Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND

Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh và điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại khoản thu phí đối với Ban quản lý chợ Trung tâm Đầm Hà - huyện Đầm Hà do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh đã được thay thế bởi Quyết định 3376/2014/QĐ-UBND quy định thu phí chợ Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2015/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 07 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CHỢ, PHÍ VỆ SINH VÀ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CÁC KHOẢN THU PHÍ ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM ĐẦM HÀ - HUYỆN ĐẦM HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại của một số loại chợ và Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1766/TTr/TC-QLG ngày 25/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định sửa đổi mức thu phí chợ, phí vệ sinh đối với chợ Trung tâm Đầm Hà - Huyện Đầm Hà như sau:

- Sửa đổi mức thu phí chợ đối với chợ Trung tâm Đầm Hà - huyện Đầm Hà tại điểm 12 phụ lục số 1 và điểm 12.1 Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 311/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như phụ lục số 1, 2 kèm theo Quyết định này.

- Sửa đổi mức thu phí vệ sinh đối với chợ Trung tâm Đầm Hà - huyện Đầm Hà tại điểm 4.3 phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Quyết định số 313/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

TT

Đối tượng nộp

Mức phí

(đồng/điểm kinh doanh/tháng)

1

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm tươi sống, hoa quả tươi, rau, giải khát

15.000

2

Kinh doanh khác

10.000

Điều 2. Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại phí chợ; phí vệ sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đối với Ban Quản lý chợ Đầm Hà từ 90% xuống 80% thay thế các quy định tỷ lệ (%) trích để lại phí chợ tại gạch đầu dòng thứ 2 tiết a điểm 4 mục II Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 311/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008; quy định tỷ lệ (%) trích để lại phí vệ sinh tại gạch đầu dòng thứ 2 tiết a điểm 4 mục II phần A phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 313/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 và quy định tỷ lệ (%) trích để lại phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại gạch đầu dòng thứ 2 tiết a điểm 4 mục II phần A phục lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

PHỤ LỤC SỐ 1

MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN CHỢ TRUNG TÂM ĐẦM HÀ - HUYỆN ĐẦM HÀ
(Kèm theo Quyết định số 2015/2010/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Nội dung

Mức thu (đ/lượt/người)

1

 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

2.000

2

 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng

3.000

3

 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng đến 500.000 đồng

4.000

4

 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 500.000 đồng đến 600.000 đồng

5.000

5

 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 600.000 đồng đến 700.000 đồng

6.000

6

 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 700.000 đồng đến 800.000 đồng

7.000

7

 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 800.000 đồng

8.000

Ghi chú: Mức phí trên tính cho 01 lượt hàng đem vào chợ bán trong ngày, nhưng tổng tiền phí chợ đối với người bán hàng lưu động trong một ngày không quá 8.000đồng (tám nghìn đồng chẵn).

PHỤ LỤC SỐ 2

MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM BÁN HÀNG CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN CHỢ TRUNG TÂM ĐẦM HÀ – HUYỆN ĐẦM HÀ
(Kèm theo Quyết định số 2015/2010/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tiêu chí

Phí chợ (đồng/m2/tháng)

I

Nhà chợ chính

 

1

Tầng 1

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất

110.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

105.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3

90.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4

80.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5

70.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 6

60.000

 

Vị trí kinh doanh còn lại

50.000

2

Tầng 2

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất

90.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

85.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3

75.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4

65.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5

55.000

 

Vị trí kinh doanh còn lại

40.000

II

Nhà chợ phụ

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất

85.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

70.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3

60.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4

50.000

 

Vị trí kinh doanh còn lại

40.000

III

Vị trí còn lại của chợ

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất

40.000

 

Vị trí kinh doanh còn lại

30.000

Các hộ kinh doanh tại chợ nộp mức thu phí chợ trên không phải nộp khoản đóng góp đầu tư xây dựng chợ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2015/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2015/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2010
Ngày hiệu lực17/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2015/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2015/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
     Người kýNhữ Thị Hồng Liên
     Ngày ban hành07/07/2010
     Ngày hiệu lực17/07/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh