Quyết định 26/2007/QĐ-UBND

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký cấp quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất do tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND đơn giá đo đạc bản đồ đăng ký cấp quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 37/2009/QĐ-UBND Đơn giá đo đạc bản đồ đăng ký quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2007/QĐ-UBND đơn giá đo đạc bản đồ đăng ký cấp quyền sử dụng đất


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26 /2007/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ; ĐĂNG KÝ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Quyết định số: 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 và 11/2007/QĐ-BTNMT; 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/08/2007 của B trưởng Bộ Tài nguyên & Môi .trường v/v sửa đổi, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực địa chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 850/TTr-STNMT ngày 31/8/2007 V/v ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký cấp quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 2311/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký cấp quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính quản lý và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá này.

Khi Chính phủ thay đổi mới lương tối thiểu khác với mức 450.000 đồng/tháng đang tính trong đơn giá, thì các chi phí trong đơn giá được điu chỉnh như sau:

Chi phí nhân công lao động kỹ thuật điều chỉnh

=

Chi phí nhân công lao động kỹ thuật trong đơn giá

x H

Trong đó: H = Mức lương tối thiểu mới/450.000 đồng

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v Ban hành đơn giá Xây dựng lưới địa chính cấp I, cấp II, đo vẽ bản đồ địa chính và trích đo thửa đất.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu V
T, TM, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND đơn giá đo đạc bản đồ đăng ký cấp quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2007/QĐ-UBND đơn giá đo đạc bản đồ đăng ký cấp quyền sử dụng đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Cường
       Ngày ban hành19/12/2007
       Ngày hiệu lực19/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2010
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2007/QĐ-UBND đơn giá đo đạc bản đồ đăng ký cấp quyền sử dụng đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2007/QĐ-UBND đơn giá đo đạc bản đồ đăng ký cấp quyền sử dụng đất