Quyết định 1443/QĐ-UBND

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1443/QĐ-UBND 2014 nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh 2011 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 572/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 05 tháng 3 năm 2014 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1831/SKHĐT-VX ngày 17 tháng 3 năm 2014 về kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Giám đốc các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP/TU, Ban TC/TU, Ban TG/TU;
- BCĐ và Tổ CV giúp việc BCĐ Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP;
- VPUB: Các PVP, Phòng CV, THKH;
- Lưu: VT, (VX-Nh) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu:

Chủ động nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của Thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn cho cả nước và khu vực, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến năm 2015, hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đạt chuẩn cơ bản theo quy định; trong đó, có 5 trường và các khoa chuyên ngành đạt chuẩn kiểm định trong khu vực ASEAN; từng bước thu hút sinh viên các nước khu vực ASEAN đến học tập.

- Có 80% sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có việc làm phù hợp chuyên môn được đào tạo.

- Có từ 15 đến 20% tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng đạt chuẩn kiểm định trong khu vực ASEAN; đáp ứng yêu cầu công việc các ngành trọng điểm, các công ty, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước. Yêu cầu cụ thể như sau:

+ Sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một vị trí công tác nhất định theo cấp độ đào tạo đại học, cao đẳng; Sử dụng thành thạo các thiết bị, công nghệ hiện đại liên quan đến công việc; Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, giao tiếp; Có kỹ năng mềm (giao tiếp, ứng xử, hợp tác,...) và năng lực hoạt động độc lập, sáng tạo; Có tác phong lao động công nghiệp và sức khỏe tốt; Có tiềm năng để không ngừng phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp.

3. Đối tượng:

- Nhóm các trường đại học, cao đẳng công lập trực thuộc Thành phố.

- Nhóm các trường đại học, cao đẳng tư thục.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung:

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể các trường đại học, cao đẳng (Khu Tây Bắc, Đông Bắc, Khu Nam Thành phố), tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên cho các cơ sở đào tạo ngành nghề kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định trong khu vực ASEAN đối với các ngành nghề có nhu cầu nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực nội sinh để tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến; bổ sung cơ chế, chính sách để các trường huy động vốn đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học theo hướng hiện đại, đón đầu sự phát triển của xã hội, xu hướng hội nhập thế giới; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư phát triển lĩnh vực này.

- Xây dựng và phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giảng dạy; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước và xu thế phát triển của khu vực và thế giới.

- Đổi mới quản lý theo hướng thực hiện đúng luật pháp, quy chế, tạo động lực phát huy năng lực sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của từng trường, của đội ngũ giảng viên, sinh viên, phát huy tiềm năng đầu tư của xã hội và các nhà đầu tư nước ngoài.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Công tác quy hoạch mạng lưới và phát triển cơ sở vật chất:

- Quy hoạch đất đai cho việc xây dựng mở rộng cơ sở trường lớp trên cơ sở quy hoạch hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 699/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009. Ưu tiên cho các cơ sở đào tạo ngành nghề kỹ thuật cao, đào tạo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế đối với các ngành nghề có nhu cầu nhân lực của Thành phố; quy hoạch xác định quỹ đất, đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở vật chất cho các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố nhằm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định của nhà nước.

- Tiếp tục triển khai chương trình di dời các trường đại học, cao đẳng ở nội thành đến các khu quy hoạch theo chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện và hoàn thành dứt điểm theo kế hoạch đối với dự án xây dựng ký túc xá cho sinh viên theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đến 2015 giải quyết khoảng 60% số học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được thuê nhà ở tại các dự án nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố.

2.2. Tạo nguồn kinh phí, liên kết để nâng cao chất lượng đào tạo:

- Thu hút các nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn vay Nhà nước (thông qua chương trình kích cầu của thành phố); vay và viện trợ, hợp tác nước ngoài; vốn từ các doanh nghiệp và từ các tổ chức chính trị xã hội; các nguồn vốn tập trung cho việc đầu tư xây dựng trường, đổi mới và tăng cường trang thiết bị dạy học, thí nghiệm thực hành, xưởng trường; xây dựng chương trình, giáo trình, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ.

- Liên kết, phối hợp đào tạo giữa các trường đại học, cao đẳng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố trong các lĩnh vực xây dựng chương trình; tổ chức thực hành, thực tập, giải quyết việc làm cho sinh viên, cung ứng lao động qua đào tạo; kết hợp nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sát với nhu cầu thực tế.

- Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế đối với các trường đại học, cao đẳng có năng lực theo các lĩnh vực ngành nghề trọng điểm, theo các mô hình, phương thức hợp tác như: chuyển giao công nghệ, công nhận chương trình, liên kết đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu khoa học, thực tập sinh viên, phát triển cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp giảng dạy. Chủ động phối hợp tìm kiếm đối tác có uy tín ở nước ngoài để giới thiệu với thành phố hỗ trợ cho chương trình hợp tác của đơn vị trong điều kiện và phạm vi của Thành phố.

2.3. Đầu tư phát triển các trường trực thuộc Thành phố:

Đầu tư kinh phí phát triển các trường công lập trực thuộc Thành phố để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao phục vụ cho 4 ngành công nghiệp mũi nhọn và 9 ngành dịch vụ chủ yếu của Thành phố, gồm các trường:

- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật; Trường Trung cấp Thông tin truyền thông (riêng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có chương trình riêng);

- Trường Đại học Sài Gòn, Trường Cán bộ Thành phố tập trung triển khai thực hiện đề án đào tạo thạc sỹ quản trị công tiên tiến nhằm đào tạo đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn, có năng lực lãnh đạo; có kiến thức chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng để có thể đảm nhận các vị trí từ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và tương đương trở lên. Đồng thời, triển khai thực hiện đề án đào tạo thạc sỹ quản lý dịch vụ nhằm phục vụ cho định hướng phát triển của thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn cho cả nước và khu vực.

- Xây dựng Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành trường tiên tiến, trọng điểm theo Chương trình hành động số 38/CTr-TU của Thành ủy; tập trung xây dựng 02 ngành đào tạo tiên tiến (gồm cơ điện tử và công nghệ thông tin - đa phương tiện) hiện đang thực hiện thí điểm tại 04 trường chuyên nghiệp của thành phố (gọi tắt là dự án TF-SP -DOET). Xây dựng cơ chế hoạt động đặc thù cho 04 trường trong dự án TF-SP-DOET (gồm Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Nam Sài Gòn) để vận hành hiệu quả như: xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của chương trình; tuyển dụng và đào tạo giảng viên chuyên trách cho dự án; tổ chức tham quan, giao lưu, học tập quốc tế định kỳ, thường xuyên để kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức tiên tiến của khu vực và thế giới;

- Xây dựng kế hoạch phát triển 04 trường cao đẳng (gồm Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng); nâng cấp 02 trường trung cấp chuyên nghiệp (gồm Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuyên sâu hóa lĩnh vực đào tạo của các trường thành trường cao đẳng;

- Xây dựng kế hoạch phát triển các chuyên ngành mũi nhọn cho các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm: Công nghệ thông tin (Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức); Công nghệ cơ - điện tử (Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm); Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật giao thông (Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng); Kinh tế - Thương mại (Trường cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh); Vận tải - Logictics (Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh) và nhóm ngành Dịch vụ - Chăm sóc sức khỏe (Trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn).

- Các trường xây dựng chương trình tăng cường số lượng giảng viên cơ hữu đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sinh viên, học sinh/giáo viên theo từng lĩnh vực đào tạo, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, về học hàm, học vị theo chức danh đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Xây dựng các chương trình hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài để mời chuyên gia tổ chức các lớp bồi dưỡng, các cuộc hội thảo theo các lĩnh vực chuyên môn, phương pháp đào tạo tại các trường. Đưa giảng viên, cán bộ quản lý tham dự hội thảo khoa học, đi tu nghiệp ở nước ngoài theo các chương trình ngắn hạn.

2.4. Tạo điều kiện cho các trường phát triển thông qua Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng:

- Tổ chức hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng nhằm tư vấn, đề xuất với thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục đại học trên địa bàn. Đồng thời tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực giữa các trường để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, tư vấn xây dựng danh mục các ngành đào tạo, xây dựng khung chương trình khối ngành, chuẩn đào tạo, chuẩn đánh giá sinh viên; tổ chức biên soạn giáo trình dùng chung cho các môn học, cho khối ngành... Trong đó, chú trọng gắn nội dung đào tạo trong nhà trường với hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tham khảo các chương trình, giáo trình tương tự của các trường tiên tiến ở nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2015 tất cả các trường đều có đủ giáo trình cho mỗi môn học của mỗi ngành đào tạo do giảng viên của trường hoặc trường khác biên soạn hoặc do trường lựa chọn, mua bản quyền qua Nhà xuất bản nước ngoài, dịch và in trong nước.

- Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn đào tạo, trong đó xây dựng chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra, chuẩn thiết bị tối thiểu các ngành đào tạo để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu, đánh giá chất lượng đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp xây dựng tổ chức đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường, triển khai đánh giá trong, đảm bảo đến 2015 có 90% số cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo đánh giá trong và đăng ký đánh giá ngoài.

- Xây dựng các mối liên kết giữa các trường nhằm mở rộng, tăng cường hoạt động hợp tác và liên kết giữa các trường với nhau. Qua đó, chia sẻ các nguồn lực giữa các trường thực hiện thống nhất chương trình đào tạo, công nhận tín chỉ của nhau, tổ chức nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng giảng viên... để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Xây dựng quy hoạch, lộ trình cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, phấn đấu đến hết năm học 2014-2015 chấm dứt tình trạng giảng viên tốt nghiệp đại học dạy đại học và chấm dứt giảng viên dạy quá nhiều giờ so với quy định.

- Tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đây được xem là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ sở đào tạo đại học, sử dụng kinh phí nhà nước cấp cho nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả; các luận án tiến sĩ phải là các công trình nghiên cứu nghiêm túc, góp phần tạo ra tri thức mới và các giải pháp mới phục vụ phát triển đất nước. Khuyến khích giảng viên công bố các kết quả nghiên cứu ở các tạp chí có uy tín ở nước ngoài. Triển khai tích cực các hợp đồng, thỏa thuận đào tạo- sử dụng nhân lực đã ký kết.

- Phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức những hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Triển khai, thực hiện chuẩn kiểm định trong khu vực ASEAN.

2.5. Công tác quản lý:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục lĩnh vực giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn về 3 công khai theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công khai chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế; công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng: cơ sở vật chất trang thiết bị, đội ngũ giáo viên...; công khai thu chi tài chính); kiểm tra, giám sát các hoạt động liên kết đào tạo trong và ngoài nước của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phối hợp đào tạo giữa thành phố với các trường đại học, cao đẳng; giữa các trường với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của Thành phố.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2011 - 2013:

Trong giai đoạn từ 2011 đến 2013, đã triển khai thực hiện một số nội dung:

- Có 03 Trường đại học, cao đẳng đạt vượt các chuẩn cơ bản theo quy định, gồm Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

- Hầu hết các trường thuộc nhóm các trường đại học, cao đẳng công lập trực thuộc thành phố, nhóm các trường đại học, cao đẳng tư thục và nhóm các trường đại học, cao đẳng công lập thuộc Bộ, ngành quản lý đã hoàn tất công tác đánh giá trong, đang chờ tiến hành đánh giá ngoài.

- Các trường thuộc nhóm các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đánh giá ngoài chính thức cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA. Đến nay, đã có 07 ngành đạt chuẩn kiểm định khu vực ASEAN (AUN-QA) gồm: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (ngành điện tử viễn thông và kỹ thuật cơ khí); Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ngành công nghệ thông tin); Trường Đại học Quốc tế (ngành khoa học máy tính và công nghệ sinh học); Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ngành Việt Nam học); Trường Đại học Quốc tế (ngành quản trị kinh doanh).

- Đã thành lập 4 Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành như: sư phạm, sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ, du lịch.

- Hợp tác quốc tế được các trường quan tâm triển khai thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thẩm định và đồng ý cho phép 28 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố triển khai 9 chương trình cao đẳng, 43 chương trình đại học và 41 chương trình sau đại học.

2. Giai đoạn 2014 - 2015:

- Các công việc trọng tâm đến năm 2015 (Phụ lục đính kèm).

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, công tác đã đề ra tại Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để thực hiện “Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015” được lồng ghép trong dự toán kinh phí hàng năm hoặc theo kế hoạch riêng được Thành phố duyệt của các đơn vị được phân công.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng kế hoạch hàng năm trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, đôn đốc và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình.

- Tổng hợp báo cáo sơ kết 06 tháng, hàng năm và tổng kết giai đoạn 2011 - 2015 về việc thực hiện chương trình theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố và báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thông qua.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng khảo sát tình hình thực trạng về cơ sở vật chất, đội ngũ và nhu cầu tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phối hợp với Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham mưu đề xuất các giải pháp để thành phố có chính sách hỗ trợ trong phạm vi, điều kiện của thành phố.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng thuộc thành phố tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch phát triển tổng thể giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện nhiệm vụ đổi mới quản lý giáo dục đại học theo Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng thuộc thành phố.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục lĩnh vực giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý các trường đại học thuộc Thành phố và các trường đại học tư thục trên địa bàn.

- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động liên kết đào tạo liên thông, vừa làm vừa học ngoài trường, hoạt động hợp tác liên kết đào tạo với cơ sở đào tạo nước ngoài trên địa bàn thành phố.

2. Các Sở - ngành Thành phố:

2.1. Sở Nội vụ:

- Phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế phối hợp giữa Thành phố với các trường thuộc Bộ, Ngành Trung ương trên địa bàn để đào tạo nhân lực chất lượng cao cho thành phố; xây dựng chính sách thu hút nhân tài của Thành phố.

- Phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế, chính sách phối hợp đào tạo giữa Thành phố với các trường đại học, cao đẳng; giữa các trường với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của Thành phố.

- Tham mưu việc tuyển dụng nhân tài phục vụ cho các trường đại học, cao đẳng trực thuộc thành phố.

- Tổng hợp, báo cáo sơ, tổng kết tình hình thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thông qua.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các Sở - ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở - ngành có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố cơ chế, chính sách về đầu tư cơ sở vật chất, các cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện chương trình.

2.3. Sở Tài chính:

- Phối hợp với các Sở - ngành thực hiện các chế độ ưu đãi về tài chính, thuế và các ưu đãi khác trên lĩnh vực giáo dục theo chủ trương của Nhà nước. Có chính sách và tạo các điều kiện thuận lợi hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thu hút các nguồn vốn đầu tư (vốn vay nhà nước, vốn huy động ngoài ngân sách...) để phát triển cơ sở vật chất theo chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011 - 2015.

- Thẩm định dự toán kinh phí cho các nội dung hoạt động liên quan của kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng.

2.4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo quy hoạch đất để phát triển, mở rộng cơ sở vật chất cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố và nhu cầu đào tạo nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

2.5. Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng (Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố) chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên trên địa bàn Thành phố.

2.6. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức những hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Triển khai, thực hiện chuẩn kiểm định trong khu vực ASEAN.

- Tham gia kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

- Hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố thực hiện chuẩn kiểm định trong khu vực ASEAN.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai “Kế hoạch đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2011 - 2015 cho ngành giáo dục và đào tạo Thành phố”.

2.7. Các trường đại học, cao đẳng:

- Xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể đơn vị trong thời gian tới làm cơ sở đầu tư nâng cao năng lực một cách có hiệu quả đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tăng cường mối quan hệ gắn kết với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong quá trình đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh sản xuất trên các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề đào tạo.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai “Kế hoạch đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2011 - 2015 cho ngành giáo dục và đào tạo Thành phố”.

- Đối với các đại học, cao đẳng trực thuộc thành phố, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ và các điều kiện cần thiết khác đề xuất thành phố xem xét đầu tư nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố.

- Lựa chọn một số ngành nghề trọng điểm của trường triển khai đào tạo theo chuẩn các nước ASEAN

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở-ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2014 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Công việc trọng tâm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng cơ sở vật chất:

- Quy hoạch đất phục vụ cho phát triển mạng lưới trường.

- Thực hiện kế hoạch xây dựng ký túc xá cho sinh viên

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các quận huyện.

- Sở Xây dựng

2

Tham mưu xây dựng các chế độ, chính sách:

- Tạo vốn phục vụ kế hoạch phát triển các trường, vốn kích cầu.

- Gắn kết nhà trường với doanh nghiệp.

- Xây dựng, góp ý các văn bản liên quan công tác quản lý ngành

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Công thương, Sở Tư pháp, Hiệp hội DNTP

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

3

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên: Chương trình 500 thạc sĩ, tiến sĩ cho ngành giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo (có kế hoạch riêng)

Sở Nội vụ, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các Trường đại học, cao đẳng

4

Đầu tư phát triển các trường trực thuộc thành phố:

- Đại học Sài gòn, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch: nâng cao năng lực đội ngũ.

- Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng: Xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao.

- Cao đẳng Kinh Tế: Xây dựng phát triển cơ sở vật chất và đội ngũ đáp ứng quy mô đào tạo.

- Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm: Xây dựng ngành cơ điện tử.

- Cao đẳng công nghệ Thủ Đức : Xây dựng ngành công nghệ thông tin.

- Trung cấp kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn: Nâng cấp lên trường cao đẳng

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

- Sở Nội vụ

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng

5

Đổi mới quản lý, chương trình, phương pháp giảng dạy trong các trường cao đẳng, đại học:

- Thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

- Lập chiến lược phát triển nhà trường

- Triển khai, thực hiện chuẩn kiểm định khu vực ASEAN

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Nội vụ

 

- Các trường đại học, cao đẳng

- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các trường đại học, cao đẳng

6

Quản lý:

- 3 công khai

- Liên kết đào tạo trong, ngoài nước

- Giám sát, kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng: giáo viên, cơ sở vật chất

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1443/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1443/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2014
Ngày hiệu lực26/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1443/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1443/QĐ-UBND 2014 nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1443/QĐ-UBND 2014 nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh 2011 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1443/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHứa Ngọc Thuận
       Ngày ban hành26/03/2014
       Ngày hiệu lực26/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1443/QĐ-UBND 2014 nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh 2011 2015

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1443/QĐ-UBND 2014 nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh 2011 2015