Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 18/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017, cụ thể như sau:

1. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 68 văn bản (Phụ lục 1 kèm theo)

2. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 27 văn bản (Phụ lục 2 kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- LĐVP, CV
- TTTH, TTCB tỉnh;
- Lưu: VT, K2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Phụ lục 1

Mẫu số 3.

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh năm 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG - NGÂN HÀNG -THUẾ
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG-THUẾ)

 

1.

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND Ngày 10/7/2014

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Nghị định số 114/2010/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)

01/01/2015

2.

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND Ngày 30/7/2014

Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các loại phí trên địa bàn tỉnh.

19/12/2016

3.

Quyết định

139/2003/QĐ-UB Ngày 08/8/2003

Về việc ban hành mức thu và tỷ lệ để lại đối với phí qua cầu

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

4.

Quyết định

01/2004/QĐ-UB
Ngày 02/01/2004

Về việc ban hành và bổ sung một số loại phí

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

5.

Quyết định

140/2005/QĐ-UBND Ngày 26/12/2005

Về việc ban hành bổ sung, sửa đổi một số loại phí.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

6.

Quyết định

129/2006/QĐ-UBND Ngày 18/12/2006

Về việc quy định lộ trình thực hiện và quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

7.

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND Ngày 15/8/2007

V/v Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

8.

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND Ngày 07/01/2008

V/v Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

9.

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND Ngày 10/9/2008

V/v Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

10.

Quyết định

43/2008/QĐ-UBND Ngày 30/12/2008

V/v Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

11.

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND Ngày 11/8/2009

V/v Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

12.

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND Ngày 17/12/2009

V/v sửa đổi một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

13.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND Ngày 10/8/2010

V/v Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

14.

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND Ngày 29/8/2011

V/v sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

15.

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND Ngày 06/10/2011

V/v Ban hành lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

16.

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND Ngày 21/12/2011

V/v sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

17.

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND Ngày 25/7/2012

V/v sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

18.

Quyết định

707/QĐ-UBND Ngày 20/12/2012

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

07/5/2017

19.

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND Ngày 16/12/2013

Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

19/5/2017

20.

Quyết định

3280/QĐ-UBND Ngày 01/10/2014

V/v quy định chủng loại số lượng xe chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

01/8/2017

21.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND Ngày 25/7/2012

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định mức trích, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/8/2017

22.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND Ngày 25/7/2012

Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/8/2017

23.

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND Ngày 19/7/2016

Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

18/9/2017

24.

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND Ngày 20/12/2013

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

02/10/2017

25.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND Ngày 14/5/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản titan các loại

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

02/10/2017

26.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND Ngày 28/01/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với đá granite các loại

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

02/10/2017

27.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND Ngày 05/6/2015

Về việc điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

02/10/2017

28.

Quyết định

65/2016/QĐ-UBND Ngày 12/12/2016

Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Định

09/10/2017

29.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND Ngày 06/5/2013

Ban hành Quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/01/2018

30.

Quyết định

162/QĐ-UBND Ngày 04/3/2009

Về việc Quy định mức chi cho công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/01/2018

31.

Quyết định

486/QĐ-UBND Ngày 02/11/2010

Về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Được thay thế bằng Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/01/2018

32.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND Ngày 10/7/2013

Về việc phân công, phân cấp trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/01/2017

 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ SỞ DU LỊCH)

33.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Về việc ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định

19/5/2017

 

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)

34.

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND Ngày 14/7/2017

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2018

35.

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND Ngày 14/7/2017

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển 06 tháng cuối năm 2017 (nguồn vốn tỉnh)

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2018

36.

Quyết định

471/QĐ-UBND
Ngày 21/9/2011

Quy định ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

20/01/2017

37.

Quyết định

108/QĐ-UBND
Ngày 04/3/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

01/8/2017

 

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

38.

Quyết định

2633/QĐ-UBND Ngày 26/7/2016

Quy định hệ số quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

19/8/2017

 

V. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ)

39.

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND Ngày 20/7/2012

Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định

18/12/2017

40.

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định

18/12/2017

41.

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về việc bổ sung Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Định vào Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung)

24/7/2017

42.

Quyết định

2787/QĐ-UBND Ngày 10/8/2015

Về việc bổ sung Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Định vào Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung)

01/8/2017

43.

Quyết định

669/QĐ-UBND Ngày 12/12/2008

V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định

15/9/2017

44.

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND Ngày 27/7/2012

Về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bình Định.

22/12/2017

45.

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND Ngày 20/12/2013

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bình Định.

22/12/2017

 

VI. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ)

46.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND Ngày 21/11/2014

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

15/12/2017

47.

Quyết định

4762/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định.

01/02/2017

 

VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG)

48.

Quyết định

707/QĐ-UBND Ngày 30/9/2009

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

20/01/2017

49.

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND Ngày 01/10/2015

Về việc ban hành Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

10/4/2017

50.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND Ngày 16/12/2013

Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/10/2017

 

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT;
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP)

 

51.

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND Ngày 10/7/2014

Về Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/01/2018

52.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND Ngày 22/6/2012

Về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Được thay thế bằng Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định về quy trình, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

 

53.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND Ngày 30/4/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định về quy trình, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

 

54.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND Ngày 06/7/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Được thay thế bằng Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

55.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND Ngày 23/7/2014

Ban hành Quy định về mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Được thay thế bằng Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

 

IX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

 

56.

Nghị quyết

29/2007/NQ-HĐND Ngày 19/12/2007

Về việc quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

24/7/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu230/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu230/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Châu
       Ngày ban hành25/01/2018
       Ngày hiệu lực25/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bình Định

           • 25/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực