Quyết định 132/QĐ-HQQB

Quyết định 132/QĐ-HQQB năm 2016 về Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 132/QĐ-HQQB Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Bình 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/QĐ-HQQB

Quảng Bình, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 45/2013/QH13 ngày 25/11/2013 ;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 3127/QĐ-BTC ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1027/2010/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2016 của Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra TCHQ;
- Thanh tra Tỉnh;
- Lưu: VT, VP (TTr).

CỤC TRƯỞNG
Lê Chí Hồng

 

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
132/QĐ-HQQB ngày 06/5/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nội quy này quy định việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

2. Thời gian tiếp công dân thường xuyên

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp công dân đến khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh vào các ngày làm việc hành chính trong tuần. Cụ thể:

+ Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân (Tầng 2 - Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình -Phường Đức Ninh Đồng, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình).

4. Đối với các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan

Việc tiếp công dân tại các Chị cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan do Thủ trưởng đơn vị bố trí địa điểm, sắp xếp lịch tiếp công dân và phân công thực hiện đúng quy định.

5. Trách nhiệm tiếp công dân

a) Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Lãnh đạo trùng với ngày Thứ bảy, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình không thể tiếp công dân theo lịch quy định thì Chánh Văn phòng được ủy quyền tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại Lãnh đạo Cục.

b) Văn phòng Cục có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Cục tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

c) Thủ trưởng các đơn vị hoạt động tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm tiếp công dân theo sự ủy quyền của Lãnh đạo Cục hoặc phi hp tiếp công dân khi có đề nghị của Văn phòng đối với các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý được giao.

d) Khi Lãnh đạo Cục hoặc Văn phòng đã có lịch hẹn tiếp công dân, nhưng không thể thực hiện việc tiếp công dân được vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và có văn bản thông báo cho công dân biết việc thay đi lịch, ngày giờ hẹn tiếp công dân lần sau.

Trường hợp việc thay đổi sát với lịch tiếp công dân đã hẹn, không thể thông báo bằng văn bản được, có thể thông báo trực tiếp cho công dân được biết.

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

Khi đến Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau

a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ) Trường hợp ngưi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau

a) Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) như: Giấy chứng minh nhân dân hoặc giy tờ tùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Không được mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy nổ, khẩu hiệu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của công chức tiếp công dân và nhân viên bảo vệ. Không được gây rối an ninh, trật tự; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự công chức tiếp công dân,

c) Công dân đến nơi tiếp công dân phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh; tôn trọng sự hướng dẫn của công chức tiếp công dân.

d) Công dân không được lợi dụng quyn khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự tại nơi tiếp công dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở công chức tiếp công dân làm nhiệm vụ.

đ) Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung (từ 05 người trở lên) thì phải cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với công chức tiếp công dân.

e) Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của công chức tiếp công dân.

g) Giữ gìn vệ sinh, trt tự; không được tự ý di chuyển hoặc làm hư hỏng tài sản nơi tiếp công dân.

h) Hết giờ tiếp công dân, mọi công dân phải ra khỏi trụ sở cơ quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình (nơi tiếp công dân), không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

III. ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIP CÔNG DÂN

Khi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, công chức tiếp công dân có các quyền và trách nhiệm như sau:

1. Công chức tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có quyền

a) Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nêu rõ họ tên, địa chỉ, đơn vị công tác hoặc xut trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có).

b) Yêu cầu công dân có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; cung cp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

c) Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật,

2. Công chức tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm

a) Mặc trang phục chỉnh tề, có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân; lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày. Không được cản trở, gây phin hà cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b) Kiểm tra giấy tờ tùy thân của công dân (chứng minh thư, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền hoặc văn bản cử người đại diện...)

c) Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

d) Trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

Kịp thời báo cáo cho Thủ trưởng đơn vị giải quyết các vướng mắc khi tiếp công dân.

đ) Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo khi người tố cáo có yêu cầu.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP

Công chức làm công tác tiếp công dân tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau

a) Công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do: dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình.

b) Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

c) Công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

d) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/QĐ-HQQB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/QĐ-HQQB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/QĐ-HQQB

Lược đồ Quyết định 132/QĐ-HQQB Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 132/QĐ-HQQB Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu132/QĐ-HQQB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Chí Hồng
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 132/QĐ-HQQB Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/QĐ-HQQB Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Bình 2016

            • 06/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực