Quyết định 2524/QĐ-UBND

Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2008 công bố danh mục văn bản của Ủy ban nhân dân đến nay hết hiệu lực thi hành do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2008 văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2524/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NAY HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 57 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến nay hết hiệu lực thi hành, gồm: 32 Quyết định, 23 Chỉ thị và 02 Công văn (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NAY HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2524 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên loại, số, ký hịêu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

I. Quyết định:

01

Quyết định số 385/1998/QĐ.UB ngày 19/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

 Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế.

02

Quyết định số 459/1998/QĐ.UB ngày 02/3/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 Quyết định số 43/2002/QĐ-UB ngày 12/11/2002 của UBND tỉnh thay thế.

03

Quyết định số 2009/1998/QĐ.UB ngày 30/7/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về phân công trách nhiệm và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa.

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh thay thế.

04

Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 15/3/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện Quyết định số 3113/QĐ-UB ngày 03/8/2004 của Chủ tịch UBND t ỉnh.

05

Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 19/6/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án “Tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo”.

Hết hiệu lực về thời gian.

06

Quyết định số 29/2002/QĐ-UB ngày 10/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của UBND tỉnh thay thế.

07

Quyết định số 06/2003/QĐ-UB ngày 21/01/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu cho các xã, phường, thị trấn.

Hết hiệu lực về thời gian.

08

Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 26/02/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2003 cho các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

Hết hiệu lực về thời gian.

09

Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình PBGDPL từ 2003-2007 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực về thời gian.

10

Quyết định số 34/2003/QĐ-UB ngày 20/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án “Tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo tại tỉnh Tiền Giang” năm 2003.

Hết hiệu lực về thời gian.

11

Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 25/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2004.

Hết hiệu lực về thời gian.

12

Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 25/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Hết hiệu lực về thời gian.

13

Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 26/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 31/3/2004 c ủa UBND tỉnh thay thế.

14

Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2001-2005 (hiệu chỉnh).

Hết hiệu lực về thời gian.

15

Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, thị.

Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 c ủa UBND tỉnh thay thế.

16

Quyết định số 45/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 c ủa UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của UBND tỉnh thay thế.

17

Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 c ủa UBND tỉnh thay thế.

18

Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc cấm các hoạt động chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trong thời gian phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND tỉnh ban hành mới.

19

Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 về việc ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái hoa màu khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh thay thế.

20

Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng.

 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh thay thế.

21

Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2006.

Hết hiệu lực về thời gian.

22

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 12/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBN ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh thay thế.

23

Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh thay thế.

24

Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý.

 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh thay thế.

25

Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan của tỉnh trong việc thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 c ủa UBND tỉnh thay thế.

26

Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh thay thế.

27

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 06/2/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng ban hành kèm theo Quyết định 67/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh.

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 c ủa UBND tỉnh thay thế.

28

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung giá đất ở tại thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2007.

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh thay thế.

29

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung giá đất ở tại huyện Cai Lậy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang năm 2007.

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh thay thế.

30

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 29/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quyết định đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của UBND tỉnh thay thế.

31

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2007. 

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh thay thế.

32

Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá đất ở một số khu vực thuộc địa bàn huyện Cái Bè trong quy định về gía các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2007 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND.

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh thay thế.

II. Chỉ thị:

01

Chỉ thị số 19/1998.CT.UB ngày 20/10/1998 của UBND tỉnh thực hiện quy định chế độ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy quần chúng.

Hết hiệu lực về thời gian.

02

Chỉ thị số 21/1999/CT.UB ngày 19/10/1999 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về công an xã.

Hết hiệu lực về thời gian.

03

Chỉ thị số 06/2000/CT-UB ngày 17/4/2000 c ủa UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Hết hiệu lực về thời gian

04

Chỉ thị số 07/2000/CT-UB ngày 27/4/2000 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới.

Được thay thế bằng Chỉ thị số 08/2005/CT-UBND ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh.

05

Chỉ thị số 10/2001/CT-UB ngày 21/6/2001 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ban hành Pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy.

Hết hiệu lực về thời gian.

06

Chỉ thị số 16/2002/CT-UB ngày 28/6/2002 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị định 50/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hết hiệu lực về thời gian.

07

Chỉ thị số 22/2002/CT-UB ngày 22/10/2002 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Hết hiệu lực về thời gian

08

Chỉ thị số 11/2003/CT-UB ngày 31/7/2003 c ủa UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND ngày 10/4/2007 của UBND tỉnh.

09

Chỉ thị số 02/2004/CT-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê.

Hết hiệu lực về thời gian

10

Chỉ thị số 12/2004/CT-UB ngày 13/5/2004 c ủa UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

11

Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

12

Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND ngày 28/6/2006 c ủa UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian.

13

Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND ngày 10/8/2006 c ủa UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo năm học 2006-2007.

Hết hiệu lực về thời gian.

14

Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian.

15

Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh về việc tổ chức tết Đinh hợi năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian.

16

Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian.

17

Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 25/01/2007 của UBND tỉnh về việc phòng chống hạn mặn cháy rừng năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian

18

Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 15/3/2007 của UBND tỉnh tổ chức diễn tập trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

19

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15/3/2007 c ủa Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp để kiềm chế tai nạn giao thông, giảm số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian.

20

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống chữa cháy mùa khô và bảo vệ an toàn bầu cử quốc hội khóa 12 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

21

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 24/4/2007 c ủa Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

22

Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND ngày 25/4/2007 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian

23

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mở cao điểm thực hiện “tháng hành động và ngày toàn dân phòng chống ma tuý” năm 2007 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

III. Công văn:

01

Công văn số 953/CV-UB ngày 07/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện ý kiến Chỉ thị số 02/2003/CT-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp.

Hết hiệu lực thi hành.

02

Công văn số 03/CV-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002.

Hết hiệu lực thi hành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2524/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2524/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2008 văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2008 văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2524/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Thanh Trung
       Ngày ban hành22/08/2008
       Ngày hiệu lực22/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2008 văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2008 văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang hết hiệu lực

           • 22/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực