Quyết định 1271/QĐ-UBND

Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 1271/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Xây dựng Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 111/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Cần Thơ 2017 và được áp dụng kể từ ngày 16/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1271/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Xây dựng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1271/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 2985/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012, số 2743/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013, số 522/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014, số 2839/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014, số 3650/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Công bố kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

2

Cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

4

Cấp lại hoặc bổ sung Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình

5

Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

6

Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng từ hạng 2 lên hạng 1)

7

Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

8

Cấp lại Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

9

Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (đối với cá nhân)

10

Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (đối với tổ chức)

11

Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS loại 1)

12

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu (dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách).

13

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

14

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

15

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng

16

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

17

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

18

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

19

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

20

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

21

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

22

Gia hạn giấy phép xây dựng

23

Cấp lại giấy phép xây dựng

24

Cấp giấy phép xây dựng tạm

25

Cấp giấy phép di dời công trình

26

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

27

Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật

28

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

29

Đăng ký, công bố thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

30

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

31

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

32

Thông báo thông tin về công trình của chủ đầu tư đến Sở Xây dựng

33

Tạm dừng thi công và cho phép tiếp tục thi công

34

Tiếp nhận và báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố

35

Báo cáo UBND TP về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị

III. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1

Cấp Chứng chỉ định giá bất động sản

2

Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản

3

Cấp lại Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản

IV. LĨNH VỰC NHÀ Ở

1

Thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc địa phương quản lý

2

Cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do địa phương quản lý

3

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

4

Cho thuê nhà ở sinh viên

5

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

6

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

7

Điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án ĐTXD khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

8

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố

V. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Tiếp công dân

2

Xử lý đơn

3

Giải quyết khiếu nại (lần đầu)

4

Giải quyết khiếu nại (lần hai)

5

Giải quyết tố cáo

Ghi chú: Phần II và các mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm thủ tục hành chính download file tại Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1271/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1271/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2015
Ngày hiệu lực25/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1271/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1271/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Xây dựng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1271/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Xây dựng Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1271/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Xây dựng Cần Thơ