Quyết định 1390/QĐ-UBND

Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2015 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1390/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Kon Tum 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1390/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Xây dựng v công b định mức: S 1129/QĐ-BXD ngày 7/12/2009, số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011, số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014, số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014, số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015;

Căn cứ các Công văn của Bộ Xây dựng về công bố định mức: S1776/BXD-VP ngày 16/8/2007, số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007, số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007, số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2207, số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 40/TTr-SXD ngày 21/12/2015 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 336/BC-STP ngày 16/12/2015 ca Sở Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Bộ Đơn giá kèm theo) gồm các nội dung sau:

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phn thí nghiệm.

- Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở đ các cơ quan, t chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn áp dụng Bộ Đơn giá kèm theo Quyết định này và công bố công khai đ các t chức, cá nhân biết.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ko
n Tum;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Chi Cục Văn th
ư - Lưu trữ tnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP
, PVPKTTH);
- Lưu VT, KTN7,9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1390/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1390/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2015
Ngày hiệu lực30/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1390/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1390/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Kon Tum 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1390/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Kon Tum 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1390/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành30/12/2015
        Ngày hiệu lực30/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1390/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Kon Tum 2015

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1390/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Kon Tum 2015

             • 30/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực