Quyết định 2171/QĐ-TĐC

Quyết định 2171/QĐ-TĐC năm 2010 về Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2171/QĐ-TĐC Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2171/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy trình kiểm định phương tiện đo;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 02 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên gọi, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đo lường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức kiểm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm định, thử nghiệm các phương tiện theo quy định của các Văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Viện ĐLVN;
- Thanh tra Tổng cục;
- TTĐL; TT Thông tin;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2171/QĐ-TĐC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT

Tên gọi

Ký hiệu, số hiệu

Ghi chú

1

Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim – Quy trình kiểm định

ĐLVN 245 : 2010

Ban hành mới

2

Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện não - Quy trình kiểm định

ĐLVN 246 : 2010

Ban hành mới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2171/QĐ-TĐC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2171/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2171/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 2171/QĐ-TĐC Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2171/QĐ-TĐC Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2171/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Người ký Trần Văn Vinh
Ngày ban hành 20/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2171/QĐ-TĐC Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2171/QĐ-TĐC Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

  • 20/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực