Quyết định 1222/QĐ-UBND

Quyết định số 1222/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh (đoạn qua huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh)

Nội dung toàn văn Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 220KV VĨNH LONG - TRÀ VINH (ĐOẠN QUA HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-EVN-HĐQT ngày 05/02/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 6403/QĐ-AMN-TĐ ngày 01/12/2008 của Trưởng Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình Đường dây 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-NPT ngày 18/11/2010 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán (hiệu chỉnh) và tổng mức đầu tư (hiệu chỉnh) công trình: Đường dây 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường dây 220 kV Vĩnh Long – Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường dây 220 kV Vĩnh Long – Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường dây 220 kV Vĩnh Long – Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư công trình;

Xét Tờ trình số 243/TTr-STNMT ngày 13/6/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường dây 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường dây 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh (đoạn qua huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đường dây 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh.

- Hạng mục: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đoạn qua huyện Càng Long).

- Địa điểm đầu tư xây dựng: Huyện Châu Thành, huyện Càng Long.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia; đơn vị quản lý: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) theo Hiệp định tín dụng 4107 - VN.

2. Cơ sở phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Bổ sung hỗ trợ chênh lệch giữa giá đất trồng cây hàng năm và giá đất trồng cây lâu năm đối với diện tích đất không bồi thường 747 m2 của hộ ông Mai Văn Út ;

- Bổ sung bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình xây dựng trên đất; bồi thường cây trái, hoa màu theo kết quả kiểm kê ;

- Tổng số hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 37 hộ.

- Bồi thường, hỗ trợ về đất theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng trên đất theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bồi thường thiệt hại về cây trái, hoa màu theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các chính sách hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ: số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005, số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 2437/UBND-KTTH ngày 30/8/2010, Công văn số 1112/UBND-KTTH ngày 26/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh.

3. Tổng kinh phí bổ sung thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 197.552.325 đồng (Một trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn, ba trăm hai mươi lăm đồng).

Trong đó:

- Bồi thường bổ sung cây trái hoa màu

: 71.607.000 đồng;

- Hỗ trợ chênh lệch về đất

: 2.988.000 đồng;

- Hỗ trợ bổ sung nhà ở, vật kiến trúc

: 30.998.450 đồng;

- Hỗ trợ bổ sung cải tạo nhà ở, vật kiến trúc

: 88.085.300 đồng;

- Chi phí Hội đồng bồi thường

: 2.905.181 đồng;

- Chi phí thẩm định

: 871.554 đồng;

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt

: 96.840 đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường dây 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh, (đoạn qua huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc kê biên, tính toán, áp giá và chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1222/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1222/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1222/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1222/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Văn Phong
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Trà Vinh

         • 26/06/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/06/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực