Quyết định 1716/QĐ-UBND

Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến hết ngày 30/06/2012 hết hiệu lực và hết hiệu lực một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1716/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 HẾT HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 157/TTr-STP ngày 06 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 30/6/2012 hết hiệu lực gồm 61 văn bản và hết hiệu lực một phần gồm 03 văn bản (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1716/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

Phần hết hiệu lực

1

Nghị quyết

69/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

SĐBS Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về danh mục, khung mức thu, tỉ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Phần B - Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy định mới thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2

Nghị quyết

98/2008/NQ-HĐND

11/7/2008

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND và Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về danh mục, khung, mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Điểm 2 và 3 Mục II, phần A - Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy định mới thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

3

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND

12/5/2010

Về việc Ban hành Quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Tiết c, khoản 1, khoản 2, Điều 8 và Điều 9

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1716/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

Quyết định

577/QĐ-UB

08/11/1990

Phân cấp công tác bảo trợ xã hội

Ngày 30/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2008/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Nội dung của Nghị định không còn quy định về chế độ phân cấp trách nhiệm về công tác bảo trợ xã hội cho UBND cấp huyện và thành phố.

2

Quyết định

1671/QĐ-UB

31/12/1993

Quản lý toàn bộ vốn , kinh phí ngân sách về sự nghiệp Y tế

Theo Quyết định số 141/2000/QĐ-UBND ngày 29/12/2000 của UBND tỉnh.

3

Quyết định

1195/QĐ-UB

07/11/1995

Phân công quản lý đất lâm nghiệp cho UBND huyện, TP, Thị xã (Đơn Dương)

Thực hiện theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005; Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009.

4

Quyết định

1196/QĐ-UB

07/11/1995

Phân công quản lý đất lâm nghiệp cho UBND huyện, TP, Thị xã (Cát Tiên)

Thực hiện theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005; Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009.

5

Quyết định

1197/QĐ-UB

07/11/1995

Phân công quản lý đất lâm nghiệp cho UBND huyện, TP, Thị xã (Bảo Lâm)

Thực hiện theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005; Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009.

6

Quyết định

1198/QĐ-UB

07/11/1995

Phân công quản lý đất lâm nghiệp cho UBND huyện, TP, Thị xã (Bảo Lộc)

Thực hiện theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005; Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009.

7

Quyết định

1199/QĐ-UB

07/11/1995

Phân công quản lý đất lâm nghiệp cho UBND huyện, TP, Thị xã (Đạ Tẻh)

Thực hiện theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005; Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009.

8

Chỉ thị

08/CT-UB

16/02/1996

Mở rộng dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh

Hiện nay việc thanh toán của ngân hàng thực hiện theo Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006

9

Chỉ thị

37/1998/CT-UB

19/8/1998

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 03/TU ngày 17/10/1996 của Tỉnh ủy về củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác.

Chỉ thị ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 03/TU ngày 17/10/1996 và căn cứ để ban hành Nghị quyết ngày là Luật Hợp tác xã năm 1996. Nhưng đến nay, Luật Hợp tác xã năm 2003 đã thay thế Luật Hợp tác xã năm 1996

10

Quyết định

3427/1998/QĐ-UB

17/12/1998

Điều chỉnh QĐ 2557/1998/QĐ-UB ngày 06/10/1998 v/v thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay việc thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện theo Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh

11

Quyết định

03/1999/QĐ-UBND

20/01/1999

Ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thay thế

12

Nghị quyết

08/1999/NQ-HĐND

22/02/1999

Ban hành bản quy định về định hướng nội dung xây dựng và thực hiện quy ước cộng đồng dân cư ở cơ sở

Thực hiện theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007

13

Quyết định

180/1999/QĐ-UB

29/12/1999

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các căn cứ ban hành Quyết định 180/1999/QĐ-UB ngày 19/12/1999 gồm Luật khoáng sản năm 1994 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản; đến nay Luật Khoáng sản năm 2010 ngày 17/11/2010 và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản đã thay thế các văn bản nêu trên.

14

Quyết định

40/2000/QĐ-UB

22/2/2000

Bố trí mạng lưới y tế thôn bản.

Theo thời gian

15

Chỉ thị

11/2000/CT-UB

11/4/2000

Đẩy mạnh công tác phòng chống sốt rét.

Không còn đối tượng điều chỉnh; hiện nay công tác phòng chống sốt rét thực hiện theo dự án Phòng chống sốt sét toàn cầu

16

Chỉ thị

14/2000/CT-UB

17/5/2000

Tiếp tục triển khai thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ kế toán áp dụng đối với hộ SX- KD CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Chỉ thị này triển khai Luật Thuế giá trị gia tăng năm 1999 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997, hai Luật thuế này đã hết hiệu lực thi hành bởi Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.

17

Quyết định

131/2000/QĐ-UB

11/12/2000

Phê duyệt quy hoạch các lò giết mổ gia sức tập trung từ năm 2001 đến 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo thời gian

18

Nghị quyết

20/2001/NQ/ HĐND

27/2/2001

Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục y tế, văn hoá thể thao.

Thực hiện theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính.

19

Chỉ thị

15/2001/CT -UB

05/7/2001

Tăng cường và chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ về kinh tế xã hội đối với vùng miền núi, vùng đồng bào đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Nội dung Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 Về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, văn bản này đã hết hiệu lực thi hành.

