Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT

Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT ban hành đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông đã được thay thế bởi Thông tư 02/2009/TT-BTTTT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 18/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD, ngày 01 tháng 04 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2006/TT-BXD, ngày 22 tháng 05 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD, Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông.

Điều 2. Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt tổng dự toán, dự toán, lập kế koạch đấu thầu, xét thầu và quản lý chi phí xây lắp công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông trong trường hợp chỉ định thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 882/2001/QĐ-TCBĐ ngày 24 tháng 10 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về ban hành Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, các chủ đầu tư công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:             
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Bưu chính, Viễn thông;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, KHTC

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2007/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo22/07/2007
Số công báoTừ số 486 đến số 487
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2009
Cập nhật3 tháng trước
(01/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu18/2007/QĐ-BBCVT
      Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
      Người ký***, Đỗ Trung Tá
      Ngày ban hành18/06/2007
      Ngày hiệu lực06/08/2007
      Ngày công báo22/07/2007
      Số công báoTừ số 486 đến số 487
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2009
      Cập nhật3 tháng trước
      (01/11/2021)

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông