Quyết định 1070/QĐ-TĐC

Quyết định 1070/QĐ-TĐC năm 2010 sửa đổi mục 7 của ĐLVN 54: 2009 kèm theo Quyết định 919/QĐ-TĐC về Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1070/QĐ-TĐC sửa đổi Quyết định 919/QĐ-TĐC


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1070/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỤC 7 CỦA ĐLVN 54 : 2009 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 919/QĐ-TĐC NGÀY 26/6/2009 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Quyết định 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy trình kiểm định phương tiện đo;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mục 7 của ĐLVN 54: 2009 “áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo – Quy trình kiểm định” ban hành theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam như sau:

“7 Chu kỳ kiểm định

Chu kỳ kiểm định đối với áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo dùng để kiểm tra các áp kế công tác là: 01 năm.”

Điều 2. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường các cấp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đúng quy định của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Các Chi cục TĐC tỉnh, thành phố
- Các Tổ chức kiểm định áp kế;
- Trung tâm Thông tin TĐC;
- ĐLVN;
- Tạp chí TĐC;
- Thanh tra Tổng cục;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1070/QĐ-TĐC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1070/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2010
Ngày hiệu lực 30/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1070/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 1070/QĐ-TĐC sửa đổi Quyết định 919/QĐ-TĐC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1070/QĐ-TĐC sửa đổi Quyết định 919/QĐ-TĐC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1070/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Người ký Trần Văn Vinh
Ngày ban hành 30/06/2010
Ngày hiệu lực 30/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1070/QĐ-TĐC sửa đổi Quyết định 919/QĐ-TĐC

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1070/QĐ-TĐC sửa đổi Quyết định 919/QĐ-TĐC

  • 30/06/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/06/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực