Quyết định 45/2007/QĐ-UBND

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí chợ quy định tại Quyết định 14/2006/QĐ – UBND do tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí chợ Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 82/2014/QĐ-UBND về thu Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí chợ Lào Cai


U BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ CHỢ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2006/QĐ-UBND NGÀY 03/3/2006 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn c Lut tổ chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Pháp lnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cNghđnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 ca Chính phquy đnh chi tiết thi hành Pháp lnh phí và lệ phí;

Căn c Nghđnh số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 ca Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điu ca Ngh đnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính ph;

Căn c Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hưng dn thc hin các quy đnh pháp lut v phí và lệ phí;

Căn c Thông 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 ca B Tài chính sửa đi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 ca Bộ Tài chính;

Căn c Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 ca B Tài chính hưng dn v phí và lệ phí thuộc thm quyn quyết đnh của Hi đng nhân dân tỉnh, thành ph trc thuộc Trung ương;

Căn c Ngh quyết s 11/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 ca HĐND tnh Lào Cai khóa XIII - K họp thứ 9 phê chun pơng án sa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mi một số loi phí và lệ phí thuộc thm quyn quyết đnh ca ND tỉnh Lào Cai;

Theo đ ngh của Giám đc S Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Điu chnh mc thu phí chợ quy đnh ti Khon 3, Điu 1, Quyết đnh số 14/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 ca y ban nhân dân tỉnh Lào Cai v vic ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

'3. Mc thu:

a) Đối vi các ch ti các png thuộc thành ph Lào Cai: 2.000 đng/lưt.

b) Đối vi các ch trung tâm các huyn: 1.500 đng/lưt.

c) Đối vi các ch còn li: 1.000 đng/lưt'.

Điu 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc S Tài chính, S Thương mại và Du lch, Cc thuế, Ch tch UBND các huyn, thành phvà tổ chức, cá nhân có liên quan căn c Quyết đnh thi hành.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành sau 10 ngày, k từ ngày ký ban hành và bãi b Khon 3, Điu 1, Quyết đnh số 14/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh Lào Cai v vic ban hành phí ch trên địa bàn tnh Lào Cai./.

 

 

TM. Y BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH TCH
Nguyn Hu Vn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2007
Ngày hiệu lực18/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí chợ Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí chợ Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành08/08/2007
       Ngày hiệu lực18/08/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 45/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí chợ Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí chợ Lào Cai