Quyết định 2385/QĐ-UBND

Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2007 về danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 2385/QĐ-UBND 2007 danh mục văn bản Quảng Trị hết hiệu lực pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 19 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2004 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các Chỉ thị, Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 hết hiệu lực pháp luật (Kèm theo danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

DANH MỤC

CÁC CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành từ 01/01/2004 đến 31/12/2006)

Số TT

Số, ký hiệu

Ngày tháng ban hành văn bản

Nội dung

Ghi chú

Năm 2004

1

03/CT-UB

05/4/2004

Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc năm học 2003-2004

Đã thực hiện xong

2

04/2004/CT-UB

11/5/2004

Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè

Thực hiện theo hàng năm

3

05/2004/CT-UB

02/7/2004

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2005

Đã thực hiện xong

4

06/2004/CT-UB

12/7/2004

Công tác Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2004

Đã thực hiện xong

5

08/2004/CT-UB

23/8/2004

Tổ chức triển khai Luật Đất đai năm 2004

Đã thực hiện xong

6

10/2004/CT-UB

26/10/2004

Tăng cường dịch bệnh mùa Đông- Xuân năm 2004- 2005

Đã thực hiện xong

Năm 2005

1

01/2005/CT-UB

10/01/2005

Tổ chức tết Nguyên đán Ất dậu 2005

Đã thực hiện xong

2

02/2005/CT-UB

30/3/2005

Tăng cường công tác quản lý tài sản đối với các dự án vay vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước để đóng tàu đánh bắt cá xa bờ

Đã thực hiện xong, tàu đánh cá xa bờ đã bán đấu giá

3

03/2005/CT-UB

04/3/2005

Xây dựng phát triển kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2006- 2010

Đã thực hiện xong

4

06/2005/CT-UB

05/5/2005

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Thực hiện theo từng năm

5

07/2005/CT-UBND

06/5/2005

Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc năm 2004- 2005

Đã thực hiện xong

6

08/2005/CT-UBND

06/5/2005

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè 2005

Đã thực hiện xong

7

09/2005/CT-UBND

20/5/2005

Thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2005

Đã thực hiện xong

8

10/2005/CT-UBND

24/6/2005

Công tác Phòng, chống, bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 2005

Đã thực hiện xong

9

11/2005/CT-UBND

14/9/2005

Tiêm phòng vắc xin phòng dịch cúm gia cầm

Đã thực hiện xong

10

13/2005/CT-UBND

10/11/2005

Triển khai khảo sát tình hình vốn đầu tư phát triển khu vực dân cư và kinh tế tư nhân trên địa bàn

Đã thực hiện xong

Năm 2006

1

01/2006/CT-UBND

06/01/2006

Tổ chức Tết nguyên đán Bính Tuất 2006

Đã thực hiện xong

2

03/2006/CT-UBND

14/4/2006

Thực hành tiết kiệm điện trong năm 2006

Đã thực hiện xong

3

04/2006/CT-UBND

27/4/2006

Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2006

Đã thực hiện xong

4

06/2006/CT-UBND

10/5/2006

Tổ chức Tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông 2005- 2006

Đã thực hiện xong

5

08/2006/CT-UBND

22/5/2006

Công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai 2006

Đã thực hiện xong

6

11/2006/CT-UBND

23/6/2006

Tổ chức thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh 2006

Đã thực hiện xong

7

12/2006/CT-UBND

07/7/2006

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2007

Đã thực hiện xong

8

19/CT-UBND

13/12/2006

Tổ chức Tết nguyên đán Đinh Hợi- 2007

Đã thực hiện xong

 

DANH MỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành từ 01/01/2004 đến 31/12/2006)

Lĩnh vực kinh tế

Số TT

Số, ký hiệu

Ngày tháng năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

Năm 2004

1

977/2004/QĐ-UB

16/4/2004

Ban hành quy định về đền bù, di dân tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

2

1597/QĐ-UB

09/6/2004

Sắp xếp, đổi mới và phát triển các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh năm 2004- 2005

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

3

1932/QĐ-UB

22/6/2004

Quy định mức chi phí cổ phần hóa đối với các Doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

4

2053/QĐ-UB

30/6/2004

Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã có Quyết định số 707 /2004/QĐ-UBND ngày 27/12/2004

5

2450/2004/QĐ-UB

09/8/2004

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã có Quyết định số 28/ 2006/QĐ-UBND

6

2756/QĐ-UB

17/9/2004

Ban hành Quy chế đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực đã thay thế bằng Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND

7

2889/QĐ-UB

06/10/2004

Quy định bổ sung và điều chỉnh mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 và Quyết định số 68/ 2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006

8

707/2004/QĐ-UB

27/12/2005

Về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 858/2005/QĐ-UBND

9

3698/QĐ-UB

27/12/2005

Quy định giá các loại cây cối, hoa màu áp dụng để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 10/3/2006

Năm 2005

10

69/2005/QĐ-UB

12/01/2005

Ban hành đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND

11

858/2005/QĐ-UB

09/5/2005

Ban hành bảng giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 3341/2005/QĐ-UBND

12

2548/QĐ-UB

18/10/2005

Quy định giá thóc thu thuế nông nghiệp vụ hè thu năm 2005 trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

13

3078/QĐ-UBND

08/12/2005

Điều chỉnh đơn giá giống cây trồng để tính trợ giá các mặt hàng phục vụ đồng bào miền núi năm 2005

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

14

3301/QĐ-UBND

28/12/2005

Điều chỉnh kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách tại địa bàn miền núi năm 2005

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

15

3341/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Banh hành Bảng giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND

Năm 2006

16

02/2006/QĐ-UBND

06/01/2006

Về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu, vốn chương trình mục tiêu và ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở đồng bào dân tộc khó khăn năm 2006

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

17

03/2006/QĐ-UBND

11/01/2006

Giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình: Phát thanh- Truyền hình: Chế độ với đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn: Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang do ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (Vốn sự nghiệp) năm 2006

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

18

04/2006/QĐ-UBND

13/01/2006

Giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các ngành năm 2006

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

19

209/QĐ-UBND

25/01/2006

Quy định mức phí tham quan di tích và cơ chế tài chính đối với Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

20

25/2006/QĐ-UBND

10/02/2006

Ban hành đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

21

29/2006/QĐ-UBND

09/3/2006

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

22

512/QĐ-UBND

10/3/2006

Quy định đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất xây dựng và công tác quản lý liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 14/02/2007

23

45/2006/QĐ-UBND

10/5/2006

Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007

24

1338/QĐ-UBND

19/7/2006

Quy định đơn giá hàng hóa để tính trợ giá các mặt hàng phục vụ đồng bào miền núi năm 2006

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

25

71/2006/QĐ-UBND

17/8/2006

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá đảo Cồn Cỏ và phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực về phần quy định phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vì đã thay thế bằng Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007

26

75/2006/QĐ-UBND

20/9/2006

Ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007

27

1939/QĐ-UBND

06/10/2006

Quy định mức cứu trợ đột xuất

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

28

2194/QĐ-UBND

20/11/2006

Quy định giá thóc thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ hè thu năm 2006 trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

29

2599/QĐ-UBND

27/12/2006

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ hè thu năm 2006 trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

Lĩnh vực: Nông- Lâm- Ngư nghiệp, Thủy lợi

Số TT

Số, văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

Năm 2005

1

2385/QĐ-UBND

08/10/2005

Ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2005-2006

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

Lĩnh vực: Công nghiệp- Giao thông- Xây dựng- Quản lý đô thị

Số TT

Số, văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

Năm 2004

1

1770/2004/QĐ-UB

16/6/2004

Quy định tạm thời về quản lý hoạt động xe công nông

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

Năm 2006

1

461/QĐ-UBND

03/3/2006

Về Phân loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ

Hết hiệu lực vì đã được thay thế bằng Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 23/02/2007

Lĩnh vực: Văn hóa- Thông tin, Thể dục- Thể thao, Y tế, Xã hội và Giáo dục- Đào tạo

Số TT

Số, ký hiệu

Ngày tháng năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

Năm 2004

1

2512/2004/QĐ-UB

17/8/2004

Ban hành Đề án luân chuyển giáo viên vùng khó

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 13/7/2006

Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ- Tài nguyên và Môi trường

Số TT

Số, ký hiệu

Ngày tháng năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

1

1240/2005/QĐ-UBND

24/6/2005

Kiện toàn Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì đã thực hiện xong

Lĩnh vực: Tổ chức xây dựng chính quyền

Số TT

Số, ký hiệu

Ngày tháng năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

Năm 2004

1

2642/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND

Năm 2005

2

818/2005/QĐ-UBND

05/5/2005

Quy định mức phụ cấp đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, bản, khu phố

Hết hiệu lực vì đã thay thế bằng Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 quy định mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn. bản, khu phố

3

2256/2005/QĐ-UBND

20/9/2005

Bổ sung chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghi định số 121/2003/NĐ-CP

Hết hiệu lực một phần về mức phụ cấp của xã đội phó vì đã được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 quy định mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn. bản, khu phố

Năm 2006

4

69/2006/QĐ-UBND

14/8/2006

Bổ sung phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã đối với chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam kiêm Trưởng ban TTND xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực vì đã được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 quy định mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn. bản, khu phố

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2385/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2385/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2007
Ngày hiệu lực19/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2385/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2385/QĐ-UBND 2007 danh mục văn bản Quảng Trị hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2385/QĐ-UBND 2007 danh mục văn bản Quảng Trị hết hiệu lực pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2385/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýLê Hữu Phúc
       Ngày ban hành19/11/2007
       Ngày hiệu lực19/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2385/QĐ-UBND 2007 danh mục văn bản Quảng Trị hết hiệu lực pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2385/QĐ-UBND 2007 danh mục văn bản Quảng Trị hết hiệu lực pháp luật

           • 19/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực