Quyết định 37/2012/QĐ-UBND

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đã được thay thế bởi Quyết định 18/2014/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt thành phố Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2012/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/7/2012 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm HĐND – UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum áp dụng theo quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Kon Tum cho đến khi có quy định mới.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công ty cấp nước tỉnh Kon Tum; Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp – b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Như Điều 2;
- Công báo tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT-KTTH(3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2012
Ngày hiệu lực 21/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/03/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Bùi Đức Lợi
Ngày ban hành 21/08/2012
Ngày hiệu lực 21/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/03/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá

Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá