Quyết định 30/2011/QĐ-UBND

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định bảng giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND bảng giá nước sạch sinh hoạt đã được thay thế bởi Quyết định 18/2014/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt thành phố Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2011/QĐ-UBND bảng giá nước sạch sinh hoạt


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2011/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông báo số 285/TB-UBND ngày 13/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kiến nghị của các đơn vị;

Xét đề nghị của Công ty cấp nước tỉnh KonTum tại Tờ trình số 194/TT-GNM ngày 14/9/2009 về việc xin phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Kon Tum; ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 510/TC-QLNS ngày 23/8/2011 và Công văn số 1515/STC-QLCSG ngày 14/9/2011 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định bảng giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum, cụ thể như sau:

- Mức giá: 4.600 đồng/m3 áp dụng cho sinh hoạt của các hộ dân cư, các hộ gia đình buôn bán nhỏ không sử dụng nước để kinh doanh.

- Mức giá: 8.800 đồng/m3 áp dụng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Mức giá: 9.400 đồng/m3 áp dụng cho hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ.

Các mức trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiểm tra việc cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum theo đúng quy định.

- Công ty cấp nước Kon Tum có trách nhiệm phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, Báo Kon Tum tuyên truyền cho các hộ sử dụng: nguyên nhân tăng giá nêu trên là để bù đắp chi phí đầu vào của sản xuất nước (tăng lương, điện phục vụ sản xuất nước…) và các mức giá áp dụng nêu trên thấp hơn so với các tỉnh trong khu vực.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Công ty cấp nước tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011, thay thế Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c); Đã ký
- Bộ Xây dựng (B/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP(B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-KTTH(3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2011
Ngày hiệu lực01/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2011/QĐ-UBND bảng giá nước sạch sinh hoạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 30/2011/QĐ-UBND bảng giá nước sạch sinh hoạt
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu30/2011/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
      Người kýNguyễn Văn Hùng
      Ngày ban hành17/10/2011
      Ngày hiệu lực01/11/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2014
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 30/2011/QĐ-UBND bảng giá nước sạch sinh hoạt

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2011/QĐ-UBND bảng giá nước sạch sinh hoạt