20

Quyết định

72/2001/QĐ -UB

22/8/2001

Chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn cấp huyện

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

21

Quyết định

34/2002/QĐ-UB

15/3/2002

Ban hành quy định tổ chức khuyến nông cơ sở tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Hiện nay thực hiện theo Quy định Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBDN tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

22

Quyết định

66/2003/QĐ-UBND

29/5/2003

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2003-2010

Theo thời gian

23

Quyết định

66/2004/QĐ -UB

15/4/2004

Cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Luật Người Cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

24

Chỉ thị

15/2004/CT -UB

16/7/2004

Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Theo thời gian

25

Chỉ thị

16/2004/CT -UB

26/7/2004

Tăng cường công tác phòng, chống các rối loạn do thiếu Iốt

Theo thời gian

26

Chỉ thị

18/2004/CT -UB

13/8/2004

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 6 chương trình trọng tâm và 6 chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với thời kỳ mới, vì hiện nay những chương trình này đã thực hiện xong và đang thực hiện 16 Công trình trọng tâm và 3 Chương trình trọng điểm.

27

Quyết định

205/2004/QĐ -UB

4/11/2004

Phê duyệt kế hoạch xoá mù do đục thuỷ tinh thể tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

28

Quyết định

212/2004/QĐ -UB

26/11/2004

Uỷ quyền phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 1010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 05/5/2009 đã thay thế

29

Chỉ thị

02/2005/CT-UB

17/1/2005

Triển khai thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công

Các Nghị định mà Chỉ thị này triển khai thực hiện đã hết hiệu lực thi hành (Từ ngày 01/5/2012, mức lương tối thiểu chung thực hiện theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung).

30

Nghị quyết

29/2005/NQ-HĐND.KVII

1/2/2005

Huy động nhân dân đóng góp xây dựng trường lớp

Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của HĐND tỉnh đã thay thế

31

Quyết định

198/2005/QĐ-UBND

17/10/2005

Sửa đổi một số điều của quy định mức thu và quản lý thuỷ lợi phí ban hành theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thay thế

32

Quyết định

204/2005/QĐ-UBND

3/11/2005

Uỷ quyền cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc ra Quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung Quyết định căn cứ Điều 47 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, nhưng điểm b khoản 2 Điều 67 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP đã bãi bỏ Điều 47 Nghị định 197/2004/NĐ-CP quy định trên .

33

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND

4/7/2006

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh đã thay thế

34

Nghị quyết

49/2006/NQ-HĐND

7/7/2006

Về chế độ trợ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của đại biểu HĐND các cấp và chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2004 - 2009

Theo thời gian

35

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND

15/8/2006

Chế độ trợ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của Đại biểu HĐND các cấp và chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đại biểu HĐND không hưởng lương từ NSNN nhiệm kỳ 2004 - 2009

Theo thời gian

36

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND

29/1/2007

Điều chỉnh mức chi hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành

Thực hiện theo Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

37

Nghị quyết

71/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

V/v quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn NS tập trung NN giai đoạn 2008 - 2010

Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của HĐND tỉnh đã thay thế

38

Quyết định

2199/QĐ-UBND

31/8/2007

Điều chỉnh mức thu phí vào cổng tham quan Công viên hoa Đà Lạt

Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh đã thay thế

39

Quyết định

35/2007/QĐ-UBND-

25/9/2007

Về việc phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh đã thay thế.

40

Quyết định

36/2007/QĐ-UBND-

25/9/2007

Về việc phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh đã thay thế.

41

Quyết định

37/2007/QĐ-UBND-

25/9/2007

Về việc phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí dự thi, dự tuyển đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên Bộ: Tài chính- Giáo dục và Đào tạo

42

Quyết định

108/QĐ-UBND

14/01/2008

Quy định mức thu học phí dạy thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh đã thay thế

43

Quyết định

442/QĐ-UB

18/02/2008

Điều chỉnh mức thu phí vào cổng tham quan Bảo tàng động vật Tây Nguyên tại TP Đà Lạt - Lâm Đồng

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh đã thay thế

44

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

24/4/2008

Mức chi trợ cấp ngày công lao động, mức chi hỗ trợ tiền ăn đối với cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ; mức chi cho học viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của HĐND tỉnh đã thay thế

45

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

05/5/2008

Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

45

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND

04/9/2008

Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tại tỉnh Lâm Đồng

Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 của HĐND tỉnh.

47

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND

16/9/2008

Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bản tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh đã thay thế

48

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND

16/9/2008

Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh đã thay thế

49

Quyết định

46/2008/QĐ-UBND

06/10/2008

Ban hành mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thay thế

50

Quyết định

3158/QĐ-UBND

24/11/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục Đào tạo

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh đã thay thế

51

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND

09/6/2009

Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng động vật Tây Nguyên - Đà Lạt - Lâm Đồng

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh đã thay thế.

52

Quyết định

58/2009/QĐ-UBND

23/06/2009

Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của liên Bộ: Tài chính- Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

53

Quyết định

63/2009/QĐ-UBND

30/06/2009

Ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá, bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 22/03/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thay thế

54

Quyết định

86/2009/QĐ-UBND

30/11/2009

Quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 tại tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

55

Nghị quyết

130/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Thông qua Đề án giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo thời gian

56

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

15/1/2010

Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại khu di tích Dinh III (Dinh Bảo Đại) thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 90/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh đã thay thế

57

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

04/3/2010

Về việc ban hành quy chế bán đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

58

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND

15/10/2010

Về việc công chứng, chứng thực và chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thay thế

59

Nghị quyết

153/2010/NQ-HĐND

08/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011

Theo thời gian

60

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

30/1/2011

Quyết định ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 21/03/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định về đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thay thế

61

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

16/5/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thay thế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1716/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1716/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2012
Ngày hiệu lực20/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1716/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1716/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành20/08/2012
       Ngày hiệu lực20/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng

           • 20/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực