Quyết định 1833/QĐ-UBND

Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2012 triển khai giá dịch vụ y tế mới theo Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND và 19/2012/NQ-HĐND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2012 triển khai giá dịch vụ y tế mới theo Nghị quyết


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1833/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIÁ TRỊ DỊCH VỤ Y TẾ MỚI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2012/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2012/NQ-HĐND NGÀY 28/06/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 28/06/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 28/06/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1519/SYT-KHTC ngày 30/07/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế mới theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 28/06/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, kể từ ngày 01/8/2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc triển khai, thực hiện theo đúng nội dung tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 28/06/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; trong đó, cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Công khai bảng giá các dịch vụ đã được ban hành tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 28/06/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho người dân đến khám, chữa bệnh được biết.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người bệnh. Cải tiến khâu thu, thanh toán, nhất là thanh toán khi ra viện, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Hàng năm, thực hiện việc bố trí khoản kinh phí từ nguồn thu để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng khu vực khám bệnh, chữa bệnh, đầu tư trang bị thêm máy móc, thiết bị y tế theo đúng quy định để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

3. Không thu thêm của người bệnh các chi phí đã tính trong cơ cấu giá (trừ các chi phí vật tư, hóa chất chưa tính vào giá, phần đồng chi trả theo quy định của người bệnh có thẻ Bảo hiểm Y tế hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan bảo hiểm và giá khám chữa bệnh theo yêu cầu).

4. Giá dịch vụ mới chỉ được áp dụng đối với những bệnh nhân nhập viện kể từ ngày 01/8/2012, đối với các bệnh nhân đang còn điều trị tại bệnh viện và nhập viện trước ngày 01/08/2012 thì vẫn áp dụng giá thu cũ cho đến khi xuất viện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định sau:

1. Quyết định số 4735/QĐ-UB ngày 06/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt mức thu một phần viện phí.

2. Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 09/07/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Bảng giá thu một phần viện phí các loại phẫu thuật, thủ thuật quy định tại mục C2.7 Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành giá thu một phần viện phí cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, QP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1833/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1833/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2012 triển khai giá dịch vụ y tế mới theo Nghị quyết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2012 triển khai giá dịch vụ y tế mới theo Nghị quyết
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1833/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Xuân Thành
       Ngày ban hành31/07/2012
       Ngày hiệu lực31/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2012 triển khai giá dịch vụ y tế mới theo Nghị quyết

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2012 triển khai giá dịch vụ y tế mới theo Nghị quyết

           • 31/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực