Quyết định 26/2012/QĐ-UBND

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch đã được thay thế bởi Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2012/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Xét đề nghị của Công ty cấp nước tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 59/TT-ĐCGNM ngày 30/5/2012 về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch có tính toán bổ sung phí dịch vụ môi trường trên địa bàn thành phố Kon Tum; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1535/TC-QLCSG ngày 11/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum, cụ thể như sau:

- Mức giá: 4.642 đồng/m3 áp dụng cho sinh hoạt của các hộ dân cư, các hộ gia đình buôn bán nhỏ không sử dụng nước để kinh doanh.

- Mức giá: 8.842 đồng/m3 áp dụng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Mức giá: 9.442 đồng/m3 áp dụng cho hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ.

Các mức trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2012. Các nội dung khác giữ nguyên như 30/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Công ty cấp nước tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c);
- Bộ Xây dựng (B/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-KTTH(3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýBùi Đức Lợi
       Ngày ban hành24/07/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch