Quyết định 1740/QĐ-UBND

Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1740/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy Sở Giao thông Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC CÔNG BỐ DANH MC THỦ TC HÀNH CHÍNH BBÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SGIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-BGTVT ngày 28/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định s 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 77/TTr- SGTVT ngày 06/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

1. S Giao thông vận tải thực hiện cập nhật lại Danh mục thủ tục hành chính để tổ chức niêm yết công khai, đồng bộ theo đúng quy định pháp luật.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện gỡ bỏ các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đã được công bố tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 28/6/2017, Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 03/5/2018, Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 và Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không bị bãi bỏ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CNXD; CBTH;
- Lưu: VT,
KSTTHC(Thu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I. Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

T-QNG-267052-TT

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế

Thông tư s01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

2

T-QNG-267053-TT

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

3

BGTVT-QNG-285749

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đưng thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

4

T-QNG-267055-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa

5

T-QNG-267054-TT

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1740/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1740/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2019
Ngày hiệu lực14/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1740/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1740/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy Sở Giao thông Quảng Ngãi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1740/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy Sở Giao thông Quảng Ngãi
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1740/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
     Người kýNguyễn Tăng Bính
     Ngày ban hành14/11/2019
     Ngày hiệu lực14/11/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 1740/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy Sở Giao thông Quảng Ngãi

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 1740/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy Sở Giao thông Quảng Ngãi

      • 14/11/2019

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 14/11/2019

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực