Quyết định 24/QĐ-BTC

Quyết định 24/QĐ-BTC năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 24/QĐ-BTC 2018 công bố văn bản quy phạm hết hiệu quản lý nhà nước Bộ tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh Mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một Phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 (Danh Mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 08/01/2018 của Bộ Tài chính)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Thông tư

48/2012/TT-BTC

16/03/2012

Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

thay thế bởi Thông tư số 48/2017/TT- BTC ngày 15/5/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

01/07/2017

2

Thông tư

02/2015/TT-BTC

05/01/2015

Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

3

Thông tư

335/2016/TT-BTC

27/12/2017

Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản

4

Thông tư

209/2013/TT- BTC

27/12/2013

Thông tư số 209/2013/TT-BTC ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC

thay thế bởi Thông tư 01/2017/TT- BTC ngày 05/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

21/02/2017 áp dụng từ năm tài chính 2016

5

Thông tư

171/2015/TT-BTC

09/11/2015

Thông tư số 171/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 209/2013/TT-BTC

6

Thông tư

335/2016/TT-BTC

27/12/2016

Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản

thay thế bi Thông tư số 45/2017/TT- BTC ngày 12/5/2017 Quy định khung giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

01/07/2017

7

Thông tư

124/2012/TT-BTC

30/07/2012

Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

thay thế bởi Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2017

8

Thông tư

125/2012/TT-BTC

30/07/2012

Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

thay thế bởi Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2017

9

Thông tư

194/2014/TT- BTC

17/12/2014

Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC và Thông tư 125/2012/TT-BTC .

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2017

10

Thông tư

119/2010/TT- BTC

10/08/2010

Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

thay thế  bởi Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hàng hải từ nguồn thu NSNN và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

01/4/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2017

11

Thông tư

52/2013/TT-BTC

03/05/2013

Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 03 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

thay thế  bi Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

28/07/2017 áp dụng cho năm tài chính 2017

12

Thông tư

221/2013/TT- BTC

31/12/2013

Thông tư số 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

thay thế bởi Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưng đối với Trưng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ

20/10/2017

13

Thông tư

162/2012/TT- BTC

03/10/2012

Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

thay thế bởi Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

05/06/2017

14

Thông tư

62/2015/TT-BTC

05/05/2015

Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 năm 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC

thay thế bởi Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

05/06/2017

15

Thông tư

08/2013/TT-BTC

10/01/2013

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

thay thế bởi Thông tư 77/TT-BTC ngày 28/07/2017 Hướng dn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN

12/9/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

16

Thông tư

164/2011/TT- BTC

15/02/2017

Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bng tiền mặt qua hệ thống KBNN.

thay thế bởi Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN

01/04/2017

17

Quyết định

61/2002/QĐ-BTC

17/05/2002

Quyết định số 61/2002/QĐ-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

thay thế bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTC ngày 20/4/2017 quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống KBNN

16/06/2017

18

Quyết định

66/2008/QĐ-BTC

04/08/2008

Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC ngày 4/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện.

thay thế bởi Thông tư 94/2017/TT-BTC ngày 21/9/2017 về Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia đối với máy phát điện và dự trữ QG

10/11/2017

19

Thông tư

41/2010/TT-BTC

25/03/2010

Thông tư số 41/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

thay thế bởi Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

10/08/2017

20

Thông tư

51/2009/TT-BTC

26/03/2009

Thông tư số 59/2009/TT-BTC ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ.

thay thế bởi Thông tư số 03/2017/TT-BTC ngày 10/01/2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

20/07/2017

21

Thông tư

103/2015/TT- BTC

01/07/2015

Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

thay thế bởi Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

01/01/2018

22

Thông tư

226/2010/TT- BTC

31/12/2010

Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

thay thế bởi Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

10/10/2017

23

Thông tư

165/2012/TT- BTC

09/10/2012

Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

thay thế bởi Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

10/10/2017

24

Thông tư

13/2013/TT-BTC

25/01/2013

Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

thay thế bởi Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

08/12/2017

25

Thông tư

193/2013/TT- BTC

16/12/2013

Thông tư số 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát, tuân thủ của UBCK nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

thay thế bởi Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCK đối với hoạt động trong lĩnh vực Chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt

08/12/2017

26

Thông tư

67/2014/TT-BTC

21/05/2014

Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

thay thế bởi Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

01/01/2017

27

Thông tư

38/2011/TT-BTC

16/03/2011

Thông tư 38/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

thay thế bởi Thông tư 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

01/01/2017

28

Thông tư

216/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư 216/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 38/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

01/01/2017

29

Thông tư

65/2016/TT-BTC

26/04/2016

Thông tư 65/2016/TT-BTC ngày 26/04/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

thay thế bởi Thông tư 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

01/01/2017

30

Thông tư

09/2014/TT-BTC

16/01/2014

Thông tư 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá cổ Phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán

31

Quyết định

19/2006/QĐ-BTC

30/03/2006

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

thay thế bởi Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

01/01/2018

32

Quyết định

48/2006/QĐ-BTC

14/09/2006

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

01/01/2018

33

Thông tư

24/2010/TT-BTC

23/02/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/2/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối.

thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

01/01/2018

34

Thông tư

185/2010/TT- BTC

15/11/2010

Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC

thay thế bởi Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

01/01/2018

35

Thông tư

138/2011/TT- BTC

04/10/2011

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC .

thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

01/01/2018

36

Thông tư

129/2012/TT- BTC

09/8/2012

Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

thay thế bởi Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 quy định việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

15/10/2017

37

Thông tư

221/2016/TT- BTC

10/11/2016

Thông tư số 221/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

thay thế bởi Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

22/11/2017

38

Thông tư

66/2010/TT-BTC

22/04/2010

Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết và Mu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính

thay thế bởi Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có

01/05/2017

39

Thông tư

210/2010/TT-BTC

20/12/2010

Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

thay thế bởi Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm

01/10/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017

40

Thông tư

99/2013/TT-BTC

26/07/2013

Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

thay thế bởi Thông tư 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

15/10/2017

41

Thông tư

05/2014/TT-BTC

06/01/2014

Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN

thay thế bởi Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 Quy định về quản lý sử dụng các Khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý sử dụng vốn NSNN

15/09/2017

42

Thông tư

103/2016/TT- BTC

29/06/2016

Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện Điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016, Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ

thay thế bi Thông tư 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện Điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ

15/08/2017

43

Thông tư

209/2013/TT- BTC

27/12/2013

Thông tư số 209/2013/TT-BTC ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC

thay thế bởi Thông tư số 01/2017/TT- BTC ngày 05/01/2017 hướng dẫn hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC

21/02/2017

44

Thông tư

171/2015/TT- BTC

09/11/2015

Thông tư số 171/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 209/TT-BTC

thay thế bởi Thông tư số 01/2017/TT-BTC ngày 05/01/2017 hướng dẫn hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC

21/02/2017

45

Quyết định

100/2004/QĐ-BTC

24/12/2004

Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

thay thế bởi Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

18/4/2017 và áp dụng cho năm tài chính 2017

46

Thông tư

21/2005/TT-BTC

22/03/2005

Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

thay thế bởi Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán và tổ chức được NSNN hỗ trợ

01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017

47

Quyết định

21/2007/QĐ-BTC

29/03/2007

Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

thay thế bởi Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

18/4/2017 và áp dụng cho năm tài chính 2017

48

Thông tư

73/2008/TT-BTC

01/08/2008

Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Qugiải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc làm

thay thế bởi Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

01/04/2017

49

Thông tư

97/2010/TT-BTC

06/07/2010

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

thay thế bởi Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định về chế độ công tác phí, tổ chức hội nghị của cơ quan, đơn vị.

01/07/2017

50

Thông tư

71/2016/TT-BTC

19/05/2016

Thông tư 71/2016/TT-BTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016

hết hiệu lực do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

05/05/2017

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 08/01/2018 của Bộ Tài chính)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Thông tư

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

- Sửa đổi Điều 11;

- Bổ sung Điều 12a;

- Sửa đổi điểm e Khoản 2 Điều 12;

- Sửa đổi điểm g Khoản 2 Điều 12;

- Bổ sung Khoản 4 vào Điều 13;

- Bổ sung Điều 14a;

- Sửa đổi điểm a, điểm b Khoản 3 Điều 14;

- Bổ sung điểm d, điểm e Khoản 3 Điều 20;

- Bổ sung Khoản 4 Điều 15;

- Bổ sung điểm d, điểm e Khoản 3 Điều 20

- Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 21;

- Bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 21

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

10/09/2017

2

Thông tư

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng đấu giá tài sản

bãi bỏ Chương III

sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

01/07/2017 áp dụng cho năm tài chính 2016

3

Thông tư

Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

- Bãi bỏ Khoản 1 Điều 1

sửa đổi bởi Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

26/05/2017

4

Thông tư

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cđịnh

- Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 Điểm đ Khoản 2 Điều 4

sửa đổi bởi Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

26/05/2017

5

Thông tư

Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

- sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 4;

- sửa đổi, bổ sung Tiết d.3 điểm d Khoản 1 Điều 4;

- sửa đổi, bổ sung Điểm e Khoản 4 Điều 6;

- sửa đổi, bổ sung Nội dung hướng dẫn khai báo của ô số 14 tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2015/TT-BTC ;

- Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh thay thế cho mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư s 120/2015/TT-BTC

- Thay đổi cụm từ “Time New Roman” thành cụm từ “Times New Roman” tại Điều 3 và tại Khoản 4 Điều 7;

- Thay đổi cụm từ “Hải quan xác nhận” thành cụm từ “Xác nhận của Hi quan” tại điểm a, điểm đ, điểm e Khoản 4 Điều 6;

- Thay đổi cụm từ “Vụ Tài vụ - Quản trị” thành cụm từ “Cục Tài vụ - Quản trị” tại Khoản 3 Điều 5 và Khoản 1 Điều 9.

sửa đổi, bổ sung bi Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

10/07/2017

6

Thông tư

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

- Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12;

- Bỏ điểm d Khoản 4 Điều 12

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

05/11/2017

7

Thông tư

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

- Bỏ Khoản 7 Điều 11

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

05/11/2017

8

Thông tư

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 Sửa đổi bổ sung tiết b1 điểm b Khoản 4 Điều 48 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế

15/09/2017

9

Thông tư

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2;

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 7;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 13

- Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14

- Sửa đổi, bổ sung điểm e Khoản 2.1 Điều 15;

- Sửa đổi, bổ sung Mu số 01 quy định tại Thông tư số 117/2012/TT-BTC bằng Mu số 01A ban hành kèm theo Thông tư 51/2017/TT-BTC

- Bãi bỏ Điều 6

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

15/07/2017

10

Thông tư

Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ CP và Nghị đnh s04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

- Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1 Điều 6,

- Sửa đổi, bổ sung khổ cuối điểm b Khoản 1 Điều 8,

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9,

- Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 12

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

12/06/2017

11

Thông tư

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

- bổ sung Khoản 4 Điều 18,

- sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 19,

- sửa đổi Khoản 2 Điều 20,

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 31/2017/TT BTC ngày 18/4/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

02/06/2017

12

Thông tư

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8

bị sửa đổi bởi Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)

20/04/2017

13

Thông tư

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a

Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 43a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC

06/03/2017

thay thế Khoản 1 Điều 19

Sửa đổi, thay thế bởi Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

01/01/2017

bãi bỏ Điều 17

Sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

01/01/2017

bãi bỏ mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

bãi bỏ bởi Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

1/5/2017 (hiệu lực NĐ số 20/2017/NĐ-CP)

14

Thông tư

Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sửa đổi bổ sung điểm c, điểm đ Mục 1 Điều 4

sửa  đổi, bổ sung bởi Thông tư 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

11/12/2017

15

Thông tư

Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kim định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Sửa đổi, bổ sung Phần III, IV, V, điểm 1 Phần VI Mục A Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung bi Thông tư 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

11/12/2017

16

Thông tư

Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định Điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định Điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

11/12/2017

17

Thông tư

Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định Điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định Điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

11/12/2017

18

Thông tư

Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 108/2017/TT-BTC ngày 16/10/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

01/12/2017

19

Thông tư

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 250/2016/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

11/11/2017

20

Thông tư

Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

- sửa đổi Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 2,

- sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3,

- sửa đổi, bổ sung Khoản 3 và Khoản 8 Điều 4,

- Bổ sung Khoản 1a và Khoản 1b sau Khoản 1 Điều 5,

- Bổ sung Điều 5a sau Điều 5,

- sa đổi, bổ sung Điều 6,

- sửa đổi, bổ sung Điều 7,

- sửa đổi Điều 8,

- Bổ sung Khoản 1 a sau Khoản 1 Điều 9,

- sa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10,

- sửa đổi Khoản 4 Điều 15,

- sa đổi, bổ sung Điều 16,

- sa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 18

Sa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

15/06/2017

21

Thông tư

Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

- Sửa đổi điểm b Khoản 3 và điểm a Khoản 4 Điều 3,

- Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4,

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 5,

- Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 6,

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 7,

- Sửa đổi điểm c Khoản 2 và điểm c Khoản 3 Điều 9,

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 10,

- Bổ sung Điều 11a vào sau Điều 11,

- Sửa đổi Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 202/2015/TT-BTC ,

- Bãi bỏ điểm d Khoản 2 Điều 9

bị sửa đổi bởi Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 Sa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

01/06/2017

22

Thông tư

Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

- Bổ sung Khoản 24 Điều 2,

- sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 6,

- Bổ sung Khoản 4 Điều 7,

- sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8,

- sửa đổi, bổ sung Điểm a, b Khoản 1 Điều 9,

- Sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 19,

- sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 24,

- Bổ sung Khoản 5 Điều 24,

- sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 28,

- Bãi bỏ điểm b Khoản 1 Điều 28

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

01/05/2017

23

Thông tư

Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

- Bổ sung Khoản 9 Điều 2,

- Sửa đổi Điều 3,

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 7,

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 9,

- Sửa đổi Điều 11,

- Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 12,

- Sửa đổi Điều 13,

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 15,

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 24,

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 27,

- Sửa đổi Điều 37,

- Thay thế Phụ lục số 01/TTTP, Phụ lục số 02/TTTP ban hành kèm theo Thông tư số 234/2012/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

01/09/2017

24

Thông tư

Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

quy định hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với việc thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

sửa đổi bởi Thông tư 46/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

01/08/2017

25

Thông tư

Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

- Sửa đổi, bổ sung điểm 1 Phần I Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm;

- Bãi bỏ điểm 4 Phần I, điểm 12 Phần II Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 114/2017/TT-BTC ngày 24/10/2017 sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

11/12/2017

26

Thông tư

Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 17

Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

05/09/2017

28

Thông tư

Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính được sửa đổi tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 105/2014/TT-BTC ngày 7 tháng 8 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

bãi bỏ nội dung quy định mức chi mua tin trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại Khoản 2 Điều 11

sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 quy định chi tiết một số Điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả

17/04/2017

29

Thông tư

Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số Điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

- Sửa đổi Điều 1; Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 29;

- Bãi bỏ Điều 9, 10

sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư 57/2017/TT-BTC ngày 02/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số Điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tcó thưởng dành cho người nước ngoài

17/07/2017

30

Thông tư

Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Mục D Phần II hết hiệu lực thi hành

sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

10/11/2017

31

Thông tư

Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao

Mục 4 Chương II hết hiệu lực thi hành

sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

10/11/2017

 

DANH MỤC III

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH LIÊN TỊCH BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 08/01/2018 của Bộ Tài chính)

A/ DANH MỤC HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Thông tư liên tịch

54/2004/TTLT-BTC-BCA

10/06/2004

Thông tư liên tịch số 54/2004/TTLT-BTC- BCA ngày 10 tháng 06 năm 2004 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh

thay thế bởi Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

06/7/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017

2

Thông tư liên tịch

40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN

12/05/2006

Thông tư Liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC- BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

thay thế bởi Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

15/08/2017

3

Thông tư liên tịch

01/2008/TTLT- BTC- BTNMT

29/04/2008

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT- BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi

thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

22/02/2017

4

Thông tư liên tịch

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT

30/03/2010

Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

22/02/2017

5

Thông tư liên tịch

112/2010/TTLT- BTC-BLĐTBXH

30/07/2010

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

thay thế bởi Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

01/07/2017

6

Thông tư liên tịch

181/2011/TTLT- BTC-BLĐTBXH

15/12/2011

Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 -2015

thay thế bởi Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

15/11/2017

7

Thông tư liên tịch

10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

19/01/2012

Thông tư số 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015.

thay thế bởi Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

15/11/2017

8

Thông tư liên tịch

56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

09/04/2012

Thông tư liên tịch số 56/2012/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

thay thế bởi Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

15/11/2017

9

Thông tư liên tịch

128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

09/08/2012

Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

thay thế bởi Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

01/07/2017

10

Thông tư liên tịch

141/2012/TTLT- BTC-BQP-BCA

22/08/2012

Thông tư liên tịch số 141/2012/TTLT-BTC- BQP-BCA ngày 22/8/2012 hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh

thay thế bởi Thông tư số 151/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an

31/12/2015

11

Thông tư liên tịch

230/2012/TTLT- BTC-BGTVT

27/12/2012

Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC- BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ

thay thế bởi Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

1/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017

12

Thông tư liên tịch

68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

21/05/2013

Thông tư liên tịch số 68/2013/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015

thay thế bởi Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

02/04/2017

B/ DANH MỤC HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ- TTg ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020

Các Khoản 1, 2, 3, và 4; Tiết d Điểm 6.2, Điểm 6.3, Điểm 6.5 Khoản 6; Khoản 7 và Khoản 8 Điều 3

sửa đổi, thay thế bởi Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

15/11/2017

2

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch s115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020

Điểm d Khoản 1; Khoản 2; Điểm d Khoản 3; các Khoản 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 3

sửa đổi, thay thế bởi Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

15/11/2017

3

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020;

Các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 3

sửa đổi, thay thế bởi Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

15/11/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 24/QĐ-BTC 2018 công bố văn bản quy phạm hết hiệu quản lý nhà nước Bộ tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/QĐ-BTC 2018 công bố văn bản quy phạm hết hiệu quản lý nhà nước Bộ tài chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành08/01/2018
       Ngày hiệu lực08/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/QĐ-BTC 2018 công bố văn bản quy phạm hết hiệu quản lý nhà nước Bộ tài chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/QĐ-BTC 2018 công bố văn bản quy phạm hết hiệu quản lý nhà nước Bộ tài chính

           • 08/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực