Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 82/2014/QĐ-UBND về thu Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2006/QĐ-UBND thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THU PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ vào Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 06/1/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII - kỳ họp thứ 5;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành quy định thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Tên gọi: Phí Chợ

2. Đối tượng thu: Áp dụng đối với người bán hàng không cố định (không thuê địa điểm kiốt, không đăng ký kinh doanh, không có môn bài) bán sản phẩm, hàng hóa tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Mức thu:

- Đối với các chợ thuộc nội thành phố Lào Cai: 2.000 đồng/lượt

- Đối với chợ ngoại thành phố Lào Cai và các chợ huyện còn lại: 1.000 đồng/lượt.

4. Đơn vị thu phí:

+ Đối với các chợ nội thành phố Lào Cai, trung tâm các huyện: Do Ban quản lý chợ thu (hoặc do công ty cổ phần chợ thu).

+ Đối với các chợ còn lại: Do UBND xã, thị trấn thu.

Điều 2. Tổ chức, quản lý tiền thu phí:

- Đơn vị thu phí được trích tỷ lệ để lại đơn vị, tỷ lệ nộp vào ngân sách như sau:

+ Ban quản lý chợ được để lại đơn vị 50%, nộp ngân sách 50%.

+ Các chợ còn lại được để lại đơn vị thu 90%, nộp ngân sách 10%.

- Nội dung chi, tiền thu phí được để lại đơn vị thu phí thực hiện theo Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính. Số tiền phí được để lại đơn vị thu phí sau khi quyết toán đúng chế độ quy định, nếu chưa chi hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

- Chứng từ thu phí: Thực hiện theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí và lệ phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, Các Ban HĐND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, các chuyên viên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2006
Ngày hiệu lực13/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2006/QĐ-UBND thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2006/QĐ-UBND thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành03/03/2006
       Ngày hiệu lực13/03/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 14/2006/QĐ-UBND thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2006/QĐ-UBND thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai