Quyết định 227/QĐ-SVHTTDL

Quyết định 227/QĐ-SVHTTDL năm 2010 ban hành Kế hoạch các hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội từ tháng 4 đến tháng 10 do Giám đốc Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 227/QĐ-SVHTTDL Kế hoạch hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 227/QĐ-SVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI, TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 10/2010

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;
Căn cứ Quyết định 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2009 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;
Căn cứ Quyết định 3038/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;
Căn cứ Quyết định 1292/QĐ-SVHTTDL ngày 25/12/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho các phòng, ban nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện các công việc trong chương trình công tác kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kế hoạch các hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2010 làm căn cứ cho các đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL Hà Nội thực hiện.

Điều 2. Các đơn vị được giao kế hoạch có trách nhiệm xây dựng nội dung hoạt động, chương trình phối hợp, dự toán kinh phí, lộ trình thực hiện trình lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị được giao kế hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL (để báo cáo);
- UBND Thành phố Hà Nội (để báo cáo);
- Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- VP/BCĐ QG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- VP/UBND TP;
- Các đ/c Phó GĐ Sở;
- Như điều 3;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Long

 

KẾ HOẠCH

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI TỪ THÁNG 4/2010 ĐẾN THÁNG 10/2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-SVHTTDL, ngày 07 tháng 4 năm 2010)

TT

Ngày tháng

Sự kiện

Địa điểm

Chương trình HN tham gia hoạt động

Phân công chủ trì

1

17/4/2010

Festival Bắc Ninh

- Thành phố Bắc Ninh

- Biểu diễn nghệ thuật ca trù và hát xẩm Hà Nội

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm).

- Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình  

2

18/4/2010

Lễ hội cố đô Hoa Lư

- Di tích cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Tổ chức lễ dâng hương đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành.

- Tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa).

- Ban Quản lý di tích và danh thắng.

3

23/4/2010

Lễ hội Đền Hùng

- Khu di tích đền Hùng, tỉnh Phú Thọ

- Tổ chức đoàn rước Lễ cấp Thành phố.

- Tổ chức lực lượng tham gia diễu hành.

- Tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Tham gia hội thi nấu bánh chưng, giã bánh dày.

- Tham gia trưng bày đặc sản văn hóa Hà Nội.

- Tham gia đóng góp hiện vật địa phương tại Bảo tàng Đền Hùng.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi).

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình 

4

28/4/2010

Lễ hội Đền Đô

- Đền Đô, Bắc Ninh

- Tổ chức đoàn rước lễ của Thành phố Hà Nội

- Tham gia biểu diễn nghệ thuật

- Ban GĐ Sở (Đ/c Mai Tiến Dũng).

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình 

5

29/4-30/4/2010

Kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

- Thành phố HN

- Thành phố Hồ Chí Minh

- Tham gia mít tinh trọng thể cấp Quốc gia kỷ niệm 35 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại Hà Nội.

- Trang trí Thành phố chào mừng kỷ niệm.

- Tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng tại Hà Nội.

- Tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại TP. Hồ Chí Minh.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

- Các đơn vị nghệ thuật của TP.

- Nhà hát kịch đi biểu diễn tại TP Hồ Chí Minh

6

18 và 19/5/2010

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lễ hội Làng Sen

- Thành phố Hà Nội

- Thành phố Vinh, Nghệ An

- Tham gia Lễ mít tinh kỷ niệm.

- Trang trí Thành phố chào mừng.

- Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng

- Triển lãm thư pháp viết về những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tham gia Đoàn đại biểu TP dự kỷ niệm tại Nghệ An.

- Tham gia Chương trình Hành trình theo chân Bác - cầu truyền hình trực tiếp của Đài THVN.

- Tham gia liên hoan tiếng hát Làng Sen bằng lực lượng quần chúng

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long).

- Phòng Quản lý Nghệ thuật.

- Trung tâm HĐ VHKH VM-QTG

- Các nhà hát TP, các nhà văn hóa quận, huyện, thị xã

- Trung tâm VH TP tham gia liên hoan tiếng hát Làng Sen.

7

Tháng 5/2010

Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”

- Thành phố Hà Nội

- Tham gia hoạt động theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm).

- Phòng Quản lý nghệ thuật 

8

1/6/2010

Liên hoan sân khấu thiếu nhi Quốc tế chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Thành phố Hà Nội

- Tham gia hoạt động theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn).

- Biểu diễn nghệ thuật công cộng cho các cháu thiếu nhi tại các địa điểm công cộng.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm).

- Trung tâm Văn hóa TP và các đơn vị nghệ thuật của TP.

9

2/7/2010

Còn 100 ngày tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Thành phố Hà Nội

- Trang trí cổ động TP theo tiêu chí ngày lễ lớn.

- Dựng 5 cổng chào vào TP.

- Phát động cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”.

- Tổng kết 10 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH”.

- Tổ chức chương trình nhạc giao hưởng Việt Nam chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (Nhạc sĩ Vĩnh Cát).

- Tổ chức Liên hoan “Cả nước hát về Hà Nội”.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Thành phố (có một chương trình đặc biệt tại sân khấu đền Bà Kiệu).

- Tổ chức Triển lãm dụng cụ học tập và giáo trình của các cấp học phổ thông đương đại.

- Tham gia Lễ trao giải cuộc thi ca khúc “Chào Thăng Long - Hà Nội 1000 năm”.

- Tham gia Giải vô địch Cầu lông Quốc tế Hà Nội 2010 

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi).

- Phòng Quản lý Nghệ thuật.

- Trung tâm Thông tin triển lãm.

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.

- Các đơn vị hữu quan thuộc Sở. 

10

19/7 đến 19/8/2010

Chương trình Hành trình xanh hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Thành phố Hà Nội

- Tham gia hoạt động theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Tổng cục Thể dục thể thao)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Bạch Quốc Ninh).

- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.

11

1/8/2010

Liên hoan Xiếc Quốc tế

- Thành phố Hà Nội

- Tham gia các tiết mục xiếc độc đáo của HN theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục Nghệ thuật biểu diễn)

- Đoàn Xiếc VN

12

1/8/2010

Liên hoan quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ III

- Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

- Tham gia liên hoan các môn phái võ cổ truyền (biểu diễn, thi đấu…) theo kế hoạch của Tỉnh Bình Định.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đình Lân).

- Hội võ thuật HN.

13

Tháng 8/2010

Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam

- Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam, số 2, Hoa Lư, HN

- Kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục Mỹ Thuật và nhiếp ảnh)  

 

14

Tháng 8/2010

Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Thành phố Hà Nội

- Các nhà hát Hà Nội tham gia theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm).

- Phòng Quản lý nghệ thuật và các nhà hát trực thuộc Sở

15

Tháng 8/2010

Trình diễn nghệ thuật bong bóng

- Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình

- Kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn)

 

16

19/8/2010 đến 2/9/2010

Kỷ niệm 65 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

- Thành phố Hà Nội

- Tuyên truyền cổ động ở thành phố và cơ sở

- Triển lãm ảnh chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, TDTT ở TP và cơ sở

- Tham gia mít tinh trọng thể cấp Quốc gia tại Hà Nội.

- Tổ chức Lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn

- Tổ chức chương trình nghệ thuật, TDTT chào mừng cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

- Tuyên truyền cổ động ở TP và cơ sở.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

- Ban Quản lý di tích danh thắng.

- Phòng Quản lý Nghệ thuật.

- Các đơn vị nghệ thuật, TDTT của TP.

- Trung tâm TTTL.

17

6/9 đến 10/9/2010

Liên hoan múa rối Quốc tế

- Thành phố Hà Nội

- Tham gia Liên hoan múa rối theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn)

- Nhà hát Múa rối Thăng Long

18

10/9/2010

Còn 30 ngày tới Đại lễ

- Thành phố Hà Nội

- Trang trí tổng thể TP chào mừng 1000 năm TL-HN

- Tổng kết và trao giải cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”.

- Tổ chức chương trình ca múa nhạc đặc biệt “Đường về trái tim” tại sân khấu đền Bà Kiệu.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, TDTT tuyên truyền cổ động trên toàn thành phố

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi)

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.

- Trung tâm TTTL

- Các đơn vị hữu quan trực thuộc Sở.

19

17/9/2010

Lễ hội Đức Thánh Trần

- Nam Định

- Tham gia đoàn đại biểu Thành phố tham dự Lễ hội.

- Tổ chức lễ dâng hương đền thờ vua Trần ở Thiên Trường

- Tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật theo yêu cầu của Ban Tổ chức tỉnh Nam Định

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi)

- Ban Quản lý Di tích và danh thắng

20

22/9/2010

Rằm trung thu

- Thành phố Hà Nội

- Tham gia Lễ hội hoa đăng và trình diễn các bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục văn hóa cơ sở)

- Tổ chức ca nhạc thiếu nhi

- Trung tâm Văn hóa Thành phố

21

Tháng 9/2010

Khai trương 54 Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

- Thành phố Hà Nội

- Tham gia các hoạt động theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trương Minh Tiến)

- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch và các đơn vị liên quan

22

20 đến 30/9/2010

Tổng duyệt các chương trình văn nghệ lớn

- Các địa điểm chính cấp Thành phố

- Tổ chức các đoàn chuyên gia đi tổng duyệt các chương trình

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

23

25/9 đến 30/9/2010

Liên hoan phim Quốc tế

- Thành phố Hà Nội

- Tham gia Liên hoan phim theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục Điện ảnh)

- Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội.

24

28/9/2010

Lễ hội Lam Kinh

- Thọ Xuân, Thanh Hóa

- Tham gia Đoàn đại biểu cấp Thành phố dự Lễ hội.

- Tổ chức lễ dâng hương Thái miếu nhà Lê tại Lam Kinh và tượng đài vua Lê Thái Tổ ở Hà Nội.

- Tổ chức chương trình nghệ thuật tham gia Lễ hội.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa)

- Ban Quản lý di tích và danh thắng.

25

Sáng 01/10/2010

Khai mạc 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội

- Tổ chức theo kịch bản

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

- Các đơn vị được phân công theo kịch bản.

26

Chiều 01/10/2010

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội

- Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Hà Nội)

- Tham gia theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi)

- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch.

27

Chiều 01/10/2010

Triển lãm các tác phẩm văn học nghệ thuật qua các thời kỳ

- Trung tâm TLVHNT VN (Số 2 Hoa Lư)

- Tham gia theo kịch bản của Ủy ban toàn quốc các hội VHNT Việt Nam

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm)

- Phòng Quản lý Nghệ thuật.

28

Chiều 01/10

Lễ ra mắt Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”

- Thư viện Hà Nội, 47 phố Bà Triệu

- Tham gia theo kịch bản của Cty TNHH 1 thành viên Nxb. Hà Nội

- Ban GĐ Sở (Đ/c Lê Thị Tân Trang)

- Thư viện Hà Nội.

29

Chiều 01/10

Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội

- Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền và 93 Đinh Tiên Hoàng

- Tham gia theo kịch bản của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội

- Trung tâm Thông tin triển lãm HN

30

Chiều 01/10

Khai mạc tuần lễ phim lịch sử - cách mạng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Trung tâm chiếu phim Quốc gia

- Tham gia theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục Điện ảnh)

- Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội

31

Tối 01/10

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cả nước với Hà Nội” chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (Cầu Truyền hình trực tiếp)

- Sân khấu vườn hoa Bà Kiệu (truyền hình trực tiếp đến các TP lớn trong cả nước)

- Tham gia theo kế hoạch của Đài truyền hình VN kết họp chương trình Đêm huyền ảo Hồ Gươm của Sở VHTT&DL

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long).

- Phòng Quản lý Nghệ thuật

32

Từ 01 đến 09/10

Biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế

- Các sân khấu ngoài trời, nhà hát, trung tâm quận, huyện, thị xã

- Theo sắp xếp của Sở VHTT&DL

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

33

Từ 01 đến 10/10

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật của các quận, huyện, thị xã toàn Thành phố

- Các nhà văn hóa, sân khấu trung tâm quận, huyện, thị xã.

- Theo kế hoạch của quận, huyện, thị xã

- Ban GĐ Sở (Đ/c Lê Thị Tân Trang)

- Trung tâm Văn hóa Thành phố

- Trung tâm VH, NVH các quận, huyện, thị xã

34

Sáng 02/10

Giải đua xe đạp xuyên Việt Quốc tế, khởi hành từ TP Hồ Chí Minh tới Hà Nội

- Quảng trường Ba Đình

- Tham gia theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Tổng cục TDTT)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng)

- Phòng Thể thao thành tích cao.

35

Sáng 02/10

Giải chạy truyền thống “Báo Hànộimới” vì Hòa bình

- Xung quanh hồ Hoàn Kiếm

- Tham gia theo kế hoạch của Báo Hànộimới

- Ban GĐ Sở (Đ/c Bạch Quốc Ninh)

- Phòng Thể thao quần chúng

36

Cả ngày 02/10

Biểu diễn võ thuật cổ truyền của các môn phái võ VN

- Nhà thi đấu thể thao Quần Ngựa

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội (Hội võ thuật Hà Nội)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng)

- Hội võ thuật HN.

37

Tối 02/10

Chung kết thi đấu bóng đá Quốc tế “Cúp Thăng Long - Hà Nội”

- Sân vận động Mỹ Đình

- Tham gia theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá VN

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đình Lân).

- Liên đoàn bóng đá HN.

38

Tối 02/10

Biểu diễn ca khúc chọn lọc trong sáng tác mới chào mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm

- Nhà hát lớn Thành phố (hoặc Nhà hát khác).

- Sân khấu đền Bà Kiệu

- Tham gia theo kịch bản của Hội nhạc sĩ Hà Nội.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm)

- Phòng Quản lý nghệ thuật

39

Khai mạc sáng 03/10

Liên hoan du lịch

- Công viên Thống Nhất.

- Tham gia theo kịch bản của Bộ VHTT&DL (Tổng cục Du lịch)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trương Minh Tiến).

- Tổng Cty Du lịch HN

40

Khai mạc sáng 03/10 kéo dài tới 09/10

Liên hoan ẩm thực Hà Thành

- Công viên nước Hồ Tây

- Tổ chức theo kịch bản của Tổng công ty Du lịch Hà Nội

- Ban GĐ Sở (Đ/c Mai Tiến Dũng).

- Tổng Cty Du lịch HN

41

Sáng 03/10

Trưng bày tư liệu, hiện vật, di vật, cổ vật tiêu biểu về TL - HN.

- Thành cổ Hà Nội

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội)

- Bảo tàng Hà Nội

42

Khai mạc chiều 3/10, tới 09/10

Lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội

- Công viên Bách Thảo

- Tham gia theo kịch bản của Bộ VHTT&DL (Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi).

- Phòng QL di sản

43

Chiều 03/10

Triển lãm cây cảnh nghệ thuật và hoa

- Thành cổ Hà Nội

- Kịch bản của Hội sinh vật cảnh Hà Nội

- Hội sinh vật cảnh Hà Nội.

44

Tối 03/10

Chương trình nghệ thuật “Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh”

- Sân vận động Hàng Đẫy

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

45

Sáng 04/10

Tổ chức nghiệm thu và công bố kết quả công trình nghiên cứu Khoa học cấp nhà nước có mã số KX-09

- Nhà hát lớn Hà Nội

- Tham gia theo kế hoạch của Ban Chủ nhiệm đề tài Khoa học KX-09

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

46

Sáng 04/10

Triển lãm “Các trận đánh và chiến dịch nổi tiếng trong LSQS Việt Nam”

- Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam

- Tham gia theo kịch bản của Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

- Bảo tàng Hà Nội.

47

Chiều 04/10

Triển lãm “Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa VN”

- Bảo tàng Cách mạng

- Tham gia theo kịch bản của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

- Bảo tàng Hà Nội.

48

Chiều 04/10

Triển lãm và Liên hoan Thư pháp Thăng Long - Hà Nội

- Văn Miếu - Quốc Tử Giám

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội (Trung tâm HĐ VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi).

- Trung tâm HĐ VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám

49

Tối 04/10

Chương trình nghệ thuật “Cổ loa lịch sử và huyền thoại”

- Khu Di tích Cổ Loa

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

50

Tối 04/10

Biểu diễn các điệu múa cổ Thăng Long - Hà Nội

- Sân tượng đài Lý Thái Tổ

- Tham gia theo kịch bản của Hội nghệ sĩ múa Hà Nội

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

51

Sáng 05/10

Giới thiệu công trình nghệ thuật ghép gốm “Con đường gốm sứ”

- Đường Yên Phụ

- Tham gia theo kịch bản của Công ty mỹ thuật Tân Hà Nội

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

Chiều 05/10

Triển lãm “Nghề gốm Bát Tràng - cổ truyền và hiện đại”.

- Làng Bát Tràng 

- Tham gia theo kịch bản của Hội gốm sứ Bát Tràng.

52

Chiều 05/10

Triển lãm “Những tấm lòng với Thăng Long - Hà Nội”

- Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội (Quỹ Văn hóa Hà Nội)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi).

- Quỹ Văn hóa HN

53

Chiều 05/10

Liên hoan các ban nhạc trẻ quốc tế lần thứ nhất tại VN

- Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình

- Kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm)

- Các CLB Nhạc trẻ Hà Nội

54

Tối 05/10

Công bố và trao giải Báo chí toàn quốc về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô

- Tham gia theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

55

Tối 05/10

Biểu diễn nghệ thuật Âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam

- Nhà hát lớn Hà Nội

- Kịch bản của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn)

 

56

Tối 05/10

Chương trình ca nhạc Tổng hợp “Hùng khí Thăng Long - Bài ca đất nước” và các ca khúc chọn lọc mới sáng tác về TL-HN

- Sân vận động Hàng Đẫy

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội (Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm).

- Phòng Quản lý Nghệ thuật

- Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long

57

Cả ngày 06/10

Liên hoan thả diều 3 miền

- Bãi giữa sông Hồng, Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL HN (Trung tâm Văn hóa Thành phố) 

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi).

- Trung tâm VH Thành phố.

58

Sáng 06/10

Khánh thành Bảo tàng Hà Nội

- Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa).

- Bảo tàng Hà Nội

59

Sáng 06/10

Khánh thành công viên Hòa Bình

- Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm

- Tham gia theo kế hoạch của Sở Xây dựng

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa)

60

Sáng 06/10

Triển lãm công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội (mở rộng)

- Khu TL Quy hoạch Hà Nội (Mỹ Đình)

- Tham gia theo kế hoạch của Bộ Xây dựng 

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa)

61

Chiều 06/10

Khánh thành tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn

- Công viên Thống nhất

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội (Ban Quản lý di tích và danh thắng)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

- Ban Quản lý DT và danh thắng HN

62

Chiều 06/10

Khai mạc triển lãm “Thăng Long - Hà Nội xưa”

- Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa)

- Bảo tàng Hà Nội

63

Tối 06/10

Khánh thành Nhà hát Công nhân Hà Nội

- Nhà hát Công nhân, phố Tràng Tiền

- Tham gia theo kế hoạch của Sở Xây dựng

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa)

64

Tối 06/10

Chương trình xiếc nghệ thuật đặc sắc chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì Hòa Bình”

- Khu vực hồ Thiền Quang, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

- Tham gia theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn)

- Đoàn Xiếc HN

65

Sáng 07/10

Lễ hội giao lưu văn hóa vùng miền các dân tộc Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Công viên Thống Nhất

- Tham gia theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Vụ Văn hóa dân tộc)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi)

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

66

Sáng 07/10

Tổng kết và trao giải cuộc thi quốc tế tìm hiểu về Thăng Long - Hà Nội mang tên “Hà Nội - Điểm hẹn của bạn”

- Trung tâm Báo chí Quốc tế, đường Lê Hồng Phong

- Tham gia theo kịch bản của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi)

- Quỹ Văn hóa HN

67

Chiều 07/10

Liên hoan nghệ thuật Quốc tế chào mừng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm

- Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình

- Kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn)

 

68

Tối 07/10

Trình diễn nhạc không lời chào mừng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm của các dàn nhạc trong nước và quốc tế

- Nhà hát lớn Hà Nội

- Kế hoạch của Bộ VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn) và kịch bản của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

 

69

Tối 07/10

Chương trình nghệ thuật “Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”

- Sân vận động Hàng Đẫy

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL Thành phố Hồ Chí Minh

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

70

Cả ngày và tối 08/10

Lễ hội đường phố

- Các trục đường chính xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

- Tham gia theo kịch bản của Thành đoàn TNCS TP Hà Nội.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi)

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

71

Cả ngày và tối 08/10

Chương trình văn hóa nghệ thuật của Tuổi trẻ Thủ đô và cả nước

- Các địa điểm và sân khấu ngoài trời toàn TP

- Tham gia theo kịch bản của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

72

Sáng 08/10

Cuộc thi Việt dã truyền thống báo Tiền Phong

- Thành phố Hà Nội

- Kế hoạch của Báo Tiền phong

 

73

Chiều 08/10

Tổng kết cuộc thi tìm hiểu về Thăng Long - Hà Nội

- Cung Hữu nghị Việt Xô

- Tham gia theo kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội.

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi)

74

Sáng 09/10

Lễ đặt phương tiện lưu giữ vật phẩm “Gửi tới thế hệ mai sau”

- Trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội

- Tổ chức theo kịch bản của Sở VHTT&DL HN (Quỹ Văn hóa Hà Nội)

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Khắc Lợi)

- Quỹ Văn hóa TP

75

Sáng 09/10

Khánh thành cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy

- Đầu phía Nam cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy

- Tham gia theo kế hoạch của Bộ GTVT

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa)

76

Sáng 09/10

Khánh thành đường Láng - Hòa Lạc

- Ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng

- Tham gia theo kế hoạch của Bộ GTVT

- Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn Đức Hòa)

77

Tối 09/10

Lễ công bố Thành lập CLB các TP 1000 năm tuổi và chiêu đãi khách QT, trong nước

- Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình

- Tổ chức theo kế hoạch của Sở VHTT&DL

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

- Quỹ Văn hóa TP

78

Tối 09/10

Biểu diễn của các Đoàn nghệ thuật Quốc tế

- Các sân khấu ngoài trời toàn thành phố

- Theo sắp xếp của Sở VHTT&DL

- Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm).

- Phòng Quản lý nghệ thuật

79

Sáng 10/10

Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Quảng trường Ba Đình

- Tham gia theo kịch bản

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

- VP Sở và các phòng liên quan

80

Tối 10/10

Đêm hội Văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội

- Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

- Tổ chức theo kịch bản

- Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm Quang Long)

- Phòng Quản lý nghệ thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/QĐ-SVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu227/QĐ-SVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2010
Ngày hiệu lực07/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/QĐ-SVHTTDL

Lược đồ Quyết định 227/QĐ-SVHTTDL Kế hoạch hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 227/QĐ-SVHTTDL Kế hoạch hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu227/QĐ-SVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhạm Quang Long
        Ngày ban hành07/04/2010
        Ngày hiệu lực07/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 227/QĐ-SVHTTDL Kế hoạch hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 227/QĐ-SVHTTDL Kế hoạch hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng

            • 07/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực