND

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 - tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2015/QĐ-UBND dự toán ngân sách nhà nước 2015 Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 - TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/07/2014 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND;

Căn cứ Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa Ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã năm 2011 và thực hiện ổn định giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 và số 57/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 v/v giao dự toán Thu - Chi ngân sách nhà nước năm 2015 - Tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 106/TTr-STC ngày 11/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015 - tỉnh Vĩnh Phúc (theo các biểu đính kèm).

Số liệu công khai về dự toán đầu tư XDCB năm 2015 và Chương trình mục tiêu quốc gia có Quyết định công khai riêng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- CPCT, CPVP;
- Như điều 3;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Cơ quan của các đoàn thể ở tỉnh;
- UBND các huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo, Cổng TTĐT;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc;
- Sở Tài chính;
- CV NCTH;
- Lưu VT,
(L b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2015
Ngày hiệu lực27/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND dự toán ngân sách nhà nước 2015 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2015/QĐ-UBND dự toán ngân sách nhà nước 2015 Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành27/02/2015
        Ngày hiệu lực27/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/2015/QĐ-UBND dự toán ngân sách nhà nước 2015 Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2015/QĐ-UBND dự toán ngân sách nhà nước 2015 Vĩnh Phúc

            • 27/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực