Quyết định 1694/QĐ-BCT

Quyết định 1694/QĐ-BCT năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1694/QĐ-BCT năm 2014 văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1694/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi Nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải


Bộ Công Thương

B.QT.07.01

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1694/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2014)

I. Thông tư

STT

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

1

26/8/2009

Thông tư số 26/2009/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

 

2

22/10/2008

Thông tư số 12/2008/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

 

3

31/12/2010

Thông tư số 46/2010/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

 

4

22/10/2007

Thông tư số 04/2007/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn điều kiện kinh doanh than

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than

 

5

22/10/2007

Thông tư số 05/2007/TT-BCT của Bộ trương Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu than

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than

 

6

20/12/2012

Thông tư số 38/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện hướng dẫn thực hiện

Được thay thế bởi Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

 

7

28/01/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

 

8

06/5/2011

Thông tư số 19/2011/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

 

9

30/3/2011

Thông tư số 11/2011/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 

II. Thông tư liên tịch

1

03/02/2010

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC của Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

 

2

10/01/2007

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Được thay thế bởi Thông tư số 37/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

 

3

01/10/2012

Thông tư liên tịch số 160/2012/TTLT-BTC-BCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bô Công Thương quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Hết hiệu lực từ ngày 19/7/2013 theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

III. Quyết định

1

06/9/2006

Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

 

2

01/7/2008

Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

 

 

06/9/2006

Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 

4

06/3/2007

Quyết định số 12/2007/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 

5

23/12/2005

Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

 

6

12/5/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thuơng quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

 

7

07/7/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến công

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

 

8

21/5/2007

Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Được thay thế bởi Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

9

11/4/2003

Quyết định số 422/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước

Được thay thế bởi Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng

 

10

30/12/2005

Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực

Được thay thế bởi Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực

 

11

14/3/2006

Quyết định số 03/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 45/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

12

31/7/2008

Quyết định số 21/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quvết định số 484/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 tháng 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thương mại biên giới và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1694/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1694/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo22/03/2014
Số công báoTừ số 343 đến số 344
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1694/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1694/QĐ-BCT năm 2014 văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1694/QĐ-BCT năm 2014 văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1694/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Thắng Hải
       Ngày ban hành03/03/2014
       Ngày hiệu lực03/03/2014
       Ngày công báo22/03/2014
       Số công báoTừ số 343 đến số 344
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1694/QĐ-BCT năm 2014 văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1694/QĐ-BCT năm 2014 văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành

           • 03/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực